• OBJAVLJENO: 01.06.2017.
105.sjednica
Podržan nastavak saradnje kroz projekat Dijaspora za razvoj

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 103. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstvu za privredu za podršku razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na utrošak sredstava „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu;

2.3. Izvještaj o radu i poslovanju J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za period 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2017.godinu;

3.3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo za 2016.godinu;

3.4. Informacija o preuzimanju i raspodjeli roba doniranih od Kantonalanog poreznog ureda Tuzla;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na pokretanje procedure za realizaciju Projekta „Rekonstrukcija sportskih terena“;

4.2. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima;

4.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde d.o.o. za 2016.godinu i godišnjeg obračuna Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde d.o.o. za period 01.01.-31-12-2016.godine;

4.4. Zahtjev za plaćanje računa.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za finansije:

5.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april 2017.godine;

5.2. Zaključak o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta Budžetski inspektor i Stručni saradnik za planiranje i unos budžeta u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor za izvođenje radova na sanaciji sokla na fasadnim zidovima objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkovnih stanova u ul. Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Izvještaj o radu JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2016.godinu;

7.2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2016.godinu  JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“;

7.3. Zaključak o usvajanju Evaluacija „Programa stručnog osposobljavanja 2016;

7.4. Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“;

7.5. Zaključak o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije  predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“;

7.6. Rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjenjene pozcije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Uredba o izmjenama Uredbe o prodaji sredstava;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Rješenja;

8.3. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke završnih građevinskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.4. Prijedlozi za potpisivanje momaranduma o suradnji;

8.5. Razmatranje zahtjeva.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

9.1. Pravilnik o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva sa rada zaposlenika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

10.Tekuća pitanja.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privreduVlada je usvojila Program utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva za podršku razvoju neprofitnim organizacijama u iznosu od 15.000 KM.

Usvojen je i Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2017.godinu u iznosu od 145.000 KM, te Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Vlada je usvojila i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2016.godinu Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućeni su izvještaji o radu za 2016. godinu Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde, Javne ustanove „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ i Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde.

Skupštini na usvajanje upućen je takođe Godišnji obračun RTV BPK i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2016. godinu.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe usvojila Evaluaciju „Programa stručnog osposobljavanja 2016“  koji je implementirala Služba za zapošljavanje BPK.

Usvojen je i Pravilnik o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva sa rada zaposlenika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Primljena je k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku o preuzimanju i raspodjeli roba doniranih od Kantonalanog poreznog ureda Tuzla.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na pokretanje procedure za realizaciju Projekta „Rekonstrukcija sportskih terena“.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april 2017.godine.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je saglasnost da sa firmom GPD „Drina“ iz Goražda potpiše ugovor o izvođenju radova na sanaciji sokla na fasadnim zidovima objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkovnih stanova u ul. Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, u vrijednosti od 11.636 KM.

Imenovana je Komisija za provođenje postupka javne nabavke završnih građevinskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Udruženja „Centar za razvoj medija i analize“ kao nosioca Programa Antikorupcijska mreža u BiH –ACCOUNT, Vlada je odobrila potpisivanje memoranduma o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Mreže ACCOUNT i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Takođe, Vlada je podržala nastavak saradnje kroz projekat Dijaspora za razvoj te imenovala koordinatora za dijasporu unutar Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH, s ciljem da poboljša socio-ekonomske prilike i perspektive za žene i muškarce u BiH,  te unaprijedi  njihov kvalitet življenja kroz snažniju saradnju s dijasporom.

Do kraja današnjeg zasjedanja, Vlada je razmatrala i odobrila nekolicinu zahtjeva udruženja i pojedinaca za finansijsku pomoć.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.