• OBJAVLJENO: 14.07.2016.
69.sjednica
Usvojene odluke o izradi investiciono-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo – Vardište – Faza I

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 14.07.2016.godine (četvrtak 69.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 66, 67 i 68. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Unapređenje zaštite djece na internetu u BPK Goražde“ dostavljenog od strane web portala www.gorazdeonline.ba u vlasništvu Facceart d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava web portaku www.gorazdeonline.ba u vlasništvu Faceart d.o.o. Goražde na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Unapređenje zaštite djece na internetu u BPK Goražde“;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Rekonstrukcija i opremanje kabineta biologije i fizike“;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enever Pozderović“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku opreme;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime VI (šeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2016.godinu;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2016/2017 godinu;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016 godinu za mjesec februar 2016.godine;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2016/2017.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za obavljeni rad u disciplinskoj komisiji Agencije za državnu službu Federacije BiH;

3.2. Zaključak o razmatranju Izvještaja o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za period 01.01. – 31.12.2015.godine;

3.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava „Program unapređenja usluga javnih preduzeća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2015.godinu;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa broj: RN-0087/16 od 20.04.2016.godine po Okončanoj situaciji broj: 087/16 od 19.04.2016.godine, za izvredene dodatne radove na rekonstrukciji puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Kriga Draga-Jabuka;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa broj: RN-0182/16 od 30.06.2016.godine, po Okončanoj situaciji broj: 0182/16 od 30.06.2016.godine, za izvedene radove na rekonstrukciji R 448, dionica Baćansk most-Zupčići kroz naselje Splavište;

3.6. Odluka o dodjeli koncesije za korištenje MHE „Osanica 1“ na rijeci Osanici, općina Goražde;

3.7. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice Višegradska;

3.8. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijelova trupa puta regionalne ceste R-448, dionica Gornje Bare-Turkovići.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015.godinu;

4.2. Odluka o usmjeravanju i izvršavanju namjenske donacije u JU Centar za socijalni rad Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ugovora o pružanju usluga „izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla na lokalitetu buduće gradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu;

5.3. Odlukla o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Zahtjev Policijske uprave Goražde za uređenje prostorije koja se koristi za obezbjeđenje zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Rješenje o imenovanju radnog tijela za pripremu Prijedloga kadrovskog plana Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

8.2. Zapisnik o ponovnoj ocjeni ponuda i preporuka  Komisije za provođenje postupka javne nabavke u BPK-a Goražde;

8.3. Plaćanje računa.

8.4. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo Taibi Mehmedbegović;

8.5. Informacija Komisije za provođenje postupka javne nabavke u BPK-a Goražde;

8.6. Odluka o pokretanju postupka izrade Projektnog zadatka za izradu idejnog i glavnog projekta cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište (faza 1);

8.7. Odluka o izradi investiciono-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo – Vardište – Faza I;

8.8. Uredba o prodaji sredstava;

8.9. Zahtjevi za jednokratne pomoći;

8.10. Razmatranje projekata općina u sastavu BPK-a Goražde;

8.11. Zaključci o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

 9.1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2015.godinu;

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

 10.1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde za 2015.godinu;

10.2. Nacrt Pravilnika o elektronskom vođenju evidencije o inspekcijskom nadzoru.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

11.1. Odluka o utvrđivanju prava na naknadu troškova za korištenje mobilnog telefona zaposlenika Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

12. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 69.redovnoj sjednici donijela je Odluku o izradi investiciono-tehničke dokumentacije za realizaciju projekta cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo – Vardište – Faza I.

Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka izrade Projektnog zadatka za izradu idejnog i glavnog projekta cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište (faza 1), kojim će se definisati izrada svih faza idejnog i glavnog projekta trase i objekata na regionalnoj cesti u dužini od približno 13,8 kilometara.

SEETO mrežom planirano je cestovno povezivanje Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište, čime bi se saobraćajna veza između Goražda i Sarajeva nalazila na pravcu brze ceste, a što bi predstavljalo i konačno rješenje razvoja saobraćajne mreže u ovom dijelu BiH i regiona. Svoj interes za ovo pitanje iskazao je i Kanton Sarajevo koji je obezbijedio dio sredstava za izradu tehničko-investicione dokumentacije.

Interes za sufinansiranje izrade idejnog i glavnog projekta trase ceste za povezivanje Goražda sa dionicom Sarajevo- Vardište I faza iskazalo je i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, pa je tako premijer dobio saglasnost da sa ovim ministarstvom potpiše ugovor o sufinansiranju projekta održivosti povratka u kojem federalno Ministarstvo učestvuje sa 150.000 KM.

Vlada je odobrila premijeru i potpisivanje ugovora sa federalnim Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoline o relizaciji projekta „Utopljavanje objekta SSŠ „Džemal Bijedić“ u iznosu od 50.000 KM.

Premijer je dobio saglasnost da sa firmom Goraždeputevi zaključi ugovore o izvođenju radova na modernizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice 1.slavna višegradska brigada, kao i na sanaciji dijelova trupa puta regionalne ceste R-448, dionica Gornje Bare-Turkovići u vrijednosti od 227.829 i 77.461 KM.

Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za korištenje MHE „Osanica 1“ na rijeci Osanici, općina Goražde javnom preduzeću „Elektroprivreda BiH“. Nakon što je Skupština BPK usvojila Zakon o dopunama Zakona o koncesijama, bilo je neophodno da i ovaj objekat za proizvodnju električne energije izgrađen 1998.godine  postane predmet koncesije. Koncesiona naknada po ovoj odluci utvrđena je u iznosu od 400.319 KM, dok će tekuća naknada plaćati mjesečno u iznosu od 8% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila izvještaj o svom radu za prvih šest mjeseci ove godine te ministarstvima naložila da u što kraćem roku realizuju započete aktivnosti.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji u radu za prošlu godinu kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, civilnu zaštitu i šumarstvo, koji su proslijeđeni Skupštini na usvajanje.

Usvojeni su takođe: Uredba o prodaji sredstava, Nacrt Pravilnika o elektronskom vođenju evidencije o inspekcijskom nadzoru, Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu i Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je primila k znanju Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015.godinu, koji je sa mišljenjem resornog ministarstva dostavljen Skupštini na razmatranje.

Saglasnost Vlade dobio je izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava po „Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2015.godinu.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o pružanju usluga izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla na lokalitetu buduće gradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu sa firmom GIT iz Tuzle.

Vlada je danas odobrila sufinansiranje projekta web portala gorazdeonline.ba u vlasništvu Facceart d.o.o. Goražde pod nazivom „Unapređenje zaštite djece na internetu u BPK Goražde“.

Odobrena su takođe i sredstva za isplatu studentskih kredita studentima za studijsku 2015/2016 . godinu.

OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Rekonstrukcija i opremanje kabineta biologije i fizike“, a OŠ Ustikolina i OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2016/2017.godinu.

Vlada je odobrila i plaćanje računa po okončanoj situaciji za izvedene radove na rekonstrukciji puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionice Kriga Draga-Jabuka i Baćanski most-Zupčići kroz naselje Splavište.

Razmatrana je Informacija Komisije za provođenje postupka javne nabavke u BPK-a Goražde te donesena odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke za 4 lota koji su poništeni.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Rješenje o imenovanju radnog tijela za pripremu Prijedloga kadrovskog plana Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.