• OBJAVLJENO: 31.08.2017.
116.sjednica
Odobrena sredstva za sufinansiranje 20 projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu „Program utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo za 2016.godinu“ utvrđenim Budžetom Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde za 2016.godinu;

1.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu za privredu BPK Gorađžde na ime Momoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2017.godini, koji je zaključen između Minsitarstva za privredu BPK Goražde Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženja i Udruženjem za psihocijalnu podršku i bolju budućnost koji se odnosi na sufinansiranje plaće za 4 polaznika na period od 6 mjeseci;

1.3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec august 2017.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima projektnih aktivnosti sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture;

3.2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2017.godinu;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženjima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provođenje djelatnosti u oblasti kulture i tehničke kulture;

3.5. Odluka o odobravanju I (prvog) od ukupno II (dva) jednaka djela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o nabavci vojne opreme za policijske potrebe-oružja dugih cijevi-automatskih pušaka za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.2. Odluka o finansiranju Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača“;

5.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača“ – I tranša.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža“.

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Veteranima policije regije BPK-a Goražde;

7. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra za privredu Anesa Salmana, pod prvom tačkom dnevnog reda dodaju se podtačke 1.4., 1.5., i 1.6.

1.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH na ime sufinansiranja Projekta „Regulacija rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu“;

1.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Pale FBiH na ime sufinansiranja Projekta „Izgradnja sistema kanalitzacione mreže u naselju Prača-glavni kolektor“;

1.6. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra za boračka pitanja Eniza Halilovića, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podačke 6.3. i 6.4.

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

6.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o djelu sa Ćehaja Nijazom-Magistrom sociologije iz Goražda.

Na prijedlog ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodana Jankovića, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade „Elaborata bilansa povšina za stambeno-poslovni objekat Lamela H3 i Lamela H4 u Goraždu;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštutu okoline  za zaključivanje Ugovora o djelu.

Na prijedlog ministra za finansije Nudžeima Džihanića, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.2.

2.2.  Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila da se općinama Pale i Foča u FBiH izdvoji po 50.000 KM  za sufinansiranje projekata „Izgradnja sistema kanalizacione mreže u naselju Prača – glavni kolektor i „Regulacija rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu.

Ministarstvu za privredu odobrena su sredstva na ime Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2017.godini, koji je zaključen između ovog ministarstva, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacije Wings of hope-Deutchland i Udruženja za psihocijalnu podršku i bolju budućnost, koji se odnosi na sufinansiranje plaće za 4 polaznika na period od 6 mjeseci.

Vlada je usvojila i Izvještaj komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo za 2016.godinu te  standarde i kriterije za formiranje Komisije za koncesije BPK Goražde.

Usvojen je takođe i prijedlog Odluke o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa 32.000 KM sufinansiraće se 20 projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture, a nakon utvrđivanja konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2017.godinu, odobreno je 6.400 KM za četiri omladinska udruženja s prostora BPK Goražde.

Uz saglasnost Vlade, ovo Ministarstvo će izdvojiti i 1.200 KM za provođenje djelatnosti u oblasti kulture i tehničke kulture, a sredstva su dobili Radio klub „Drina“ i KUD „Polet“ iz Ustikoline.

Vlada je danas odobrila i isplatu prvog, od dva jednaka dijela, novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, kao i sredstva Veteranima policije regije BPK-a Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade da sa izabranim ponuđačem „KM Trade“ iz Visokog potpiše Ugovor o nabavci vojne opreme za policijske potrebe u vrijednosti od 90.119 KM, kao i za potpisivanje  ugovora o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža“u vrijednosti od 122.000 KM.

Vlada je danas podržala i projekt JU Zavod za javno zdravstvo  koji se odnosi na proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača i odobrila sredstva za njegovu realizaciju.

Do kraja sjednice, Vlada je Ministarstvu za urbanizam dala saglasnost za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Elaborata bilansa površina za stambeno-poslovne objekte Lamela H3 i Lamela H4 u Goraždu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.