• OBJAVLJENO: 04.12.2015.
42.sjednica
135.000 KM općinama u sastavu Kantona za realizaciju projekata

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 04.12.2015. godine 42.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

 1Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1.  Nacrt  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

1.2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o koncesijama;

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o nabavci službenog putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem neposredne pogodbe.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Odluka o odobravanju projekata općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100-Tekući transferi nižim nivoima vlasti.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

5.1. Zahtjev Udruženja splavara za podršku u realizaciji aktivnosti;

5.2. Zahtjev Medžlisa Islamske zajednice –  Muftijstvo goraždansko.

6. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, pod 1. tačkom dnevnog reda dodaje je se podtačka 1.3.

1.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama programa  utroška sredstava Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2015.godinu na ekonomskom kodu 614100 RAZ 001- Terkući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte.

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod 5. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 5.3.

5.3. Zaključak kojim se ovlašćuje se premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Sporazum o saradnji u Projektu izgradnje „Memorijalne šume-Srebrenica 8372“, a odnosi se na saradnju i aktivnosti na realizaciji izgradnje Spomen-obilježja žrtvama stradalim u genocidu u Srebrenici.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.2.

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na izvođenje dodatnih radova predloženih od strane UNDP u sklopu projekta „Utopljavanje škole“.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 42.redovnoj sjednici u skupštinsku proceduru je po skraćenom postupku uputila prijedlog Zakona o dopunama Zakona o koncesijama.

Iako je prema Programu rada Skupštine za ovu godinu bilo predviđeno usvajanje novog Zakona o koncesijama te je utvrđen nacrt ovog zakona i provedene javne rasprave u sve tri općine Kantona, trenutno se odustalo od njegovog donošenja, već se pristupilo izmjenama postojećeg zakona po kojem su pojedine odredbe ovog propisa dopunjene kako bi se došlo do što kvalitetnijih zakonskih rješenja. Pored činjenice što se čeka usvajanje federalnog Zakona o koncesijama koje je u toku, dopunama će se unaprijediti postupak i u zakonske okvire dovesti korištenje prirodnog bogatstva, a ujedno i zaštita bespravnog korištenja prirodnih bogatstava i drugih dobara u općoj upotrebi koja mogu biti predmet koncesije, stoji u obrazloženju.

Vlada je razmatrala je i usvojila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je takođe upućen Skupštini na usvajanje.

Donošenjem novog Zakona o stvarnim pravima FBiH koji je stupio na snagu 2013.godine, bilo je potrebno uskladiti odredbe kantonalnog Zakona o imovini a koje se tiču specijalne nagodbe kao načina raspolaganja imovinom u vlasništvu Kantona sa odredbama ovog novog zakona, koji kao način raspolaganja imovinom u vlasništvu kantona predviđa raspolaganje putem javnog konkursa.

Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma o saradnji u Projektu izgradnje „Memorijalne šume- Srebrenica 8372“ koji se odnosi na saradnju i aktivnosti Vlade, Muftijstva goraždanskog, JP Bosansko-podrinjske šume i Koordinacije boračkih udruženja na realizaciji izgradnje spomen obilježja nastradalim u genocidu u Srebrenici.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju projekata općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda -Tekući transferi nižim nivoima vlasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline. Ovom odlukom odobreno je 135.000 KM  za finansiranje slijedećih projekata: Općini Goražde za projekt „Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju regionalne deponije Trešnjica“ u iznosu od 60.000 KM i projekt „Utopljavanje i uređenje fasada u ulici 1.slavne Višegradske brigade broj: 3-5, 7-9 i 11 u iznosu od 30.000 KM.

Općini Foča u Federaciji odobrena su tri projekta u ukupnom iznosu od 20.000 KM, koji se odnose na uspostavu reciklažnog dvorišta na deponiji Gavrić, izgradnju 4 eko-ostrva i utopljavanje zgrade Općine, a općini Pale u Federaciji obezbjeđena su sredstva od 25.000 KM za projekt „Instalacija kotlovnice na čvrsto gorivo za zagrijavanje zgrade Općine“.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci službenog putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te ovom ministarstvu odobrila prodaju jednog službenog vozila putem neposredne pogodbe.

Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ dobila je saglasnost Vlade za izvođenje dodatnih radova na utopljavanju škole.

Vlada je danas odobrila sredstva u iznosu od 38.693 KM Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za uplatu 11. od ukupno 12 tranši za 2015.godinu, namijenjene za isplatu plaća i doprinosa uposlenicima.

Vlada je odobrila i sredstva Medžlisu Islamske zajednice i Udruženju splavara za podršku u realizaciji aktivnosti, kao i jednokratne novčane pomoći za liječenje naših sugrađana.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.