• OBJAVLJENO: 12.05.2016.
61.sjednica
Usvojen Akcioni plan Vlade BPK za borbu protiv korupcije 2016-2020.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 12.05.2016.godine (četvrtak)  61.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 60. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Rješenje  o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

2.2. Odluke o davanju saglasnosti na privremene godišnje planove gazdovanja privrednom društvu „Bijela voda“ d.o.o. Prača na lovištu „Vražalice“, U.L.D. „Biserna“ na lovištu „Borovac, U.L.D. „Grebak“ na lovištu „Grebak“ i U.L.D. „dr. Zahid Čaušević“ na lovištu „Pale-Prača“;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 01-1116-000004, a koji se odnosi na izradu šumskogospodarske osnove za podučje „Bosansko-podrinjsko“;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku stalnih sredstava;

2.5. Zaključak o prihvatanju informacije Analiza stanja u oblasti turizma u 2015.godini.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec april 2016.godine.

3.2. Analiza raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji BiH koja ukazuje na neophodnost uvođenja dodatnih kriterija za raspodjelu  odnosno na neophodnost zadržavanja pondera;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta Stručni saradnik za računovodstvene poslove i obračun plaća u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kompjuterske opreme za potrebe Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci municije;

4.3. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava Udruženju „Veterani policije regije Goražde 1991 – 1995“;

4.4. Informacija o stanju sigurnosti na podučju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za april 2016.godine;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog državnog službenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK Goražde da izvrši mljevenje pšenice iz kantonalnih robnih rezervi u količini od 5.500 kg za potrebe Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde;

5.2. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provredenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica;

5.3. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

5.4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak kojim se zadužuju nadležni organi za pokretanje aktivnosti na realizaciji;

6.2. Zaključak kojim se prihvata inicijativa Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za rekonstrukciju Centralnog spomen obilježja braniocima Goražda u ul. Prve slavne višegradske brigade br. 2a Goražde;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec april 2016.godine;

6.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec april 2016.godine;

6.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja fondacije „Istina za Goražde“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u nabavci kancelarijskog namještaja Udruženju „Maloljetni dobrovoljci odbrambeno oslobodilačkog rata 1992 – 1995. godine“;

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje faktura na ime obrade kupoprodajnih ugovora za stanove u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje faktura na ime obrade kupoprodajnih ugovora za stanove u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu;

7.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 615700 – Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za organizovanje Konferencije ministara obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine dana 18.05.2016.godine u Goraždu, kao i organizovanje trodnevnog boravka direktora škola koji dolaze iz Republike Turske, a u cilju posjeta bratskim osnovnim i srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, za pokretanje procedure na sanaciji mokrih čvorova u područnoj školi Sadba;

8.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, na pokretanje procedure za nabavku tri računara za potrebe opremanja kabineta za obrazovanje odraslih;

8.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2016.godinu;

8.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IV (četvrte) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2016.godinu;

8.6. Zaključak o primanju k znanju Informacije o nastavku realizacije „Škole u prirodi“ kao posebnog oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u školskoj 2015/16 godini;

8.7. Odluka o upisu učenika u pripremni razred i prvi razred Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde za školsku 2016/17 godinu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odgovor na poslaničku inicijativu;

9.2. Zapisnik sa sastanka predstavnika Vlade BPK Goražde i Općine Goražde;

9.3. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100-Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte;

9.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

9.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama-;

9.7. Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020;

9.8. Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

9.9. Zaključak o imenovanju Komisije za izradu Akcionog plana Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provedbu Reformske agende;

9.10. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja godišnjice formiranja Prve drinske brigade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2016.godinu;

9.11. Zaključak kojim se daje saglasnost za pokretanje procedure za legalizaciju nadzidang sprata na objektu Službe za zapošljavanje;

9.12. Zaključk o imenovanju Komisije za provedbu postupka raspisivanja i kandidovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

9.13. Zaključak kojim se daje Podrška projektu „Brže do efikasnije javne usluge“

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave:

10.1. Odluka o kućnom redu i unutrašnjem obezbjeđenju u zgradi Vlade BPK Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama i naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate zaposlenika Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

12. Tekuća pitanja.

Usvajanjem Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2016-2020.godina Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iskazuje bezrezervnu opredjeljenost za efikasnu borbu protiv korupcije, s jasnim ciljem-dobrobit svih građana Kantona u cjelini i kao dio sistema borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, jasno pokazuje odlučnost u ispunjavanju dijela svojih obaveza u ovoj borbi na strateškom i operativnom planu. Njime su, kako je istaknuto, predviđene konkretne aktivnosti neophodne za realizaciju strateških ciljeva, rokovi za realizaciju, institucije nadležne za provođenje i jasni indikatori usjpešnosti, te započeti proces borbe protiv korupcije u praksi.

