• OBJAVLJENO: 26.08.2004.
78.sjednica
Odobren Program javnih radova za pošumljavanje u BPK Goražde za 2004.

Na dnevnom redu 78.redovne sjednice Vlade BPK Goražde koja je, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša održana 26.08.2004. godine našlo se 29 tačaka dnevnog reda.

Prijem pripravnika ugrađen u novi tekst pravilnika

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dupunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tri kantonalna ministarstva: Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose, Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline i Ministarstvu za boračka pitanja. Izmjena pravilnika odnosi se na prijem pripravnika –diplomiranih pravnika u ova ministarstva, a prema nedavno usvojenoj odluci Vlade.

Usvojeni pravilnici o vrstama robe, usluga i radova na koje se ne odnosi procedura iz Uredbe o postupku nabavke u ministarstvima  za privredu i pravosuđe

 Vlada BPK Goražde je usvojila odluke o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama roba, usluga i radova na koje se ne odnosi Uredba o postupku nabavke roba u Ministarstvu za privredu i Ministarstvu pravosuđa, uprave i radnih odnosa.

Ovim pravilnicima definišu se vrste roba , usluga i radova koje se do ukupne vrijednosti od 50.000,00 KM na godišnjem nivou mogu nabaviti bez obaveze primjene procedura propisanih ovom Uredbom. Ovo se odnosi na kancelarijski namještaj, kompjutersku opremu, sitni invetar, nabavku rezervnih dijelova, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 3000,00 KM; usluge prijevoza roba i materijala. oglašavanje i raznorazne usluge, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 10.000,00 KM, kao i radove : građevinske, molersko-farbarske, radove iz oblasti poljoprivrede, cestovnog prometa itd. čija pojedinačna vrijendost ne prelazi sumu od 15.000,00 KM.

Usvojen prijedlog Odluke o uslovima i načinu prekopavanja javnih površina na području BPK Goražde i upućen u skupštinsku proceduru

Ovom Odlukom propisuju se uslovi i način kopanja javnih površina na području BPK Goražde, te definišu kaznene odredbe za prekršioce, a cilj njenog donošenja je uvođenje reda u ovu oblast, posebno kad je riječ o cestovnom pojasu ili oo njegovom zaštitnom dijelu.

Novčane kazne za prekršitelje odredbi ove odluke iznose od 1500,00 KM do 3.000,00 KM.

Dopunjena Odluka o realizaciji projekata iz oblasti vodosnabdijevanja

Članovi Vlade BPK Goražde, dopunili su ovu odluku sa izgradnjom još dva cjevovoda, a riječ je o : distributivnom cjevovodu Vitkovići- Mravinjac-Džindići-Sadba i distributivnom cjevovodu Baćanski most- Kovačka ulica.

Usvojene odluke o isplati novčanih sredstava Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja

 Ovim odlukama odobrene su isplate novčanih sredstava u iznosu od 2.550,00 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica koja primaju stalnu novčanu pomoć i lica smještenih u ustanovama socijalne zaštite za mjesec juli 2004. godine, kao i sredstva i iznosu od 4.490,00 KM na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za period juni i juli 2004. godine.

Data saglasnost KMUP-u za nabavku obuće, uniformi i osnovnih sredstava

 Vlada je odobrila nabavku neophodne policijske opreme i osnovnih sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde za potrebe Uprave za policijske poslove, a novčana sredstva za njihovu nabavku u iznosu od 23.000,00 KM za opremu i 32.000,00 KM za osnovna sredstva, izdvojiće se iz budžeta ovog ministarstva.

Usvojene odluke o preusmjeravanju sredstava

 Odluke o preusmjeravanju sredstava u budžetu za 2004. godinu donesene su za slijedeće budžetske korisnike:

 • JU OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača,
 • JU OMŠ “Avdo Smailović” Goražde,
 • Kantonalna uprava za šumarstvo,
 • Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline,
 • Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice,
 • Ministarstvo za finasije
 • Vlada BPK Goražde

Odobren Program javnih radova za pošumljavanje u BPK Goražde za 2004.

 Ovaj program je na incijativu kantonalne Službe za zapošljavanje sačinilo Ministarstvo za privredu, u saradnji sa šumsko – privrednim društvom “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde . Osnovni cilj programa je upošljavanje nezaposlenih lica sa Biroa za zapošljavanje, te poboljšanje šumskog fonda na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Programom je predviđeno pošumljavanje Odjela 13 G.J. “Osanica” 17 ha sa 51.000 komada sadnica javora, trešnje, oraha, pitomog i divljeg kestena; čišćenje i pošumljavanje Odjela 41 G.J. “Potkozara- Goražde” 10ha sa 16.500 komada sadnica crnog bora, kao i pošumljavanje i čišćenje Odjela 73 G.J. “Osanica” sa 22.500 komada sadnica smrče.

Sredstva za realizaciju Programa javnih radova za pošumljavanje, u iznosu od 274.940,00 KM obezbijedit će se iz namjenskih sredstava Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Usvojena Odluka o obezbjeđenju ogrijeva za 40 porodica u stanju soocijalne potrebe

Ovom Odlukom za 20 najugroženijih penzionera i 20 socijalnih slučajeva- štićenika JU “Centar za socijalni rad BPK Goražde”, Vlada kantona će obezbijediti  po 3m3  ogrijevnog drveta za sezonu 2004/2005.

