• OBJAVLJENO: 13.11.2015.
40.sjednica
U skupštinsku proceduru upućene izmjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona održala je 13.11.2015.godine 40.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 38 i 39. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.-2016.godinu;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava privrednom društvu „Mesopromet“ d.d. Goražde za 2015.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“;

2.4. Zaključak o usvajanju izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih na osnovu Programa Podrške „Mesopromet“ d.d. Goražde za 2015.godinu, utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje koka nosilja;

2.6. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava po „Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu“ (Podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitala ulaganja “Izgradnja objekata za uzgoj peradi“) utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.7. Odluka o dodjeli novčanih sredstava po programu ruralnog razvoja za 2015.godinu;

2.8. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Emirom Drakovcem;

2.9. Rješenje o razrješenju Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju i Rješenje o privremenom imenovanju Predsjednika i članova Upravog odbora Agencije za privatizaciju.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ministru za finansije BPK-a Goražde za potpisivanje Anex-a Ugovora broj: 06-14-1711/04 sa „Hera“ d.o.o. Mostar i Anex-a Ugovora broj: 631/15 sa „Ocean“ d.o.o. Travnik.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku informatičko – tehničke opreme za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.3. Zahtjev Mršo Vehida;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec septembar 2015.godine;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekat poboljšavanja statusa boračkih populacija za mjesec septembar 2015.godine;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekat obilaska oboljelih RVI sa prostora BPK-a Goražde;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekat pomoći u stambenom zbrinjavanju RVI sa prostora BPK-a Goražde;

4.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja troškova za učešće ekipe RVI sa prostora BPK-a Goražde na Državno prvenstvo u stonom tenisu za invalidna lica koja će se održati u Cazinu;

4.9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji projekta zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2015.godinu;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ Goražde;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera Općine Foča u Federaciji BiH;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH-Ustikolina za potrebe finansiranja prevoza đaka povratnika na relaciji Paunci-Ustikolina;

5.6. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da zaključi Ugovor o djelu sa Šejlom Ćulesker, radi obavljanja poslova na Projektu za dodjelu PVC cijevi za vodu u svrhu rješavanja pitanja vodosnabdijevanja u mjestima povratka za 2015.godinu;

5.7. Razmatranje Obrazaca za periodično izvještavanje o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.2015. do 30.09.2015.godine;

5.8. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljenja lica i izbjeglice  i Rješenje o (privremenom) imenovanju predsjednika i članova UO JZU Kantonalna bolnica Goražde;

5.9.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Goražde;

5.10. Odluka o isplati sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, broj: 03-14-868-3/15 od 26.06.2015.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o odobravanju II (druge) od ukupno II (dva) jednaka djela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

6.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o realizaciji preporuke Ureda interne revizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015.godinu;

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Beščelija“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku didaktičkog materijala i nastavnih pomagala za odjeljenje za djecu sa intelektualnim poteškoćama i kombinovanim smetnjama;

6.5. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga realizacije nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu;

6.6. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju  kulturna baština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o odobravanju kupovine zemljišta u svrhu dokomletiranja parcele na kojoj je izgrađen stambeno-poslovni objekat „Lamela H2“-Zgrada za mlade“ u Goraždu.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar-septembar 2015.godine;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa privrednom društvu „Beno“ d.o.o.-PJ Hotel „Behar“ Goražde na ime troškova ugostiteljskih usluga;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o sufinansiranju objekata u Općini Foča;

9.2. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.3. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2016.godinu.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

10.1. Prijedlog Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

11.1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Organizacionog odbora za obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti BiH.

12. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Nijaza Musića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.4.

8.4. Odluka o  odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod 5. tačkom dnevnog povlači se podtačka 5.6.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, pod 2. tačkom dnevog reda povlači se podtačka 2.9., a umjesto iste dodaje se Zaključak za potpisivanje Ugovora.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 40.redovnoj sjednici usvojila je  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Prema riječima resornog ministra, nacrt izmjena ovog zakona urađen je na osnovu dosadašnjih iskustava u primjeni važećeg Zakona, te na osnovu zahtjeva boraca i članova njihovih porodica i boračkih asocijacija s prostora ovog kantona da se posredstvom ovog zakona obezbijedi veći stepen prava i pravičnija raspodjela sredstava.

U skupštinsku proceduru, nakon određenih prijedloga i sugestija ministrice pravosuđa, upućen je i prijedlog Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je dala saglasnost premijeru na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga realizacije nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu sa Mašinskim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara u ukupnoj vrijednosti od 127.768 KM. Tom prilikom, izraženo je zadovoljstvo postignutom saradnjom sa ovim fakultetom koji će u akademskoj 2015/2016.godini u Goraždu realizirati nastavne aktivnosti za prvi ciklus studiranja po Bolonjskim principima.

Vlada je danas razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih devet mjeseci ove godine.

Prema riječima resornog ministra, u ovom periodu zabilježeno je smanjenje broja prekršaja i krivičnih djela u odnosu na isti period prošle godine, te se stanje javnog reda i mira može ocijeniti zadovoljavajućim.

Izvještaj o realizaciji projekta zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija dobio je takođe pozitivno mišljenje članova Vlade, pa će se kako je istaknuto i u narednom periodu realizirati slični projekti.

Vlada je danas odobrila novčana sredstva za dva projekta Saveza RVI „Sinovi Drine“,  a riječ je o projektu obilaska oboljelih i projektu pomoći u stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida s prostora BPK-a Goražde.

Odobrene su i redovne novčane tranše na ime pomoći za rad udruženja i projekat poboljšavanja statusa boračkih populacija za mjesec septembar 2015.godine.

Sa ekonomskog koda „Transferi nižim nivoima vlasti“, Vlada će sufinansirati dva projekta u općini Foča u Federaciji BiH.

Vlada je današnjoj sjednici odobrila i prijedloge projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“ Ministarstva za privredu, u iznosu od 14.736 KM.

Odobrena su takođe i sredstava za podsticaj u poljoprivredi- za držanje koka nosilja, kao i    sredstava po Programu ruralnog razvoja za tri korisnika u iznosu od 8.000 KM.

Ministar privrede dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava po „Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu“ (Podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitala ulaganja “Izgradnja objekata za uzgoj peradi), kao i Ugovora za izradu studije za izgradnju nove industrijske zone „Haldište“.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluku o isplati 67.000 KM JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika ove ustanove.

Odobrena su i sredstva Općini Foča FBiH-Ustikolina za potrebe finansiranja prevoza đaka povratnika na relaciji Paunci-Ustikolina, te sredstva Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ Goražde i Udruženju penzionera Općine Foča u Federaciji BiH.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku didaktičkog materijala i nastavnih pomagala za odjeljenje za djecu sa intelektualnim poteškoćama i kombinovanim smetnjama.

Odobrena je isplata drugog dijela sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu u iznosu od 4000 KM, kao i deseta od ukupno dvanaest redovnih tranši Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu.

Vlada je danas razmatrala poslanička pitanja i inicijative, te usvojila Program i Finansijski plan obilježavanja 25.novembra- Dana državnosti Bosne i Hercegovine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.