• OBJAVLJENO: 08.06.2017.
106.sjednica
Odobrena isplata studentskih kredita studentima s područja BPK-a Goražde

D n e v n i   r e d

 1.Razmatranje Zapisnika sa 104. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za popunu radnog mjesta u ministarstvu;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime V (pete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/2017 godinu za mjesec januar i februar 2017.godine;

2.4. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Njemačku u studijsku posjetu na poziv srednjoškolskog centra u Osnabrücku, ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damiru, ministru za finansije Nudžeimu Džihaniću, direktoru JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde Admiru Kurtoviću i vozaču Ameru Sijerčiću.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec mart 2017.godine;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec mart 2017.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Prijedlog Pravnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije;

4.2. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti  na Program utroška sredstava Ministarstva za finansije BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2017.godinu;

4.4. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec maj 2017.godine;

4.5. Odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnih namjenskih podračuna.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka kojom se definiraju uvjeti i rokovi primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

5.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti o utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 615700-Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

7.1. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za dodjelu slobodnih licenci za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2017.godinu“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama-ruralni razvoj za 2017.godinu.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1.Zaključak kojim se iz Odluke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove broj: 03-14-296/17 od 16.03.2017.godine, izuzima motorno vozilo pod rednim brojem 6. – putničko motorno vozilo „Škoda Octavia“  i Odluka o odobravanju donacije službenog motornog vozila Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o poništenju Javnog oglasa za prodaju polovne ALU-stolarije demonitirane sa zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-14-462-2/17 od 16.05.2017.godine  i objavljivanje Ponovnog javnog oglasa za predmetnu prodaju;

9.2. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.3. Odluka o sufinansiranju Projekta „Cestovno povezivanje Ustikolina-Grebak-Trnovo.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje jednog izvršioca (VSS) u trajanju od dva mjeseca.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku opreme – rabljeno TMV ISUZU.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o marketinškoj, poslovnoj saradnji Vlade BPK-a Goražde sa firmom „Creative line d.o.o.“ Goražde.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

13.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Okvirnog sporazuma za sukcesivnu isporuku artikala za kafe kuhinje i održavanje čistoće;

13.2. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za umanjivanje najpovoljnije ponuđene cijene po objavljivanju Ponovnog javnog oglasa za prodaju službenog motornog vozila.

14. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 106.sjednicu.

Prije razmatranja dnevnog reda za ovu sjednicu, Vlada je okončala 105.redovnu sjednicu usvajanjem Odluke o utrošku sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu za „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“, kao i  Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“, nakon čega je donesen zaključak o raspisivanju Javnog oglasa i rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije  u ovim organima upravljanja.

Razmatrajući na početku 106.sjednice materijale iz oblasti Ministarstva obrazovanja, Vlada je odobrila 33.000 KM za isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/2017 godinu za mjesec januar ove godine, kao i 38.475 KM za petu, redovnu tranšu Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Redovne novčane tranše za mart odobrene su za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja, a u skladu sa Programom utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Vlada je odobrila 2.700 KM za sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma mjesnim zajednicama Orahovice i Zupčići, te Udruženju demobilisanih boraca Ustikolina.

Na današnjoj sjednici usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije,  prema kome se u skladu sa Akcionim planom za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde 2016-2018.godina, ukida jedno radno mjesto koje je bilo previđeno za namještenike, a za dva radna mjesta se predviđa niže službeno zvanje.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za finansije BPK-a Goražde sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2017.godinu u iznosu od 15.000 KM, gdje se po prvi put u budžetu ovog ministarstva uvodi finansiranje projekata neprofitnih organizacija edukativnog karaktera iz oblasti finansija, kao i aktivnosti koje imaju za cilj akcije unapređenja stanja i zaštite životne sredine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluku o početku primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovoj odluci, javne zdravstvene ustanove s područja BPK dužne su u  roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke, usaglasiti pravilnike o radu saglasno Kolektivnom ugovoru i potpisanom Sporazumu/Anexu, kojim se pojedine odredbe prilagođavaju raspoloživim finansijskim sredstvima na nivou Kantona.

Vlada je odobrila i 20.000 KM za redovne aktivnosti JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prijedlog izmjena ovog zakona koji se odnosi na produženje roka za pokretanje naknadnog postupka za odobravanje građenja do 31.12.2018.godine, upućen je u dalju skupštinsku proceduru.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa ekonomskog koda – Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u iznosu od 120.000 KM, koja su planirana za sufinansiranje izrade i realizacije projekata rekonstrukcije javnih objekata pod nadležnošću BPK-a Goražde u svrhu poboljšavanja njihove energetske efikasnosti.

Vlada je odobrila i projekt Općine Foča u FBiH pod nazivom „Cestovno povezivanje Ustikolina-Grebak-Trnovo“, te dala saglasnost premijeru za potpisivanje ugovora o njegovom sufinansiranju u iznosu od 50.000 KM.

Iz oblasti Ministarstva privrede, Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila „Program ruralnog razvoja“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu– Tekući transferi neprofitnim organizacijama-ruralni razvoj za 2017.godinu u iznosu od 100.000 KM.

Na zahtjev ovog ministarstva, usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za dodjelu slobodnih licenci za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. prema kojoj se u Gradu Goražde i općini Pale u Federaciji BiH mogu dodijeliti po dvije slobodne licence prevoznika za taksi prijevoz putnika.

Do kraja sjednice, Vlada je dala  saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Okvirnog sporazuma za sukcesivnu isporuku artikala za kafe kuhinje i održavanje čistoće, te usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok budžetskih korisnika za maj ove godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.