Imenovani deponenti za transakcioni račun Vlade BPK Goražde

 Odlukom o imenovanju deponenata, premijer BPK Goražde mr. Salko Obhođaš i ministar finansija Milenko Grujić, ovlašteni su da raspolažu imovinom na transakcionom računu Vlade BPK Goražde – Ministrastvo za boračka pitanja broj:199-049-020-55426-59 kod ABS Banke DD Filijala Sarajevo i da punovažno mogu potpisivati transakcije unutrašnjeg platnog prometa na tom računu.

Usvojena Odluka o korišćenju vozila za javne ustanove i druga pravna lica čiji je osnivač kanton

 Ovom odlukom uređuje se pravo na korišćenje motornih vozila koja su u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potrebe javnih ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač kanton.

Cijena upotrebe motornog vozila obračunavat će se u skladu sa članom 34. stav 2. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH, umanjena za dnevnicu vozača koju će platiti korisnik usluge u skladu sa Uredbom o naknadama za putne troškove.

Imenovani komandant, načelnik i članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde

 Rješenjem Vlade BPK Goražde na ove dužnosti imenovani su:

 1. ALIJA BEGOVIĆ, predsjedavajući Skupštine – komandant
 2. RAMO ŽIVOJEVIĆ, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite- načelnik
 3. NUSRET SIPOVIĆ, ministar unutrašnjih poslova – član
 4. FERID BUČO, ministar za privredu – član
 5. VLADIMIR NEDIMOVIĆ, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline – član
 6. NAZIF URUČI, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice – član
 7. MILENKO GRUJIĆ, ministar za finansije – član
 8. IBRO ČAUŠEVIĆ, sekretar Crvenog križa BPK Goražde- član.

Odobrena novčana sredstva

 Odlukama Vlade BPK Goražde novčana sredstva odobrena su:

 1. Centru za stručnu obuku, za redovno finansiranje , 6000,00 KM
 2. P. RTV BPK Goražde, za redovno finansiranje, 10.000,00 KM
 3. P. KIC Radio Prača , za redovno finansiranje,    3.000,00 KM
 4. Savezu RVI “Sinovi Drine”, za sportska takmičenja, 600,00 KM
 5. D.K. R. “Motiv” iz Goražda, za učešće na izložbi u Sarajevu 800,00 KM

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 90,00 KM za kupovinu 3 primjerka knjige “Maloljetnička delikvencija i socijalni rad” autorice prof.dr. Milanke Milković, koje će služiti za potrebe Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i JU “Centar za socijalni rad BPK Goražde”.

Kadrovska pitanja

 Na ovoj sjednici, doneseno je rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje konkursa za prijem u radni odnos diplomiranih pravnika-pripravnika u ministarstvima BPK Goražde. Članovi ove komisije su:

 1. ASIM PLAKALO, predsjednik
 2. KENAN KANLIĆ, član
 3. VAHID DUMANJIĆ, član
 4. SABINA HADŽOVIĆ, član
 5. ERMINA ALIĆ, član.

U nedostatku radnika zbog korišćenja godišnjih odmora, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost načelniku Službe zajedničkih poslova kantonalnih organa da raspiše oglas za prijem u radni odnos jednog radnika za rad na poslovima kafe-kuharice, na određeno vrijeme- za period od 3o dana.

Članovi Vlade dali su saglasnost na prijedloge ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Osmana Somuna o imenovanju direktora dvije srednje škole.

Tako je, saglasnost za imenovanje na funkciju direktora Srednje mješovite škole “Enver Pozderović” dobio Mumahed Ramović, a za Srednju tehničku školu “Hasib Hadžović” Muhamed Pleh, koji je i do sada obavljao ovu dužnost.

Data saglasnost…

 Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za opravku sistema za kontrolu ulaza. Vrijednost radova na opravci ovog sistema iznosiće oko 3500,00 KM.

 Utvrđena osnovica za plaću i topli obrok za mjesec august

Na prijedlog ministra za finansije Milenka Grujića, Vlada je usvojila zaključak kojim se utvrđuje osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz budžeta BPK Goražde, za mjesec august 2004.godine u iznosu od 82,00 KM, te naknadu za topli obrok u iznosu od 4,00 KM po jednom radnom danu.

Nisu razmatrani….

 Zbog odsustva ministra unutrašnjih poslova, a na zahtjev sekretara ovog ministarstva Nermina Džambegovića , sa dnevnog reda 78. sjednice Vlade BPK Goražde skinuto je razmatranje Izvještaja o provedenim aktivnostima oko prijema pripravnika u MUP_u BPK Goražde.

Na dopunu je, zbog nekompletnosti materijala, vraćen i izvještaj Komisije za otvaranje, pregled, vrednovanje najpovoljnijih ponuda po ponovljenom Javnom pozivu za nabavku roba i pružanje usluga za potrebe BPK Goražde.

Izvještaj Komisije za otpis stalnih sredstava i opreme kantonalnih organa uprave BPK Goražde, iako je razmatran, nije usvojen, već vraćen na doradu, uz zaključak da se još jednom razmotre ponuđene  liste za otpis, u njih uvrste i liste svih kantonalnih budžetskih korisnika, te kao takve ponude Vladi na usvajanje.

Usvojeni novi nastavni planovi i programi

Vlada BPK Goražde na ovoj sjednici donijela je Odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa za I razred devetogodišnje osnovne škole, Nastavnog plana i programa za Medicinsku školu i za predmet Kultura religija. Nastavni planovi i programi su sastavni dio ovih odluka.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.