• OBJAVLJENO: 15.05.2004.
62.sjednica
Usvojen prijedlog Odluke o esencijalnoj listi lijekova

Na 62. redovnoj sjednici članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrali su i usvojili prijedlog Odluke o esencijalnoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja.

Prema riječima resornog ministra Nazifa Uručija, na novoj revidiranoj esencijalnoj listi lijekova nalazi se 79 lijekova u 121 obliku, od čega 118 ide u 100% iznosu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, dakle, besplatna su, dok za samo tri lijeka pacijenti plaćaju 50% sredstava. Sa liste je skinuto 10 starih i dodano 12 novih lijekova, a što je najbitnije, i sa ovom proširenom listom troškovi neće izaći iz okvira planiranih sredstava od 1.140.000,00 KM. Bitno je takođe istaći, da i dalje, pacijenti sa područja ovog kantona neće plaćati participaciju na recept, po čemu se ovaj kanton razlikuje od ostalih kantona.

Nakon što je na posljednjem zasjedanju Skupštine BPK Goražde vraćen na doradu, dopunjeni prijedlog Odluke o uslovima i načinu kreditiranja projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih usvojen je na ovoj sjednici.

Usvojene su i odluke o učešću kantonalnog Ministarstva za privredu u finansiranju projekta “Vodovodni sistem Hrenovica” u iznosu od 50.000,00 KM i projekta “Regulacija rijeke Drine u Goraždu Ada-Baćanski most” u iznosu od 35.000,00 KM, dok će odluka o učešću u finansiranju projekta “Izgradnja kanalizacije u Goraždu, fekalni kolektor Goražde-Zupčići u iznosu od 35.000,00 KM, kako je zaključeno, postati operativna tek nakon izdate dozvole za građenje.

Na ovoj sjednici, razmatran je i usvojen izvještaj o radu KMUP-a za mjesec april 2004. godine u kojem je bezbjednosno stanje na ovom području ocjenjeno zadovoljavajućim.

Vlada je dala saglasnost na rješenje Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde o razrješenju na lični zahtjev, prim. dr. Vesne Nemec Klisura sa dužnosti direktora Zavoda.

Razmatran je i zapisnik radne grupe određene da razmotri opravdanost i pravne aspekte projekta prijevoza RVI na relacijama Goražde-Sarajevo-Goražde i Goražde-Fojnica-Goražde. Tom prilikom, zaključeno je da RVI i pripadnici boračkih populacija moraju imati obezbjeđen besplatan prijevoz na ovim relacijama kao i do sada, te zaduženo Ministarstvo za boračka pitanja da u saradnji sa ovom radnom grupom i u skladu sa zakonom, Vladi predloži plan i program prijevoza RVI.

Vlada BPK Goražde na svojoj 62. redovnoj sjednici donijela je odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 19.490,00 KM na ime isplate studentskih kredita za mjesec mart 2004. godine, a odobrila je i novčana sredstva JP RTV BPK Goražde u iznosu od 13.000,00 KM i KIC Radio Prači u iznosu od 3000,00 KM .


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.