• OBJAVLJENO: 02.03.2018.
139.sjednica
Usvojen Prijedlog strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018-2022. godina

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 136. redovne, 137 i 138. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec januar 2018.godine;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku stalnog sredstva – mobilnog radara;

2.3. Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja;

2.4. Odluka o godišnjoj ocjeni rada Vršioca ovlaštenja Policijskog komesara  za period 01.01.-31.12.2017.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“ za period 2018-2022 godine;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2018.godinu;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta;

3.4. Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/2018 studijsku godinu;

3.5. Zaključak o o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Opremanje radionice praktične nastave tekstilne struke“;

3.6. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Orahovica/Republika Hrvatska/, nastavniku Halilagić Safetu, učeniku takmičaru Šuman Ajdinu, direktoru škole Kurtović Admiru i vozaču Musić Zijadu iz JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, na takmičenje „4.Zlatni orah“ – Orahovica 2018. za strukovne škole;

3.7. Zaključak o imenovanju pregovaračkog tima za pripremu granskog kolektivnog ugovora za oblasti srednjeg obrazovanja;

3.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2018.godinu;

3.9. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001)- Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade za 2018.godinu;

3.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na niovu BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 30/18 od 07.02.2018.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1852-1/17 od 27.11.2017.godine, a odnosi se na drugu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca za period od 01.01. do 31.01.2018.godine;

4.2. Rješenje o izmjeni Rješenje o formiranju Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2016-2020.godina, broj:03-05-125-1/17 od 10.02.2017.godine;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

4.4. Odluke o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Hošo Transport“ d.o.o. Goražde;

4.5. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde;

4.6. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora o finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Gastro Company“ d.o.o. Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ugovora o kupoprodaji stana na koji postoji stanarsko pravo koji se nalazi u ulici Maršala Tita broj 21. u Gooraždu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2018.godinu;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 615100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton)za 2018.godinu;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina žitova, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom odnosu, za period 01.01.-31.12.2018.godine;

7.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za ptopisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01-31.12.2018.godin.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

8.2. Izvještaj o radu broj: 03-14-1949-23/17 od 15.02.2018.godine, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a po LOTU 1, 2, 3 i 4, Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije  i Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka zajedničke nabavke u BPK Goražde;

8.3. Izvještaj o radu broj: 03-14-107-17/18 od 13.02.2018.godine, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. Spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za nabavku dodatnih lektroinstalaterskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program i Finansijski plan obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH;

8.5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu Premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.6. Dostava Informacija;

8.7. Usvajanje Programa utroška sredstava sa ekonomskih kodova Vlade BPK-a Goražde.

9. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Damira Žuge sa dnevnog reda povlači podtaku 3.6. i  8.2.

 Na prijedlog ministra Anesa Salmana u dnevnom redu pod tačkom 4. Podtačka 4.1. mijenja se, a umjesto iste stavlja se:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu za zaključivanje Ugovora o djelu.

Na prijedlog premijera Emira Okovića sa dnevnog reda povlači se podtačka 8.5.

Na danas održanoj 139. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018-2022. godina. Strategija nosi naziv „Obrazovanje za sljedeće doba“, a njen osnovni cilj je da u predstojećem periodu stvori što bolje uslove za obrazovanje odraslih na području ovog kantona. Dio tog cilja, kako se navodi u Strategiji, je i mobilizacija svih dostupnih potencijala i talenata, s ciljem pronalaska rješenja u novoj demografskoj i ekonomskoj stvarnosti koja se svakodnevno mijenja pod utjecajem globalizirane ekonomije.

U skladu sa zahtjevom JP Autoceste FBiH za imenovanje predstavnika u Odboru za praćenje realizacije Projekta cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, dionica Goražde – Hranjen – Hrenovica, Vlada je donijela zaključak o imenovanju premijera BPK Goražde za člana ovog Odbora sa zadatkom praćenja realizacije projekta te posredovanja i olakašanja komunikacije između institucija uključenih u ovaj projekat.

Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018. godinu. Radi se o programu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica)“ i programu „Kapitalni transferi za zdravstvo od značaja za Kanton“ kojim je kao prioritetna aktivnost u ovoj godini planirana uspostava Dijaliznog centra pri Kantonlanoj bolnici Goražde, kao i informatizacija zdravstvene zaštite na području BPK Goražde.

Na prijedlog Minsitarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/2018. studijsku godinu te imenovala pregovarački tim za pripremu granskog kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja.

Vlada je primila na znanje Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK Goražde za januar 2018. godine te je ovom ministarstvu dala saglasnost za nabavku jednog mobilnog radara s ciljem podizanja sigurnosti saobraćaja na području BPK Goražde na veći nivo.

Ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom, kao i Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za 2018. godinu.

Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2018. godinu, a radi se o programima „Tekući transfer za visoko školstvo“, „Tekući transfer za kulturu“ i „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade“.

U oblasti Ministarstva za privredu Vlada data je saglasnost na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2018. godinu.

JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde Vlada je dala saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji Projekta opremanja radionice praktične nastave tekstilne struke.

U okviru tačaka iz nadležnosti Vlade, razmatran je niz informacija i zaključaka dostavljenih od Vlade Federacije BiH i federalnih ministarstava. Shodno ovim informacijama, Vlada je dala zadužila resorna kantonalna ministarstva da rade na provedbi ovih zaključaka te u vezi s tim imenovala radne grupe.

Razmatrane informacije odnose se na provedbu Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH i inkorporiranje preporuka iz ove oblasti u programe resornih ministarstava, projekte energetske efikasnosti i projekte putne infrastrukture, kao i pitanje regulisanja suosnivačkih prava na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Na prijedlog Ministarsrtva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, premijeru BPK Goražde data je saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji stana u ulici Maršala Tita u Goraždu na kojem postoji stanarsko pravo.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu Komisije za nabavku dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje pomenutih radova.

U oblasti Vlade, do kraja sjednice, usvojeni su Programi utroška sredstava u budžetu za 2018. godinu. Riječ je o programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerske zajednice“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.