• OBJAVLJENO: 11.01.2019.
179.sjednica
Usvojeni prijedlozi odluka o utvrđivanju obaveznog zdravstvenog osiguranja za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu i povratnike u Republiku Srpsku

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  finansije:

1.1.Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog područuna „za zaštitu i spašavanje“;

1.2.Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna „naknade za šume“;

1.3.Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna „Direkcije za ceste“.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1.Zaključak o utvrđivanju Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, za 2019.godinu;

2.2.Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1.Informacija o davanju saglasnosti na Godišnji plan gospodarenja šumama u državnoj svojini za 2019.godinu.

 4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 4.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 24.000 litara lož ulja.

5. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 179.redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je prijedloge Odluke o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Repuliku Srpsku i Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu za 2019.godinu, koje su upućene u skupštinsku proceduru.

Uvodno obrazloženje po trećoj tački dnevnog reda dao je ministar Anes Salman, nakon čega  je  ova tačka dnevnog reda povučena i poslata na doradu.

U nastavku sjednice Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 24.000 litara lož ulja za potrebe kotlovnica u vlasništvu institucija ovog kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.