• OBJAVLJENO: 19.02.2018.
138.sjednica
Usvojena Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o.

DNEVNI RED

1.Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018. godinu.

Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke pozvao je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti donesena je sljedeća:

O D L U K A

o odobravanju novčanih sredstava

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o.

na ime I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018. godinu

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 39.158,50 KM Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime uplate I (prve) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018. godinu namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje.

Novčana sredstva doznačiti na žiro račun Javnog preduzeća RTV Bosansko- podrinjskog kantona Goražde d.o.o. broj: 1325002001666685 otvoren kod NLB Tuzlanske banke Filijala Goražde, ID broj: 4245030110002.

III

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u roku od 15 (petnaest) dana od dana realizacije sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak, te da zahtjev za narednu mjesečnu tranšu dostavi Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport prvog radnog dana nakon isteka mjeseca za koji se zahtjev podnosi.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.