• OBJAVLJENO: 10.02.2016.
49.sjednica-prvi nastavak
Usvojen prijedlog Programa rada Vlade za 2016.godinu

Na prvom nastavku 49.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je održan 10.02.2016.godine radi hitnosti donošenja, a na prijedlog resornih ministara u dnevni red su uvrštene slijedeće tačke:

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod Vladinim tačkama uvrštene su tačke dnevnog reda, kako slijedi:

7.5. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 1.marta-Dana nezavisnosti BiH;

7.6. Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

7.7. Odluka i Zaključak u vezi upotrebe mobilnog telefona za sekretara Vlade i vozača;

7.8. Odluka o formiranju Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod 9. tačkom dnevnog reda uvršeta je tačka dnevnog reda kako slijedi:

9.1.Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2016.godinu;

Na prijedlog sekretara Vlade, pod desetom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 10.1.

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši   nabavku 21.000 litara lož ulja po cijeni 1,30 KM/l sa uračunatom taksom na naftne derivate u vrijednosti  27.300,00 KM i nabavku 50,4 tone drvene peleti po cijeni 292,50 KM/t u vrijednosti 14.742,00 KM;

Na prijedlog ministra Damira Žuge pod  drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.5.

2.5.Odluka o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata  dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu;

Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića pod  četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke:

4.2. Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

 4.3. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

 4.4. Prijedlog Ciljeva i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, pod  trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.6.

3.6. Zaključak o ovlaštenju premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Anexa Ugovora o dodjeli koncesije za izgradnju MHE „Kosova“.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjem nastavku 49.redovne sjednice razmatrala je i usvojila prijedlog svog Programa rada za 2016.godinu koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Programski okvir Vlade za ovu godinu usmjeren je na viziju po kojoj je Bosansko-podrinjski kanton region sa kvalitetnim ljudskim resursima, konkurentnim privatnim sektorom, efiksnom administracijom i održivim korištenjem prirodnih resursa.

– Dostizanje i približavanje postavljenoj viziji se nastoji ostvariti kroz utvrđene strateške i prioritetne ciljeve kao i aktivnosti koji su u potpunosti usklađeni sa širim strateškim okvirom u Bosni i Hercegovini – istaknuto je u uvodu. U tom pravcu su programirane različite aktivnosti te  izdvojene one koje bi mogle obilježiti rad Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u 2016.godini.

Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila i prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu za 2016.godinu.

Prema riječima ministra za socijalnu politiku Alena Pašovića, ovo pravo u 2015.godini ostvarivalo je 188 lica. Riječ o je punoljetnim osobama ispod 65 godina starosti sa prebivalištem na području Kantona koja ne ispunjavaju uslove ostvarivanja zdravstvene zaštite putem Službe za zapošljavanje, maloljetnim osobama starijim od 6 godina koja ne spadaju u kategoriju učenika i redovnih studenata, osobama koja spadaju u kategoriju boračke populacije i osobama u stanju socijalne potrebe koji ne ispunjavaju uslove o ostvarivanju zdravstvene zaštite po tim osnovima, o radnicima koji su bili uposleni u privrednim društvima na području BPK čiji radno-pravni status nije riješen, kao i  ostalim zdravstveno neosiguranim licima, ukoliko to nije u suprotnosti sa pozitivinim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast i oblast doprinosa. U 2016.godini za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 55.000 KM.

Vlada je na ovoj sjednici donijela Odluku o pokretanju izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i studenata dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu, te imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 1.marta-Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
49.sjednicu Vlada će završiti sutra kada bi trebao biti usvojen i prijedlog Budžeta BPK-a Goražde za 2016.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.