• OBJAVLJENO: 27.10.2017.
124.sjednica
Utvrđen Prijedlog Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga zapisnika sa 121 i 122. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje Fakture broj IF170172 od 27.09.2017.godine, na ime usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravce 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište (20% vrijednosti ugovora II rata), ispostavljen od strane instituta „IPSA“ d.o.o. Sarajevo, po Ugovoru o izvođenju radova broj: 03-14-378/17 od 11.04.2017.godine;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 352/17 od 10.10.2017.godine po I-Prvoj privremenoj situaciji broj: 352/17 od 10.10.2017.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1035/17 od 07.07.2017.godine, za izvedene radove na redovonom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2017.godinu;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi Ugovor o djelu sa izvršiocem poslova koji će za potrebe Ministarstva za privredu BPK Goražde biti angažovan na određene poslove koji bi bili neophodni radi poduzimanja aktivnosti „giljotine“, propisa, usklađivanja propisa sa propisima EU, te aktivnostima vezanim za poslove ugovorene sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC);

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava-opreme;

2.5. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.6. Zaključak o razmatranju Izvještaja o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2016.godinu;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program o izmjeni i dopuni Plana i Programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti na „Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu;

2.9. Zaključak o razmatranju Informacije o stanju i poslovanju privrednih društava sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;   

2.10. Zaključak o usvajanju Analize stanja u oblasti industrijske proizvodnje u 2016.godini;

2.11. Zaključak kojim se daje saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Sporazum o produženju primjene kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji BiH;

2.12. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši sanaciju toplovodne mreže od zgrade u kojoj je smještena Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pa do zgrade Minsitarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.13. Odluka o pristupanju dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude za eksplotaciju kamena na lokalitetu „Međugradi“ na teritoriji općine Pale/FBiH, i utvrđuje postojanje interesa za predmetnu koncesiju;

2.14. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za uplatu I- tranše na ime subvencioniranja dijela profitne marže, a shodno zaključenom Ugovoru sa Bosna Bank Internacional d.d. Sarajevo, vezano za plasiranje linije finansiranja uz suvbencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.15. Odluka o odobravanju finansiranja Projekta „Regulacija rijeke Koline u Ustikolini, dionoca 350 m od ušća u rijeku Drinu“, općina Foča FBiH;

2.16.  Zaključak o davanju saglasnosti na projekat.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o vezi razmatranja dopisa KCUS-a, broj: 0203-37803 od 16.08.2017.godine o zaduženju Menadžmenta KCUS-a (po Zaključku Upravnog odbora KCUS-a, broj: 88/17 od 02.08.2017.godine);

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva finansije:

4.1. Prijedlog Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-septembar 2017.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak kojim se prima k znanju Informacija o sprovedenim aktivnosti na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca putem Programa Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2016.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

7.2. Mišljenje po Aktu Skupštine BPK Goražde, broj: 01-14-710-1/17;

7.3. Mišljenje na Prijedlog Odluke o proglašenju putnih pravaca od strateškog interesa za BPK Goražde;

7.4. Kvartalni izvještaj Vlade BPK-a Goražde za treći kvartal 2017.godine;

7.5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge za izradu projekta izvedenog stanja elektroinstalacija, sistema vatrodojave, telefonskih i internet instalacija na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade BPK-a Goražde;

7.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za realizaciju projekata;

7.7. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

7.8. Odluka o utvrđivanju Amandmana na Odluku na izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25.000 litara lož ulja.

9. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 124.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća.

Bez primjedbi, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Informaciju Ministarstva za privredu o stanju u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Informaciju o stanju i poslovanju privrednih društava u 2016.godini, kao i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2016.godinu.

Vlada je takođe razmatrala i usvojila Analizu stanja u oblasti industrijske proizvodnje u prošloj godini, te Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prvih devet mjeseci ove godine. Prema obrazloženju resornog ministra, u ovom izvještajnom periodu, u odnosu na prošlu godinu, došlo je do povećanja broja krivičnih djela za 7, smanjenja broja prekršaja za 1 i smanjenja broja saobraćajnih nesreća za 23.

Vlada je usvojila i izvještaj o svom radu za treći kvartal ove godine. Kako je istaknuto, značajan  broj aktivnosti iz programa rada je završen, a aktivnosti koje su započete u određenim resorima potrebno je u što skorijem roku realizovati.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost premijeru da zaključi Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji BiH.

Usvojena je Odluka o pristupanju dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude za eksplotaciju kamena na lokalitetu „Međugradi“ na teritoriji općine Pale/FBiH.

Vlada je podržala projekt Ministarstva za privredu koji se odnosi na  regulaciju rijeke Koline u Ustikolini, dionoca 350 m od ušća u rijeku Drinu, u općini Foča FBiH, koji će se u iznosu od 80.000 KM finansirati iz budžeta ovog ministarstva u ovoj i idućoj godini.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost Vlade da se prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za finansiranje izrade idejnog projekta staze za brdski biciklizam.

Vlada je odobrila uplatu prve tranše u iznosu od 126.000 KM za subvencioniranje dijela profitne marže, shodno zaključenom Ugovoru sa Bosna Bank Internacional d.d. Sarajevo, vezanom za plasiranje linije finansiranja, uz suvbencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je plaćanje druge rate u iznosu od 116.000 KM  Institutu „IPSA“ d.o.o. Sarajevo na ime usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište.

Odobrena su takođe i novčana sredstva za realizaciju projekata po Javnom pozivu – grantovi neprofitnim organizacijama iz budžeta Vlade za 19 udruženja građana, klubova i organizacija.

Dio današnje sjednice bio je posvećen razmatranju odgovora na poslanička pitanja i inicijative, kao i tekućim pitanjima, među kojima izdvajamo informaciju premijera da će UNDP u idućoj godini sufinansirati još dva projekta poboljšanja energetske efikasnosti, koji se odnose na utopljavanje zgrada OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je naložila ministarstvima socijalne politike i obrazovanja da u skladu sa nedavno usvojenom Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće sačine instukcije za uposlene u obrazovanju i sektoru socijalne politike.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.