• OBJAVLJENO: 20.12.2017.
130. sjednica
Usvojena Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika Direkcije robnih rezervi i JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača

Dnevni red

1.Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika Direkcije robnih rezervi i JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke pozvao je telefonski ministre, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

 O D L U K A

o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika

Direkcije robnih rezervi i JU OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača

 Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se preraspodjela rashoda i izdataka kako slijedi:

  •  Iz Budžeta Direkcije robnih rezervi sa ekonomskog koda: 613200 – Izdaci za energiju iznos od 7.000,00 KM preusmjeriti
  • U Budžet JU OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača na ekonomski kod 613200 – Izdaci za energiju

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije i naprijed navedeni budžetski korisnici svako u okviru svoje nadležnosti.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.