• OBJAVLJENO: 01.12.2017.
128. sjednica
Razmatrana informacija u vezi s pregovorima sa sindikatima u oblasti zdravstva

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Zapisnika sa 125. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

 2.1. Zaključak o davanju saglasnosti na mišljenje o Izjavi o fiskalnoj procjeni (Obrazac IFP-DA) nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2016-2021);

2.2. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na utrošak sredstava „Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu“;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje Fakture broj: IF170225 od 22.11.2017.godine, na ime usluge izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište (50% vrijednosti ugovora III rata) ispostavljene od strane „IPSA“ d.o.o Sarajevo, po Ugovoru o izvođenju radova broj: 03-14-378/17 od 11.04.2017.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provredenom postupku;

3.2. Rješenje o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

3.3. Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

3.4.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o prijedlogu izbora i imenovanja kandidata za direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražd e;

3.5.Odluka o davanju saglasnosti za nabavku higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja porodičnih paketa za humanitarna davanja;

3.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta pod nazivom „Analiza zdravstvenog stanja stanovništva zdravstvene zaštite na području BPK-a Goražde u 2016.godini;

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec oktobar, novembar i decembar 2017.godine;

3.8. Odluka o prijedlogu privremenog člana Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijsko invalidskog osiguranja;

3.9. Informacija Radne grupe – Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnsoti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – BOR-003, 004,005;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec oktobar 2017.godine;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec oktobar 2017.godine;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava (Udruženju demobilisanih boraca);

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon;

5.3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-septembar 2017.godine;

5.4. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-septembar 2017.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Jednake mogućnosti“;

6.2. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na donošenje Instrukcije za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Priboj /Srbija/, na 6. sjednicu Skupštine 54. MOSI Pljevlja 2017“, Elmedinu Valjevčiću, stručnom savjetniku za sport u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku peleta za školsku 2017/18.godinu;

6.5. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za donošenje Instrukcije o utvrđivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za radnike u osnovnim i srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku elekntronske opreme Upravi policije Ministarstva za nutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zapštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Fakture broj: 000153 od 09.11.2017.godine firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo na ime izrade Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku i plaćanje Printer HP Laser Jet M26A.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde o dodjeli finansijskih sredstava Gradu Goraždu kao pomoć u sufinansiranju nabavke vatrogasnog vozila broj: 17/I-44-14-3/17 od 17.10.2017.godine;

11.2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde o dodjeli finansijskih sredstava Općini Foča FBiH kao pomoć u sufinansiranju nabavke vatrogasnog vozila broj: 17/I-44-14-4/17 od 17.10.2017.godine;

11.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalanog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde o dodjeli finansijskih sredstava Općini Pale FBiH kao pomoć u sufinansiranju nabavke vatrogasnog vozila broj: 17/I-44-14-5/17 od 17.10.2017.godine.

12. Tekuća pitanja:

–   Aneksi Ugovora o prevozu

– Izmjena Odluke o odobravanju novčanih sredstava općini Foča FBiH na ime sufinansiranja Projekta „Regulacija rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu“.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela svoju 128. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrala Informaciju o provedenim pregovorima sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije u okviru kojih su razmatrani prijedlozi za usvajanje nove osnovice i koeficijenata za obračun plaća doktora.

S tim u vezi, a uzimajući u obzir započeti generalni štrajak zdravstvenih radnika, Vlada je donijela zaključke kojima je od sindikata zatraženo da se obustavi štajk zdravstvenih radnika, doktora i stomatologa u BPK Goražde.

U zaključcima je navedeno da će Vlada BPK Goražde, s ciljem popravljanja materijalno-pravnog statusa uposlnika u zdravstvu, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja u 2018. godini obezbijediti iznos od 300.000,00 KM koji će biti usmjeren na plaće na način da se doktorima i stomatolozima mjesečna plaća uveća u rasponu od 80,00 do 100,00 KM a ostalim uposlenicima u zdravstvu u rasponu od 30,00 do 50,00 KM.

Donesenim zaključcima također je definisano da Vlada podržava prijedlog sindikata o definisanju i provedbi mjera u zdravstvu i ustanovama usmjerenim na štednju, racionalizaciju i druge oblike usmjeravanja sredstava, a s ciljem stvaranja viška sredstava neophodnih za razvoj zdravstva i poboljšanja materijalnog statusa uposlenika u zdravstvu.

U nastavku sjednice Vlada je dala saglasnost Direkciji za ceste BPK Goražde za plaćanje fakture Institutu IPSA d.o.o. Sarajevo na ime III rate za pružanje usluga izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište.

U oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost za utrošak sredstava po Programu razvoja turizma na području BPK Goražde za 2017. godinu u kojem je naglasak stavljen na izradu prostorno-planske dokumentacije za turističke zone utvrđene Prostornim planom BPK Goražde.

U skladu s Programom podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017. godinu, data je saglasnost na prijedlog projekata koji će se sufinansirati po ovom programu.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor i konačno imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, nakon čega su donesena rješenja o razrješenju dosadašnjeg direktora Damira Delja i imenovanju novog direktora Zavoda Hameda Topuza.

Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku o prijedlogu za izbor i imenovanje Medihe Hodžić Jašarević za direktora ove javne ustanove.

U vezi s prijedlogom  za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje s područja BPK Goražde, donesena je Odluka imenovanju Edine Subašić kao kandidata za ovu poziciju. Imenovanje za člana Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje je privremenog karaktera i vrši se na period do 90 dana odnosno do završetka procedure izbora kandidata u skladu sa zakonom.

Vlada je dala saglasnost školama na području BPK Goražde za nabavku peleta za školsku 2017/18. godinu.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost za nabavku higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja porodičnih paketa za humanitarna davanja te je odobreno finansiranje, kao i isplata novčanih sredstava za Projekat analize zdravstvenog stanja stanovništva  i zdravstvene zaštite na području BPK Goražde u 2016. godini koji će realizovati kantonalni Zavod za javno zdravstvo.

Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada je usvojila Odluku o prihvatanju Liste potencijalnih korisnika pomoći po Javnom pozivu za pomoć povratnicima te donijela zaključak kojim zadužuje Ministarstvo da sa korisnicima sredstava pomoći sa konačne liste prioriteta potpiše pojedinačne sporazume o dodjeli i načinu realizacije sredstava.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je prihvatila mišljenje resornog ministarstva u vezi s Izjavom o fiskalnoj procjeni Nacrta plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH za period 2016-2021. godina, kojim su planirane aktivnosti i finansijska sredstva za postizanje ciljeva u oblasti upravljanja vodama za vodotoke u nadležnosti agencije, među kojima je i vodotok rijeke Drine.

Zbog ranije preuzetih obaveza pojedinih članova Vlade, današnje zasjedanje je prekinuto i nastavit će se sljedeće sedmice.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.