• OBJAVLJENO: 12.03.2018.
140.sjednica
Usvojen Program rada Vlade i Ciljevi politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 139. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime II (druge) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2018.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ „Prača“ Prača;

2.3. Odluka o odobravanju isporuke 3.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde;

2.4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju obaveza vraćanja studentskih kredita.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

3.1. Odluka o utvrđivanju Projekta izgradnje vještačkog močvarišta za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Bogušići, Grad Goražde, od općeg interesa za Bosansko-podrinjski kantona Goražde;

3.2. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za isplatu novčanih sredstava na ime subvencije kupoprodajne cijene 1 m² stana  u stambeno-poslovnom objeku „Lamela-H3“ u Goraždu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Anex Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje Projekta „Projekat povećanja populacije autohtonih životinjskih vrsta u cilju zaštite i unaprjeđenja biodiverziteta na području lovišta Grebak;

4.2. Odluke o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Hošo Transport“ d.o.o. Goražde-materijali dostavljeni uz poziv za 139.sjednicu;

4.3. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde–materijali dostavljeni uz poziv za 139.sjednicu;

4.4. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora o finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Gastro Company“ d.o.o. Goražde-materijali dostavljeni uz poziv za 139.sjednicu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

 5.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec februar 2018.godine;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za ovjeru Godišnjih finansijskih izvještaja za 2017. godinu za budžetske korisnike;

5.3. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec januar 2018.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2017.godinu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

8.1. Zaključak o usvajanju Analize efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 2005-2007.godina.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

 9.1. Zaključak o davanju saglasnosti za zdravstveno osiguranje.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke u BPK-a Goražde i donošenje odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po lovotiva 1,2,3,4.

10.2. Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka zajedničke nabavke u BPK-a Goražde;

10.3. Odluka o usvajanju Elaborata Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.207.godine;

10.4. Zaključak Glavne centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017.godine;

10.5. Pravnilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

10.6. Zaključak o davanju saglasnosti Uredu premijera i Vlade BPK-a Goražde da izvrši prijavu za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018-mjera „Zapošljavanje žena 2018“ Federavlnog zavoda za zapošljavanje;

10.7. Program Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ciljevi politike BPK-a Goražde za 2018.godinu;

10.8. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći;

10.9. Razmatranje dopisa Federalnog ministarstva prometa i komunikacije.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Usvajanje Izvještaja o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2017.godinu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Prve privremene situacije br. 02/2018 od 26.02.2018.godine, ispostavljene od strane GPD „Drina“ d.d. Goražde, a u okviru izvođenja završnih građevinskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade BPK Goražde;

12.2.Odluka o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za zaključivanje Ugovora o izvođenju dodatnih elektroinstalacijskih radova.

13. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 140. redovnoj sjednici razmatrala je i utvrdila svoj program rada i Ciljeve politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Prema obrazloženju premijera, osnov programiranja rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu čini projekcija mandata rada Vlade, ciljevi iz usvojenih strateških dokumenta i Prostornog plana Kantona, problemi prisutni u društvu s namjerom okončanja aktivnosti koje se u radu Vlade pojavljuju dugi niz godina, te finansijski okvir i ekonomski pokazatelji iz 2017-te godine.

Kao aktivnosti koje će obilježiti ovu godinu, premijer je izdvojio donošenje zakona o lokalnom poslovanju i turizmu, implementiranje sredstava namijenjenih za regresiranje kamata i regulisanje pitanja Turističke zajednice. Tu je takođe i nastavak aktivnosti na projektu sa Svjetskom bankom ( IFC) vezanog za poboljšanje poslovnog okruženja kao jednog od zadataka iz Reformske agende, razvoj saradnje s drugim nivoima vlasti i institucijama u BiH i entitetima, uključujući i lokalne zajednice i nevladine organizacije, osnaživanje uloge i organizacije Ekonomsko-socijalnog vijeća i osnivanje Poslovnog savjeta kao stručno-konsultativnog tijela za razvoj ekonomskih i socijalnih politika u Kantonu, te nadogradnja i razvoj javnih službi kroz izradu elaborata o opravdanosti osnivanja Razvojne agencije Kantona i Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje memorijala, spomen obilježja i drugih obilježja u Kantonu.

Takođe, razmatrana je i usvojena Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 2005-2017.godina koju je sačinilo Ministarstvo za boračka pitanja. Radi efikasnije zaštite i daljeg unaprjeđenja statusa pripadnika boračkih populacija u narednom periodu, predloženo je donošenje novog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji će omogućiti efikasniju, pravedniju i racionalniju raspodjelu sredstava ka najugroženijim korisnicima. Aktivnim planiranjem budžetskih sredstava i politikom Vlade potrebno je osigurati dodatne napore u rješavanju egzistencijalnih pitanja boračkih populacija kao što su zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o oslobađanju obaveza vraćanja studentskih kredita, za studente s područja BPK koji su kredite primali u periodu od 1995/96. do 2016/17. akademske godine.

Uredu premijera i Vlade BPK-a Goražde data je saglasnost da izvrši prijavu za učešće u Programu sufinansiranja „Zapošljavanja žena 2018“ Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je utvrdila opći interes za realizaciju Projekta izgradnje vještačkog močvarišta za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Bogušići, Grad Goražde.

Prema obrazloženju resornog ministra, ovom odlukom steći će se uslovi za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, te rješavanje prethodnog pitanja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu zahtjeva Grada Goražda. Realizacijom ovog projekta kojeg finansira Češka razvojna agencija, trajno će se riješiti tretman otpadnih voda u MZ Bogušići, te eliminisati zagađenje vodotoka Otske rijeke.

U okviru Ugovora o poslovnoj saradnji s BBI bankom kojim je omogućena uspostava povoljne finansijske linije za finansiranje privredne i obrtničke djelatnosti u Bosansko-podrinjskom kantonu, Vlada je, na zahtjev Ministarstva za privredu, odobrila predložene ugovore o finansiranju, uz subvencioniranje dijela profitne marže, za još tri privredna društva s područja našeg kantona.

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost da sa Lovačkim društvom Grebak zaključi anex Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje Projekta povećanja populacije autohtonih životinjskih vrsta u cilju zaštite i unaprjeđenja biodiverziteta na području lovišta Grebak.

Na zahtjev Ministarstva za finansije, Vlada je utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok korisnicima budžeta za mjesec februar, te odobrila tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar ove godine.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je između ostalog odobrila isplatu druge redovne tranše novčanih sredstava za finansiranje troškova plaće i doprinosa usposlenika JP RTV BPK Goražde, kao i isporuku 3.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde.

Usvojen je i Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2017.godinu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je usvojila Elaborat i zaključak Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2017.godine.

Usvojen je  i Izvještaj o radu komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke u BPK-a Goražde te donesene odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača po lotovima 1,2,3,4. koji se odnose na nabavku usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija te odobrila jednokratne novčane pomoći pojedincima i udruženjima.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.