• OBJAVLJENO: 28.01.2019.
181.sjednica
Prijem u radni odnos isključivo nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 10. vanredne 176. redovne, 177. telefonske, 178, 179 i 180. redovne sjednice i sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Odluka o davanju saglasnosti o poklonu nekretnina u vlasništvu J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 496/18 od 31.12.2018.godine, ispostavljen od strane privredno društva „Okac“ d.o.o. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja BPK-a Goražde;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim škola sa područja BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec novembar 2018.godine;

4.2. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mjesec decembar 2018.godine;

4.3. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za 2018.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec januar 2019.godine;

5.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec januar 2019.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Zaključak o odobravanju isporuke lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Zaključak u vezi implementacije izmjena i dopuna Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 8.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa;

8.2. Dopis Općine Foča u FBiH.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

9.1. Zahtjev, dostavlja se.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Odluka kojom se utvrđuje dodjela akontacije za hitne intervencije u Općini Pale FBiH.

11. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 181.redovnu sjednicu.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, a u vezi implementacije izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužila je zavode, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, javna ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina, kao i privredna društva u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala, da postupak prijema u radni odnos vrše isključivo nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

Takođe, Vlada je zadužila personalne službe ministarstava obrazovanja, pravosuđa i unutrašnjih poslova, te Centra za socijalni rad, da Vladi dostave informacije o stečenim zvanjima svih uposlenika na školskim i visokobrazovnim ustanovama, kao i o vremenu njihovog sticanja.

Nakon uvodnog obrazloženja resornog ministra,Vlada je primila k znanju informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona za novembar i decembar prošle godine, kao i Informaciju o stanju sigurnosti na području kantona i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2018.godinu.

Kako je tim povodom navedeno, stanje sigurnosti na području našeg kantona u 2018. godini u odnosu na isti period 2017.godine, karakteriše smanjenje broja krivičnih djela, te povećanje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća.

Obzirom da je 2018. godina bila i izborna godina, te je iz oblasti krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina evidentirano i jedno krivično djelo „izborna prevara“, Vlada je zadužila Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova da joj za period maj-oktobar 2018.godine dostavi detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima i svim registrovanim slučajevima koji su ukazivali na izbornu prevaru.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost na povećanje osnovnog kapitala JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde , kao i saglasnost o poklonu nekretnina u vlasništvu ovog preduzeća. Kapital JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde povećan je za kapital šume i šumskog zemljišta za iznos od 1.051.997 KM, te kapital poljoprivrednog zemljišta :voćnjaka, livada i pašnjaka za iznos od 852.775 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na području kantona, te akontativnu  isplatu novčanih sredstava sportskim klubovima.

Odobreni su i tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar ove godine, a na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku i isporuka 2000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Općini Pale u Federaciji BiH dodijelila pojedinačnu akontaciju u iznosu od 5000 KM za hitne intervencije nakon prirodne nesreće koja je zahvatila ovaj dio našeg kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.