• OBJAVLJENO: 05.02.2016.
49.sjednica
Odobren Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 05.02.2016. godine 49.redovnu sjendicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 48. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o davanju  prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde;

2.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2015/2016.godinu;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši  za 2016.godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za raspisivanje Konkursa za prijem zaposlenika.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu „Podsticaj za šumarstvo“ utvrđenim budžetom Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde za 2015.godinu za „Provođenje izdaničkih šuma u visoke šume putem pošumljavanja“;

3.2. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo radi izgradnje priključnog 20 kV dalekovoda za STS 10(20)/0,4 kV Plesi;

3.3. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa općinom Foča FBiH radi uređenja lijeve obale rijeke Drine, rijeke Koline, Kosovske rijeke, a u cilju izgradnje kanalizacione mreže, kolektora po postojećoj projektnoj dokumentaciji i izgradnje pristupnog puta;

3.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa općinom Goražde, a u cilju izgradnje rezervoara Vitkovići II;

3.5. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, a u cilju izgradnje STS 10(20)/0,4 kV „Bogovići“.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar 2016.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za decembar 2015.godine.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 6.1. Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Odluka o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje telekomunikacijskih usluga;

6.3. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na donošenju Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti za podnošenje prijave na Javni oglas za Program pomoći održivog povratka-izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

7.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Izvještaj o nabavci i utrošku energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za 2015.godinu.

9.Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Damira Žuge pod 2. tačkom dnevnog reda povlače se podatčke 2.1. i  2.2. , a umjesto istih uvrštava se podtačka:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podatčka 6.1.

6.1. Informacija o dinamici izrade dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022.godina“.

Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde na današnjoj 49.redovnoj sjednici odobrila je Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te dala saglasnost premijeru za njegovo potpisivanje.

Riječ je o udruživanju sredstava Vlade i UNPD-a u iznosima od po 150.000 KM za realizaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ i aktivnostima na povećanju energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ovim projektom biće obuhvaćena tri javna objekta, a sredstva za njegovu implementaciju obezbjeđena su u Budžetu BPK-a za ovu godinu.

Premijer je dobio saglasnost za podnošenje prijave na Javni oglas za Program pomoći održivog povratka-izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica sa projektom „Izrada idejnog i glavnog projekta trase za povezivanje Goražda sa dionicom Sarajevo-Vardište I faza.“

Vlada je razmatrala i Informaciju o dosadašnjim aktivnostima Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na izradi dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-2022. godina.

Nakon provedenog konkurentskog zahtjeva, za najpovoljnijeg ponuđača za izradu ovog plana izabrana je firma „ENOVA“ iz Sarajeva, koja je nosilac ponude u ime konzorcija kojeg čini sa Institutom za hidrotehniku Sarajevo. Izradu KEAP-a u iznosu od 40.429 KM, prema riječima ministra urbanizma Slobodana Jankovića sa 34. 000 KM finansiraće Fond za zaštitu okoliša FBiH, dok će ostatak sredstava obezbijediti resorno ministarstvo.

Nakon što je Ministarstvo za urbanizam dobilo pohvale za pomenute aktivnosti, Vlada je  zadužila ovo ministarstvo kao i ministarstva socijalne politike, privrede i unutrašnjih poslova, te Kantonalnu upravu civilne zaštite, da firmi „Enova“ dostave sve potrebne podatke za izradu KEAP-a.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za decembar 2015.godine. Kako je članove Vlade informisao resorni ministar Nijaz Musić, u razmatranom mjesecu zabilježeno je smanjenje broja saobraćajnih nesreća, te registrovanih krivičnih djela i prekršaja u odnosu na isti mjesec 2014.godine.

Na dnevnom redu sjednice Vlade nalazio se i Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu „Podsticaj za šumarstvo“ utvrđenim budžetom Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde za 2015.godinu za „Provođenje izdaničkih šuma u visoke šume putem pošumljavanja“.

Ovaj izvještaj je nakon obrazloženja resornog ministra Eseda Radeljaša usvojen, a ministar je dobio saglasnost Vlade i na zaključivanje više ugovora o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa javnim preduzećem Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, odnosno općinama Goražde i Foča u Federaciji BiH.

Direktori osnovnih škola „Husein ef. Đozo“, „Fahrudin Fahro Baščelija“Goražde  i „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača dobili su saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem zaposlenika, a za narednu sjednicu Vlada je odgodila davanje prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.

Za narednu sjednicu odgođeno je i usvajanje Odluke o utvrđivanju amandmana na prijedlog Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su danas razmatrani.

Nakon razmatranja Informacije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2015/2016.godinu, Vlada je zbog dorade za narednu sjednicu odgodila i davanje saglasnosti ministru obrazovanja Damiru Žugi za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu kredita.

Vlada je uz određene izmjene usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar 2016.godine u iznosima od po 48.400 KM, kao i prva tranša sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 37.133 KM.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Vlada je usvojila Odluku o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje telekomunikacijskih usluga, a na kraju sjednice usvojen je i Izvještaj Direkcije za robne rezerve o nabavci i utrošku energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za 2015.godinu.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.