• OBJAVLJENO: 30.11.2015.
Nastavak 41.sjednice
Utvrđen prednacrt Budžeta BPK Goražde za 2016.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjem nastavku 41.redovne sjednice razmatrala je i utvrdila prednacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu u iznosu od 38.957.226 KM. Usvojen je takođe i zaključak da Ministarstvo finansija u što kraćem roku obavi konsultacije sa budžetskim korisnicima radi utvrđivanja konačnog teksta nacrta Budžeta BPK i njegovog upućivanja u skupštinsku proceduru.

Vlada je razmatrala i usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih devet mjeseci ove godine. U navedenom periodu, ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 26.958.300 KM, a rashodi u visini od 26.536.707 KM, što u odnosu na planirane prihode i rashode predstavlja izvršenje od 61%, odnosno od 60 %.

U skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku, Vlada je uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskim i administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Utvrđeni su i nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem i osnovnom obrazovanju i odgoju, koji su takođe upućeni Skupštini na usvajanje. Očekivani efekti njihovog donošenja su adekvatno uređena oblast srednjeg i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, otklanjanje nedostataka koji su uočeni u dosadašnjem periodu primjene zakona, te usklađenost sa ostalim zakonskim propisima, istaknuto je ovom prilikom.

Pred poslanicima Skupštine BPK-a Goražde uskoro će se naći i Akcioni plan u oblasti invalidnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015-2017.godina, koji je Vlada danas utvrdila. Ovo je strateški dokument koji povezuje konkretne mjere i akcije koje treba poduzeti da bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe i prava osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i Analizu Ministarstva za boračka pitanja u vezi zapošljavanja djece pripadnika boračkih populacija te je donijela zaključak da će u saradnji sa svim relavantnim subjektima sačiniti program zapošljavanja ove kategorije stanovništva.

Odobrena su i novčana sredstva za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za oktobar ove godine kao i sredstva za sufinansiranje organizovanja Državnog prvenstva u šahu i XIII Državnog KUP-a „Mujo Peštek-Tito“ u sportskom ribolovu za invalidna lica, a odobrena su i sredstva za finansijsku pomoć Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Goražde radi obilježavanja 72. godišnjice ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a.

Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i sarajevskim općinama Stari i Novi Grad, Centar i Ilidža, kojim se osigurava nabavka kvalitetnog i prilagođenog transportnog vozila za Kantonalnu bolnicu Goražde za potrebe prijevoza dijaliznih pacijenata iz Goražda u Sarajevo.

Premijer je dobio saglasnost  i da zaključi Aneks Ugovora o pružanju usluge izvođenja  dodatnih radova na  rekonstrukciji puta R-448, Potkozara-Goražde-Hrenovica u visini od 24.856 KM .

Ministar za privredu ovlašten je da potpiše ugovore o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnim područjima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a ovo ministarstvo je dobilo saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za realizaciju započetih radova na uklanjanju naplavina iz rijeke Drine, na lokalitetu uzvodno od Mosta „Alije Izetbegovića“.

Također, Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o načinu postupanja sa trajno oduzetim drvima nastalim bespravnom sječom i bespravnim stavljanjem u promet, koji će se u saradnji sa Centrom za socijalni rad, posredstvom kantonalne Direkcije za robne rezerve, distruibuirati socijalno ugroženim licima.

Na današnjoj sjednici odobrena je i isplata druge tranše- ostatka duga u visini od 7.500 KM, odnosno po 2.500 KM, domovima zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači za proširenje obima i kvaliteta i vrste laboratorijskih usluga.

Zavod za javno zdravstvo dobio je drugu tranšu sredstava u iznosu od 10.000 KM za realizaciju projekta „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u visini od  10.000 KM sufinansiraće i projekt „Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ – Foča FBiH 2015., kao i nabavka školskog pribora za učenike povratnike u opštinu Novo Goražde;

Za sanaciju lokalnih puteva Kožetin-Gabelići i Cvilin-Jošanica, općini Foča u FBiH i Udruženju građana povratnika i raseljenih lica u opštinu Foča iz budžeta ovog ministarstva izdvojiće se 3.182 KM, odnosno 4.170 KM.

Domu za stara i iznemogla lica odobrena je isporuka 2 tone lož ulja za zagrijavanje prostorija, te donesena Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec oktobar ove godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora za prodaju vozila MUP-a BPK-a Goražde, kao i Odluku o isplati novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec oktobar 2015.godine.

Donesena je takođe i Odluka o redovnom godišenjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2015.godine i imenovanju Glavne Centralne popisne komisije, te Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec novembar 2015.godine.

Nakon što je usvojila zapisnike komisija za provođenje postupka, izbora i imenovanja predsjednika i članova upravnih odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu i JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde te javne oglase proglasila neuspješnim, Vlada je razriješila stare i odobrila privremenu popunu upravnih odbora ovih institucija, a resorna ministarstva zadužena su da obnove proceduru izbora.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.