• OBJAVLJENO: 29.04.2016.
60.sjednica
Usvojen Akcioni plan za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde za period 2016-2018. godina

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  započela je 25.04.2016.godine (ponedeljak) 60.redovnu sjednicu, a njen nastavak održan je 29.04.2016.godine (petak) . Na sjednici je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 58. i 59. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti za privremeno imenovanje direktora KZZO, Rješenje o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i Rješenje o (privremenom) imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

3.2. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za 2015.godinu;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o blagajničkom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

3.6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za period 01.01.-31.12.2015.godine;

3.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002)-Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica Goražde) za 2016.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za plaćanje Okončane situacije broj: 011/16 od 03.02.2016.godine (RN-0011/16 od 04.02.2016.godine, fiskalni račun BF: 1710 od 04.02.2016.godine), ispostavljene od strane „Okac“ d.o.o. Goražde, na ime izvršenih radova uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od mosta „Alije Izetbegovića“ do Baćanskog mosta, općina Goražde;

4.2. Odluka o određivanju predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za učešće na Sarajevo Business Forumu 2016;

4.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o podnesenom zahtjevu za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za izgradnju MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini u Općini Foča u FBiH, od privrednog društva „Eko – Rem“ d.o.o. Sarajevo, sa mišljenjem o postojanju javnog interesa za navedenu koncesiju;

4.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava odobrenim prema Programu podrške „Mesopromet“ d.d. Goražde-presjek stanja utvrđenih u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu, na ekonomskom kodu 614 400 HAP-005-Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „Mesopromet“;

4.5. Zaključak o usvajanju Izvještaja komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2015.godinu“ – presjek stanja na dan 15.04.2016.godine;

4.6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: RN-0009/16 od 29.01.2016.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1816-1/15 od 18.11.2015.godine, a odnosi se na drugu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 01.01. do 31.01.2016.godine;

4.8. Odluka o davanju sagalsnosti za plaćanje računa broj: RN-0041/16 od 04.03.2016.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1816-1/15 od 18.11.2015.godine, a odnosi se na treću tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 01.02. do 29.02.2016.godine;

4.9. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: RN-0079/16 od 06.04.2016.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1816-1/15 od 18.11.2015.godine, a odnosi se na četvrtu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 01.03. do 15.03.2016.godine.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom sudu Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje faktura na ime notarske obrade Anexa osnovnog ugovora za Kasapović Elvedina koji se nalazi u ul. Mevsuda Bajića Baje 21/9 u naselju Vitkovići;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde za 2016.godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa privrednom društvu „AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo, na ime nabavke putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti na rekonstrukciji grejne mreže u objektu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (vojne opreme-oružja);

7.4. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za januar-mart;

7.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat „Tradicionalno druženje DNRP Federacije BiH“ za 2016.godinu;

8.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu RVI za odlazak na KUP prvenstva u šahu – Breza.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2016.godinu;

9.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, na pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na objektu škole (3 kamere na glavni ulaz i 5 kamera u glavnim holovima škole);

9.3. Odluka o prenosu prava vlasništva nad vozilom marke ŠKODA FELICIJA LH 1,9 broj šasije TMBEHH613W0805660, broj motora AEF175015,godina proizvodnje 1998, registarski broj: 122-J-363, snaga 47/1896 (kw/ccm) sa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde;

9.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

9.5. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava nosiocima programa sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Razmatranje skupštinskog materijala;

10.2. Odgovor na poslanička pitanja i inicijative;

10.3. Pismo namjere;

10.4. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016-2018.godina;

10.5. Odluka o plaćanju Konačne situacije broj: 02/2016;

10.6. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Komisiji za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

10.7.  Odluka o davanju saglasnosti na Program utropška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200-Tekući transferi pojedincima – BAL 005 i BAL 006;

10.8. Dostava povratnih informacija;

10.9. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja Dani otpora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2016.godinu;

10.10. Odluka o utvrđivanju od posebnog značaja objekta i zemljišta za Bosansko-podrinjski kanton Goražde;

10.11. Odluka o davanju saglasnosti za izbor i imenovanje direktora JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“.

10.12. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći.

11.Tekuća pitanja.

Nakon započete 60. redovne sjednice održane dana 25.04.2016. godine, na kojoj su obavljene pripreme za 13. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak ove sjednice.

U oblasti Ministarstva za finansije, Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Budžeta BPK-a Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu koji su upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  Vlada je donijela Zaključak o davanju saglasnosti za privremeno imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde. Uzimajući u obzir da je period imenovanja direktora istekao, do okončanja postupka za izbor i imenovanje direktora Zavoda u skladu sa zakonom, Vlada je donijela rješenja o razrješenju sadašnjeg direktora Zavoda Emira Pršeša, te privremenom imenovanju Nedima Čola za direktora ove javne ustanove.

Vlada je razmatrala Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde za 2015. godinu na koje nije imala primjedbi, te ih je uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti na pravilnike u oblasti finansijskog poslovanja i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde i JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica Goražde)“ za 2016. godinu, čija je svrha ispunjavanje obaveza Vlade po potpisanom Sporazumu sa JU Dom za stara i iznemogla lica.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila sredstva za učešće i predstavljanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Biznis Forum 2016.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o podnesenom zahtjevu privrednog društva „EKO-REM“- d.o.o. Sarajevo za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za izgradnju MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini u općini Foča (FBiH) sa mišljenjem o postojanju javnog interesa za navedenu koncesiju.

Vlada je dala saglasnost na Plan i program Direkcije za ceste BPK-a Goražde za 2016. godinu, te je donijela odluke o davanju saglasnosti za plaćanje računa firmi „Okac“ d.o.o. po Ugovoru o zimskom održavanju regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna za zaštitu okoline za 2016. godinu.

Vlada je dala saglasnost za pokretanje aktivnosti na rekonstrukciji grijne mreže u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i saglasnost na Program utroška sredstava ovog ministarstva sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ za 2016. godinu iz kojeg će se finansirati aktivnosti obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike policije.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime projekta „Tradicionalno druženje dobitnika najviših ratnih priznanja za 2016. godinu,“ kao i Odluku o odobravanju sredstava Sportskom savezu RVI za odlazak na KUP prvenstva u šahu za invalidna lica – Breza 2016.

Vlada je donijela odluke o odobravanju interventnih i akontativnih sredstava sportskim klubovima na području BPK-a Goražde, te je dala saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda „Tekući transferi za kulturu“ za 2016. godinu.

Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ na današnjoj sjednici data je saglasnsot za pokretanje postupka nabavke i ugradnje video-nadzora na školskom objektu.

Vlada je razmatrala i podržala Pismo namjere Udruženja „Progres“ iz Sarajeva u vezi nastavka projekta „Pomoć za samopomoć“ čija realizacija za ovu godinu je planirana u periodu od 01.05-31.10.2016. godine, a koji se zahvaljujući saradnji sa  njemačkom Fondacijom „Wings of Hope“ već nekoliko godina uspješno provodi na području BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila Akcioni plan za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde za period 2016-2018. godina, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade sa ekonomskog koda „Tekući transferi pojedincima.“

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2016. godinu, te je dala saglasnost Upravnom odboru JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde za imenovanje Nafije Hodo za direktora ove javne ustanove.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.