• OBJAVLJENO: 14.12.2017.
129. sjednica
U skupštinsku proceduru upućen nacrt Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 126 i 127. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Nacrt Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o potvrđivanju  Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Bosasnsko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju kriterija za izbor i menovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2017.godine;

3.2. Odluka o imenovanju Glavne Centralne popisne komisije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za redovan godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2017.godine;

3.3. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

3.4. Nacrt Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Prijedlog Akcionog plana sa prijedlogom mjera za unapređenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) jednakih tranši za 2017.godinu;

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i dane odnose:

6.1. Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2018.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Informacija o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

7.2. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, dostavlja se;

7.3. Zahtjev za ustupanje na korištenje objekata Kasarna „Šišeta“ i Kasarna „Mirvići“ u cilju ostvarivanja privrednih djelatnosti zainteresovanih privrednih subjekata;

7.4. Odgovori na poslanička pitanja.

8. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražda na današnjoj 129.redovnoj sjednici razmatrala je aktuelnu situaciju u vezi sa štrajkom i zahtjevima uposlenih u zdravstvu na području našeg kantona.

Premijer i resorna ministrica upoznali su članove Vlade o toku dosadašnjih pregovora sa Sindikatom doktora medicine i stomotologa.  Tom prilikom, zahtjev ovog sindikata je zbog finansijske situacije ocijenjen nerealnim te je Vlada ostala kod prvobitnog prijedloga da se satnica svim uposlenim u zdravstvu poveća na 2,11 KM,  a koeficijenti doktora za 0,6. , s tim da će biti ostavljena mogućnost za povećanje plaća u skladu sa uštedama u Zavodu zdravstvenog osiguranja koje bi bile ostvarene planiranom racionalizacijom troškova.

Vlada nije imala primjedbi na Prijedlog Akcionog plana sa prijedlogom mjera za unaprjeđenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021. godina te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuto, ovaj Plan stavlja pacijenta u fokus unaprjeđenja zdravstva u BPK Goražde i dosljednom provedbom garantuje dugoročno solidan nivo usluga i liječenja u ovom kantonu.

U skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a donošenje ovog propisa obezbijedit će unaprjeđenje, promociju i brži razvoj turizma na području ovog kantona, kao i privrednih interesa pravnih i fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, istaknuto je u obrazloženju.

Vlada je na današnjoj sjednici dala Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koje je upućeno Skupštini na razmatranje.

Nakon što je usvojila Informaciju Ministarstva za privredu o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Vlada je usvojila Akcioni plan aktivnosti radnih grupa i razmatranja preporuka u okviru regulatorne reforme te zadužila nadležne organizacione jedinice BPK-a za realizaciju svih naznačenih aktivnosti.

Vlada je razmatrala i nije imala primjedbi na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2018.godinu, koji je sa Odlukom o njegovom izvršavanju upućen u skupštinsku proceduru.

Usvojena je takođe i Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2017.godine te formirana Glavna popisna komisija.

Vlada je dala saglasnost na razrješenje i imenovanje predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume Goražde .

Usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) jednakih tranši za 2017.godinu, te data saglasnost da se Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH uputi Zahtjev za ustupanje na korištenje objekata Kasarna „Šišeta“ i Kasarna „Mirvići“ u cilju ostvarivanja privrednih djelatnosti zainteresovanih privrednih subjekata.

Razmatrani su takođe i odgovori na poslanička pitanja i inicijative .

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Nacrt Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu, a u poslijepodnevnim satima, na nastavku sjednice, članovi Vlade izjašnjavali su se i o Nacrtu Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.