• OBJAVLJENO: 29.01.2018.
135. sjednica
Uspješno okončane projektne aktivnosti na cestovnom povezivanju Goražda s pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište

D n e v n i   r e d


1. Usvajanje Zapisnika sa 132. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti direktorici JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde, za raspisivanje Oglasa za prijem zapooslenika;

2.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Beograd, Republika Srbija, u Drugu studijsku posjetu projektnog savjetodavnog odbora, Amiri Borovac, stručnoj savjetnici za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100  (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2018.godinu;

2.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o realizaciji projekata „Unapređenja praktične nastave u srednjim školama“ i davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde na potpisivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava, sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Banja Luka.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unurašnje poslove:

3.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2017.godinu.

3.2. Izmjena rješenja o suspenziji policijskog komesara Uprave policije BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 615 200 – Kapitalni transferi pojedincima.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

5.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK Goražde o statusu MHE Prača na rijeci Prači;

5.2. Rješenje o imenovanju Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.3. Odluka o ustupanju izrađene projektne dokumentacije Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar;

5.4. Informacija o okončanju ugovorenih obaveza izrade projektne dokumentacije „Idejni projekat, geotehnički projekti i studija cestovnog povezivanja Goražde sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, dužine L=13,7 km – Faza I“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1.Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

6.2. Razmatranje Zaključka Skupštine Kantona;

6.3. Kvartalni izvještaj Vlade BPK-a;

6.4. Zaključak o davanju Mišljenja;

6.5. Razmatranje Sporazuma o osnovici za plaće budžetskih korisnika;

6.7. Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK Goražde;

8. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 135.redovnoj sjednici primila je k znanju Informaciju Ministarstva privrede o okončanju posla izrade projektne dokumentacije po ugovoru sa „IPSA institutom“ iz Sarajeva za „Idejni projekat, geotehnički projekti i studija cestovnog povezivanja Goražde sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, dužine L=13,7 km – Faza I „ kao i o okončanju ugovorenog posla revizije iste projektne dokumentacije.

Istovremeno, Vlada je usvojila i Odluku o ustupanju ove projektne dokumentacije Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na dalje postupanje, budući da je odlukom Vlade Federacije utvrđen javni interes za izgradnju prve faze brze ceste, s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta.

Vlada je prihvatila i mišljenje Ministarstva za urbanizam o usklađenosti ovih planiranih aktivnosti sa Prostornim planom za područje Bosansko-podrinjskog kantona za period od 20 godina, koje će takođe biti dostavljeno Vladi Federacije BiH.

Tim povodom, premijer je uputio čestitke Ministarstvu privrede i Direkciji za ceste na uspješnom okončanju ovih poslova koji su glavni preduslov za početak realizacije dugo najavljivanog projekta cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje o realizaciji projekta „Unaprjeđenje praktične nastave u srednjim školama“ te dala saglasnost premijeru na potpisivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Banja Luka, uz prethodnu saglasnost Skupštine BPK i mišljenje Ministarstva finansija. Opći cilj ovog projekta, kojeg podržava Vlade Švicarske a realizira organizacija Prilika Plus u iznosu od 200.000 KM,  je da se za srednje škole u našem kantonu unaprijede uslovi za kvalitetno izvođenje nastave, ali i da se kreiraju uslovi i prilike za odrasle osobe da stiču potrebna znanja koja će ih voditi do zaposlenja.

Usvojena je takođe i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2017.godinu. Prema obrazloženju resornog ministra, stanje bezbjednosti na području BPK-a u prošloj godini, na osnovu statističkih pokazatelja je zadovoljavajuće. U odnosu na isti period 2016.godine, došlo je do smanjenja registrovanih krivičnih djela, broja prekršaja i broja registrovanih saobraćajnih nesreća, što je rezultat, kako je istaknuto, pojačanih aktivnosti policijskih službenika policijskih stanica na suzbijanju i otkrivanju počinilaca krivičnih djela, na sprječavanju narušavanja javnog reda i mira  i sprječavanju vršenja prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Vlada je razmatrala i usvojila izvještaj o svom radu za posljednji kvartal 2017. godine. Prema ocjeni premijera, može se biti zadovoljno realizacijom programskih zadataka i procentom njihovog izvršenja.

Dio današnje sjednice odvojen je i za usvajanje programa utroška sredstava u budžetu ministarstva za ovu godinu. Usvojen je Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda Ostali tekući transferi – Informisanje, u iznosu od 480.000 KM.

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi pojedincima, program samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija, za koji je ove godine izdvojeno 40.000 KM.

Nakon primanja k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK Goražde o statusu MHE Prača na rijeci Prači, Vlada je zadužila ovo ministarstvo da u saradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom pokrene proceduru za raskid ovog koncesionog ugovora zaključenog sa privrednim društvom „Elegija“ iz Sarajeva.

Takođe, usvojeno je Rješenje o imenovanju Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te razmatrani odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

Vlada je na kraju sjednice utvrdila prijedlog  osnovice za plaće budžetskih korisnika u visini od 371,00 KM koje će biti upućeno Sindikatu na davanje mišljenja, uz nastavak socijalnog dijaloga.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.