Na današnjoj sjednici formirana je radna grupa i za izradu Akcionog plana za provedbu Reformske agende.

Vlada je utvrdila prijedlog  Zakona o dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz Bosansko-podrinjskog kantona vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta i uputila ga po skraćenom postupku u skupštinsku proceduru.  Dopunom ovog zakona obezbijedit će se njegova efikasnija primjena, posebno u oblasti zdravstvene zaštite povratnika.

Na prijedlog Ministarstva za finansija, Vlada je usvojila Analizu raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji BiH koja ukazuje na neophodnost uvođenja dodatnih kriterija za raspodjelu,  odnosno na neophodnost zadržavanja pondera. Zaključeno je da se ova analiza uputi svim vladama kantona, federalnoj Vladi i Ministarstvu finansija, te našim poslanicima u Zastupničkom domu i Domu naroda federalnog Parlamenta,  s preporukom da se u izradi novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda vodi računa o predočenim podacima te da se u njegovu pripremu uključe i predstavnici našeg Kantona.

Analiza će, uz ostale dokumente, biti upućena i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, prije održavanja tematske sjednice posvećene ovom problemu.

Vlada je usvojila i svoj Izvještaj o radu za 2015.godinu koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je razmatrala i usvojila „Analizu stanja u oblasti turizma u 2015.godini“ Ministarstva za privredu kao i Informaciju o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Prema ovim podacima,  Vlada će u ovoj godini zdravstveno osigurati 175 korisnika koji nisu osigurana po drugom osnovu.

Usvojena je takođe i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za april, a kako je istaknuto, u ovom mjesecu nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te je smanjen broj krivičnih djela, prekršaja i saobraćajnih nesreća.

Vlada je prihvatila i inicijative Ministarstva za boračka pitanja za pokretanje aktivnosti na definisanju pravnog statusa izletišta Rorovi, kao i za rekonstrukciju Centralnog spomen obilježja braniocima u ulici 1.slavne višegradske brigade.

Odobrena su redovna novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i sredstva za rad udruženja boračkih populacija za mjesec april 2016.godine.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskih kodova – tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte u iznosu od 240.000 KM, te tekući transferi neprofitnim organizacijama i vjerskim zajednicama, u iznosima od po 40.000 KM.

Vlada je dala saglasnost i na program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonmskog koda- Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama sa podračuna za zaštitu okoline u iznosu od 185.000 KM koji će se u 2016. godini utrošiti za finansiranje ili sufinansiranje prioritetnih projekata, s ciljem povećanja energetske efikasnosti na javnim objektima.

Saglasnost je dobio i Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2016.godinu u iznosu od 60.000 KM.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o nastavku realizacije „Škole u prirodi“, kao posebnog oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u školskoj 2015/16 godini,  te dala saglasnost OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure na sanaciji mokrih čvorova u područnoj školi Sadba te za nabavku tri računara za potrebe opremanja kabineta za obrazovanje odraslih.

Odlukom Vlade utvrđen je broj odjeljenja i učenika koji će se upisati u pripremni i prvi razred OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2016/17.godini.

Vlada je dala saglasnost na privremene godišnje planove gazdovanja na lovištima „Vražalice“, „Borovac“, „Grebak“ i „Pale-Prača“ privrednom društvu „Bijela voda“ d.o.o. Prača  i lovačkim društvima „Biserna“, „Grebak“ i „dr. Zahid Čaušević“.

Vlada je razriješila predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i donijela rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora ove agencije. Na ovoj sjednici Vlada je imenovala i radnu grupu koja će provesti konkursnu proceduru izbora novog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

Usvojen je i Program obilježavanja 1.drinske brigade Armije BiH .

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila Odluku o kućnom redu i unutrašnjem obezbjeđenju u zgradi Vlade BPK Goražde, te iskazala spremnost za saradnju sa Savjetom za regionalnu saradnju RCC na implementaciji projekta „Brže do efikasnije javne usluge“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.