• OBJAVLJENO: 24.12.2015.
45.sjednica
Odobren tekst Sporazuma o saradnji sa nevladinim organizacijama

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 24.12.2015. godine 45.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

Dnevni red

1. Razmatranje zapisnika sa 42. i 43. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak kojim se ovlašćuje premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Odluku o angažmanu spoljnog savjetnika za promociju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za plaćanje fakture broj: 69-12-15 od 11.12.2015.godine (fiskalni račun BF: 188 od 11.12.2015.godine) ispostavljen od strane „Sendo“ d.o.o. Sarajevo;

2.3. Zaključak kojim se ovlašćuje ministar za privredu da potpiše Ugovor o nadzoru nad izradom šumskoprivredne osnove za ŠGP „Bosansko-podrinjsko“ sa „Šuma-plan“ d.o.o. Banja Luka;

2.4. Zaključak kojim se ovlašćuje ministar za privredu da potpiše Anex 1. Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča-Ustikolina;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.6. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za kontrolu ugovornih obaveza i realizacije utroška sredstava po Programu podrške razvoju privatnog sektora i izvozne industrije za 2014.godinu;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju kulturna baština BPK-a Goražde za Projekat – pomoć u samozapošljavanju i zapošljavanju boračke populacije u udruženje;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju Veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige za Projekat – Serijal dokumentarnih filmova „Branioci historije“;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacije za mjesec decembar;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2015.godine;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB na Projekat-pomoć djeci porodica šehida – poginulih boraca;

3.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa d.o.o. „Mermer“ Goražde za izgradnju i ugradnju 16 pari šehidskih nišana za 2015.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde na pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na objektu škole;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde na pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na objektu škole;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.4. Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina u vlasništvu kantona neposrednom zamjenom.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Izvještaj Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove o utrošku sredstava iz blagajne specijalne kase za 2015.godinu;

5.2. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za novembar 2015.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Zaključak o primanju k znanju Obavjesti o zaključku Vijeća ministara BiH i Zaključne napomene i preporuke komiteta za eliminaciju rasne dikriminacije.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti o izboru notara za obradu kupoprodajnih ugovora za kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti o izboru notara za obradu kupoprodajnih ugovora za kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Davanje mišljenja na Prednacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

8.2. Davanje mišljenja na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji PIO-a;

8.3. Davanje saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma sa NVO;

8.4. Razmatranje skupštinskih materijala.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

 9.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za nabavku opreme.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba koji treba da se zaključi između Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde i Porezne uprave FBiH – Kantonalni porezni ured Goražde.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 3.1. i 3.2.

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju žena „SEKA“ Goražde.

3.2. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, sa dnevnog reda povlače se podtačke 2.2., 2.3, 2.4., 2.5, i 2.6.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 4. tačkom dnevnog reda podtačka 4. 1. se povlači a umjesto nje razmatrat će se:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava udruženjima  na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 4. tačkom dnevnog redaa razmatrat će se podtačka 4. 5.

4.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku stručne literature za nastavnike i roditelje a u cilju permanentne edukacije istih  i to do visine sredstava odobrenih budžetom (USD – Broj granta:011-EP-15-NL).

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.3.

7.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za nabavku i plaćanje kompjuterske opreme i kancelarijskog namještaja.

Na prijedlog ministra Zijada Brige, pod 3. tačkom dnevnog reda povlači podtačke 3.1., 3.2. i 3.6.

Na današnjoj 45.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je  prednacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok od sedam dana koliko je federalno Ministarstvo rada i socijalne politike ostavilo Vladi da dostavi svoje mišljenje o ovom zakonu isuviše je kratak da bi se mogle dati konkretnije primjedbe na ovako značajan i suštinski dokument, generalna je primjedba.  O većini članova predloženog prednacrta zakona trebalo bi se raspravljati, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je razmatrala i prednacrt Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine te je između ostalog imala primjedbu i na imenovanje budućeg sastava Upravnog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, Vlada je primila k znanju Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH i zaključne napomene i preporuke Komiteta za eliminaciju rasne dikriminacije te zadužila kantonalne organe uprave, da u okviru svojih nadležnosti, pristupe njihovom provođenju i implementaciji.

Nakon usvajanja teksta, Vlada je dala saglasnost premijeru za  potpisivanje Sporazuma o saradnji Vlade sa nevladinim organizacijama kojim će se na konkretniji način definisati njihov međusobni odnos.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za novembar 2015.godine.

Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Vlada je odobrila 3000 KM za projekat pomoći djeci šehida- poginulih boraca, s ciljem rješavanja njihovog zapošljavanja.

Usvojene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u radu boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračke populacije, za mjesec decembar ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kultutu i sport, Vlada je odobrila 1300 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije i Udruženja za pomoć mentalno retardiranim osobama.

Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena je treća tranša novčanih sredstava za 2015. godinu u iznosu od 4000 KM, koja će između ostalog biti iskorištena i za pripremu i realizaciju ovogodišnje škole skijanja.

JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde dobila je od Vlade saglasnost za pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na objektu škole, a OŠ Fahrudin Fahro Baščelija za nabavku stručne literature.

Na prijedlog Ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Udruženju žena „Seka“ odobreno je 800 KM za realizaciju aktivnosti, te usvojen zaključak o isporuci 2000 litara lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Vlada je usvojila i odluke o izboru notara za obradu kupoprodajnih ugovora za kupovinu stana u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

Na  kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da sa Poreznom upravom FBiH – Kantonalnim poreznim uredom Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba oduzetih u izvršavanju inspekcijskog nadzora.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.