• OBJAVLJENO: 14.09.2017.
117.sjednica
Odobrena sredstava za sufinansiranje projekata Grada Goražda i općine Pale u FBiH

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 113, 114 i 115. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti svim osnovnim škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kojima ističe Ugovor, da mogu pokrenuti proceduru za nabavku peciva i namirnica za potrebe đačke kuhinje;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača na potpisivanje Ugovora o nabavci i isporuci polovnog putničkog motornog vozila za potrebe škole sa Privrednim društvom „Apollo“ doo Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2017/2018 godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure za izvođenje radova rekonstrukcije instalacija grijanja u fiskulturnoj sati;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime VIII (osme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017.godinu;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2017/2018 godinu;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2017/2018.godinu;

2.9. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Španija, nastavnicima pratiocima učenika JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde;

2.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2016/2017 godinu za mjesec mart 2017.godine;

2.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec mart, april, maj i juni 2017.godine;

2.12. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Švicarska ministru Žuga Damiru i savjetniku Duhović Amniru, u studijsku posjetu Jean Monet-Zakladu Evropa u Švicarskoj, te službeno putovanje u Njemačku direktorici Pedagoškog zavoda BPK Goražde Makota Diki, na tematsko putovanje „Strukovno obrazovanje“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Savezu RVI za Projekat obilazak oboljelih RVI za 2017.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca za Projekat posjete drugim kantonima 2017.;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juni 2017.godine;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juni 2017.godine;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde;

3.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat sjećanje na poginule borce Pale-Prača za 2017.godinu;

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške u održivom povratku Tafili Osmana i Hodžić Zajka.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o prihvatanju informacije „Analiza stanja u oblasti turizma u 2016.godini“;

4.2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2017.godinu;

4.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja Ministarstva za privredu BPK Goražde o postupku odabira banke za bankarske usluge uspostave kreditne linije za razvoj privrede na prostoru BPK Goražde kroz obezbjeđenje povoljnosti kreditnog zaduženja putem regresiranja kamata;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu Goražde za raspisivanje Javnog oglasa za prijem namještenika.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec juli 2017.godine;

6.2. Odluka o preraspodjeli sredstava.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Zaključak o odobravanju troškova reprezentacije u svrhu organizovanja sastanka direktora Federalne uprave policije sa policijskim komesarima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

8.1. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potpisivanje Saporazuma sa Kantonalnim poreznim uredom Goražde;

8.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu za sufinansiranje projekata koji prate proces povratka.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o odobravanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte;

9.2. Odluka o davanju betonskog kioska (prijavnice) na korištenje SFK Libero;

9.3. Odluke o odobravanju novčanih sredstava  općinama u sastavu BPK-a Goražde u skladu sa Programom utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte

9.4. Zaključak  o usvajanju Izvještaja Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01.2017.-31.03.2017.godine;

9.5. Prijedlog Sporazuma;

9.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa;

9.7. Informacija Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline;

9.8. Razmatranje zahtjeva Federalne uprave civilne zaštite;

9.9. Dostava podataka prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;

9.10. Odluka o obilježavanju 18.septembra Dana BPK i Grada Goražda.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Anesa Salmana,  pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 4.6. i 4.7.

4.6. Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provedenim aktivnostima po javnom oglasu za izbor i imenovanje članova  Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

4.7. Rješenje o razrješenju članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Rješenje o imenovanju članova Skupštine JP Bosasnsko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

Na današnjoj 117.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Kao je navedeno u obrazloženju, očekivani efekti donošenja ovog zakona su adekvatno uređena oblast visokog obrazovanja, otklanjanje nedostataka koji su uočeni u dosadašnjem periodu primjene zakona, te njegova usklađenost sa ostalim zakonskim propisima.

Nakon utvrđivanja, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila i Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021.godine.

Prihvaćena je i informacija Ministarstva za privredu pod nazivom „Analiza stanja u oblasti turizma u 2016.godini“.

Takođe, usvojen je i izvještaj ovog ministarstva o postupku odabira banke za bankarske usluge uspostave kreditne linije za razvoj privrede na prostoru BPK Goražde kroz obezbjeđenje povoljnosti kreditnog zaduženja putem regresiranja kamata. Nakon provedenog postupka javne nabavke,  kao najpovoljnji ponuđač izabrana je BBI banka dd Sarajevo kojoj je dodijeljen ugovor o pružanju bankarskih usluga, a Vlada je danas zadužila Ministarstvo privrede da nastavi aktivnosti usmjerene na provođenju programa utroška sredstava koji se odnosi na podsticaj razvoja privrede Kantona za 2017.godinu.

Nakon usvajanja izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte, te povećanja njegovog iznosa sa 220.000 na 325.000 KM, Vlada je u skladu s ovim programom odobrila novčana sredstva za sufinansiranje projekata Grada Goražde i općine Pale u Federaciji .

Ovoj općini odobreno je 25.000 KM BiH za sufinansiranje projekta sanacije lokalnog puta za Prešpicu, a Gradu Goražde 90.000 KM za sufinansiranje dva projekta koji se odnose na asfaltiranje putnog pravca Sadba- Krtjanovići i asfaltiranje putnih pravaca u Mjesnoj zajednici Berič.

Na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku unaprjeđenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2017.godinu, javnim komunalnim preduzećima „Ušće“ i „Prača“ u općinama Foča i Pale u Federaciji BiH odobreno je po 10.000 KM.

Vlada je odobrila i sredstva za isplatu studentskih kredita, tekuće transfere općinama u sastavu kantona, kao i redovne tranše Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i RTV BPK-a Goražde.

Svim osnovnim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojima ističe ugovor, odobreno je pokretanje procedure za nabavku peciva i namirnica za potrebe đačke kuhinje.

Osnovnim  školama „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i OŠ „Ustikolina“ odobrena je nabavka ogrijevnog drveta za školsku 2017/2018. godinu, dok je OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde dobila saglasnost za pokretanje procedure za izvođenje radova rekonstrukcije instalacija grijanja u fiskulturnoj sali.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila redovne tranše za rad boračkih udruženja i Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija.

Za isplatu druge tranše sredstava za finansiranje Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde odobreno je 5.000 KM, a podrušku Vlade dobili su i projekti  Saveza RVI, Organizacije porodica šehida i palih boraca BPK i Udruženja demobilisanih boraca Pale-Prača, koji se odnose na obilazak oboljelih RVI, posjetu drugim kantonima i sjećanje na poginule borce Pale-Prača.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja bit će izdvojeno i 2.000 KM za podršku održivom povratku dvije porodice u općinu Novo Goražde.

Na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu odobreno je 8.400 KM  za sufinansiranje projekata koji prate proces povratka.

Za osiguranje neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja, te izmirenja dijela obaveza po sporazumu o regulisanju potraživanja usposlenika, Domu za stara i iznemogla lica iz budžeta ovog ministarstva odobreno je 25.000 KM.

Današnja sjednica Vlade završena je razmatranjem informacija, dopisa i zahtjeva Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK, Kantonalnog pravobranilaštva, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalne uprave civilne zaštite, te usvajanjem Programa i Finansijskog plana obilježavanju 18.septembra, Dana BPK i Grada Goražda.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.