• OBJAVLJENO: 12.12.2018.
173.telefonska sjednica
Utvrđena osnovica za plaću i topli obrok budžetskim korisnicima za novembar

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec NOVEMBAR 2018.godine.

 

Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zbog hitnosti donošenja odluke,  pozvao je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donesena je s lj e d e ć a:

 

O D L U K A

o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok

za mjesec NOVEMBAR 2018. godine

 

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, za mjesec NOVEMBAR  2018. godine, u iznosu od 371,00 KM.

Član 2.

Zaposlenim licima iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), za mjesec NOVEMBAR 2018. godine, u iznosu od 8,00 KM po jednom radnom danu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.