• OBJAVLJENO: 23.02.2016.
51.sjednica
Van snage stavljene odluke o utvrđivanju Amandmana IV i V na prijedlog Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008-2028.godine

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 23.02.2016.godine 51.telefonsku sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

 

D n e v n i  r e d

 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju Amandmana IV i V na prijedlog Prostornog plana za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008-2028.godine.

Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković je konsultovao, uz prisustvo sekretara Vlade Emira Sijerčića, telefonski sve ministre u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su bili saglasni sa donošenjem s lj e d e ć i h:

 

O  D  L  U  K  A

o  stavljanju  van  snage  Odluke  o  utvrđivanju  Amandmana  IV  na  prijedlog Prostornog  plana  za  područje  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde  za  period 2008-2028.godine

Član 1.

 Ovom  Odlukom  stavlja  se  van  snage  Odluka o  utvrđivanju  Amandmana IV  na  prijedlog  Prostornog  plana  za  područje  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde  za  period  2008.-2028.godine,  broj: 03-23-198/16  od  19.02.2016.godine  i  Amandman  se  povlači  iz  dalje  procedure.

Član 2.

 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona,  a  naknadno  će  se   objaviti  u  „Službenim  novinama  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde“.

 

O  D  L  U  K  A

o  stavljanju  van  snage  Odluke  o  utvrđivanju  Amandmana  V  na  prijedlog Prostornog  plana  za  područje  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde  za  period 2008-2028.godine

 Član 1.

 Ovom  Odlukom  stavlja  se  van  snage  Odluka o  utvrđivanju  Amandmana V  na  prijedlog  Prostornog  plana  za  područje  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde  za  period  2008.-2028.godine,  broj: 03-23-199/16  od  19.02.2016.godine  i  Amandman  se  povlači  iz  dalje  procedure.

Član 2.

 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona,  a  naknadno  će  se   objaviti  u  „Službenim  novinama  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde“.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.