• OBJAVLJENO: 15.11.2018.
168. telefonska sjednica
Usvojena Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je  da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika

 Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke pozvao je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesena s lj e d e ć a:

 O D L U K A

o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika

Član 1.

 Ovom Odlukom odobrava se preraspodjela rashoda i izdataka kako slijedi:

Iz Budžeta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda:

611100 – Bruto plaće i naknade plaće iznos od 50.000,00 KM

Preusmjeriti

 • U Budžet JU MSŠ „Enver Pozderović na ekonomske kodove:
 • 611200 – Naknade troškova zaposlenih iznos od 27.000,00 KM
 • 613900 – Ugovorene usluge i druge posebne usluge iznos od 000,00 KM
 • 614200 – Tekući transferi pojedincima – prevoz iznos od 000,00 KM

 

 • Iz Budžeta Ministarstva za finansije sa ekonomskog koda:
 • 611100 – Bruto plaće i naknade plaće iznos od 900,00 KM

 

 • Iz Budžeta JU SSŠ „Džemal Bijedić“ sa ekonomskog koda:
 • 611100 – Bruto plaće i naknade plaće iznos od 000,00 KM

Preusmjeriti

 • U Budžet JU OMŠ „Avdo Smailović na ekonomske kodove:
 • 611100 – Bruto plaće i naknade plaće iznos od 000,00 KM
 • 611200 – Naknade troškova zaposlenih iznos od 7.900,00 KM
 • 612100 – Doprinosi poslodavca iznos od 000,00 KM

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.