• OBJAVLJENO: 27.05.2016.
63.sjednica
Odobreni transferi općinama u sastavu BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 27.05.2016.godine (petak) 63.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 61. redovne sjednice Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Strategije razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godine;

2.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 615 100-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) -„Uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta, općina Goražde“;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o obavljenim pregovorima za dodjelu koncesija po samoinicijativnoj ponudi za MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini sa ponuđačem „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo i daje saglasnost na elemente pregovora utvrđene u Izvještaju sa pregovora, a koji se odonose na visinu jednokratne i tekuće koncesione naknade, period dodjele koncesije i predloženih tehničkih rješenja koji se odnose na izgradnju MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini;

2.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK Goražde o opravdanosti izgradnje  Fabrike za proizvodnju peleta;

2.5. Informacija o stanju dugovanja po osnovu naknade za utrošak električne energije sa JS RTV BiH, po Ugovoru broj: 04-17-2128/02 od 03.12.2002.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za period 01.01.-31.03.2016.godine;

3.2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.03.2016.godine;

3.3. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK Goražde za 2016.godinu;

3.4. Zaključak o usvajanju Plana racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera i aktivnosti za unaprijeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.5. Zaključi kojima se nalažu mjere i aktivnosti u cilju racionalizacije materijalnih troškova.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec april 2016.godine;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 615100-Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), za 2016.godinu;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu plitiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo od značaja za Kanton), za 2016.godinu;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskgo kantona Goražde, sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2016.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostnorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o nabavci informatičke oprema za potrebe rada službi u ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ u Goraždu;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla na lokalitetu buduće gradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H4“ u Goraždu;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga ispitiivanja i izdavanja atesta za elektroinstalacije 38 potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, koje su po Sporazumu sa Općinom Goražde pripale Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Prijedlog Uredbe o općim smjernicama za vođenje kadrovske politike u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Prijedlog Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.4. Elaborat o opravdanosti postojanja pojedinih jedinica unutar uprave kantona i prijedlog Zaključka o usvajanju istog.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

7.1. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga preduzeća“ dostavljenog od JP Kulturno-informativni centar“ d.o.o. Prača;

7.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP Kulturno-informativni centar“ d.o.o. Prava na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga preduzeća“;

7.3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na novu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu REDOVNI PROGRAMI- kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski port, sport lica sa invaliditetom

7.4. Odluka o davanju saglasnosti na uvećanje finansijskih sredstava;

7.5. Zaključak o davanju saglasnosti ministru na potpisivanje ugovora o angažovanju šest predavača koji će učestvovati u realizaciji Projekta „Škola u prirodi“.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje sanacije lokalnih puteva u mjestima povratka lokalnog stanovništva;

8.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći dobitnicima najvećih ratnih priznanja za isplatu hedija živim i članovima porodice posthumnih dobitnika najvećih ratnih priznanja sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.3. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o pružanju finansijske pomoći.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Pripreme za održavanje 14. redovne sjednice Skupštine BPK-a Goražde;

9.2. Dopis Vlade Federacije BiH u vezi Kolektivnog ugovaranja;

9.3. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.4. Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć.

9.5. Izvještaj o procjeni šteta od prirodne nesreće na području Općine Pale FBiH sa prijedlogom visine sredstava jednokratne pomoći i pregledom namjena za koje se ista mogu koristiti, kao i prijedlog Odluke kojom se dodjeljuje jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta od prirodne nesreće (poplava) Općini Pale FBiH.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz Kantaonlne uprave za inspekcijske poslove:

10.1. Prijedlog Pravilnika o normativima za vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde;

10.2. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u BPK Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog Alena Pašovića,  pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.6.

4.6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Šemsa Muslića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.4.

8.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja godišnjice pogibije komandanta Hasana Turčala – Brzog i saboraca i odbrane Orahovica.

Na prijedlog Emine Gabele, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 3.6. i 3.7.

3.6. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec MAJ 2016. godine;

3.7. Odluka o odobravanju tekućih  transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na  prijedlog sekretara Vlade BPK Goražde, pod devetom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 9.6. i 9.7.:

9.6. Zaključak o izmjeni i dopuni Rješenja;

9.7. Zaključak o ovlaštenju za promociju Kantona.

 Na današnjoj, 63. redovnoj sjednici  Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde  razmatrala je Nacrt strategije razvoja turizma Bosansko- podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina,  te s tim u vezi zadužila Ministarstvo za privredu da provede javnu raspravu o ovom nacrtu prije njegovog upućivanja u daljnju proceduru Skupštini BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 615 100 – „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade)“ – Uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta, općina Goražde.

Takođe, usvojen je i Izvještaj Ministarstva za privredu o obavljenim pregovorima za dodjelu koncesije po samoincijativnoj ponudi za MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini sa ponuđačem „EKO REM“ d.o.o. Sarajevo. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost na elemente pregovora utvrđene u Izvještaju koji se odnose na visinu jednokratne i tekuće koncesione naknade, period dodjele koncesije i predloženih tehničkih rješenja u vezi sa izgradnjom ove mini-hidroelektrane.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o opravdanosti izgradnje Fabrike za proizvodnju peleta, kao i Informaciju o stanju dugovanja po osnovu naknade za utrošak električne energije, prema Ugovoru koji je Ministarstvo za privredu potpisalo sa Javnim servisom RTV BiH.

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja  BPK-a Goražde, kao i Odluku o odobravanju transfera za mjesec april općinama Goražde, Foča i Pale (FBiH).

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je dala saglasnost za potpisivanje  ugovora o angažovanju šest predavača koji će učestvovati u realizaciji projekta „Škola u prirodi“ koja se organizuje u Fočanskoj Jabuci u vremenskom periodu od 30.05. do 10.06.2016. godine.

Vlada je dala saglasnost ministru za boračka pitanja da sa Fondacijom „Istina za Goražde“  potpiše  Ugovor o pružanju finansijske pomoći, te pravne i socijalne zaštite braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2016. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja godišnjice pogibije komadanta Hasana Turčala-Brzog i saboraca i odbrane Orahovica.

Zbog ranije preuzetih obaveza članova Vlade današnja sjednica je prekinuta, a njen nastavak bit će zakazan naknadno.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.