• OBJAVLJENO: 25.02.2019.
184.sjednica
Data puna podrška realizaciji Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 182 i 183. redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na novu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Strasbourg, Francuska, u studijsku posjetu u okviru Projekta „Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima“ Amiri Borovac;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije o početku obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu;

2.4. Odluka o odobravanju isporuke 1.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države na području općine Pale FBiH sa „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo u cilju izgradnje pristupnog puta sjevernom portalu tunela Hranjen;

3.2. Zaključak o zaključenju Aneks Ugovora sa privrednim društvom Auto kuća „AS“ d.o.o. Goražde;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 28/19 od 06.02.2019.godine ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde za drugu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca za period 01.01. do 31.01.2019.godine;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK-a Goražde da zakljči Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča FBiH sa privrednim društvom „Agroideja“ d.o.o. Sarajevo.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o godišnjoj ocjeni rada Policijskog komesara za period 01.01- 31.12.2018.godine;

4.2. Izvještaj o utrošku sredstava;

4.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-49-785/18, Odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu marke „Passat“ .

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Rješenje o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Nacrt rang-liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnim objektima „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja godišnjice pogibije rahm. Ferida Dizdarevića i saboraca.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbeglice:

 7.1. Zaključak o dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH;

7.2. Zaključak o saglasnosti o prihvatanju prijedloga Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za korekciju cijena lijekova;

7.3. Zaključak o usvajanju Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje BPK-a Goražde 2019-2020.godina.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti za ovjeru Godišnjih finansijskih izvještaja za 2018.godinu za budžetske korisnike.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Realizacija Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde;

9.2. Usvanje Programa obilježavanja 1.marta – Dana nezavisnosti i Finansijskog plana;

9.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-49-785/18 od 04.06.2018.godine;

9.4.Odluke o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkim motornim vozilima marke „Passat“ .

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulje i pelet) i radu kotlovnica za 2018.godinu.

11. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 184.redovnoj sjednici razmatrala je i primila k znanju dokument Upravnog odbora Fondacije „Istina za Goražde“ pod nazivom „Realizacija Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde“.

Vlada je podržala zaključke i zahtjeve iznesene u ovom dokumentu te će ih proslijediti svim nadležnim organima i institucijama kao i predstavnicima međunarodnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Ministar za privredu dobio je od Vlade saglasnost da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države na području općine Pale FBiH sa kompanijom „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo u cilju izgradnje pristupnog puta sjevernom portalu tunela Hranjen.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbeglice, Vlada je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje BPK-a Goražde 2019-2020.godina te naložila intezivnije praćenje njegove realizacije radi efikasnije zaštite i borbe protiv nasilja.

Usvojenim zaključkom pokrenuta je inicijativa za dopunu Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica i Vladi Federacije BiH. Ovim izmjenama, kako je navedeno, otklonile bi se blokade pri ovjeri zdravstvenih knjižica, a sami tim i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu povratnika u Republiku Srpsku.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku,kulturu i sport o početku obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Tom prilikom konstatovano je povećanje broja upisane djece sa 201 u 2018.godini na 247 u ovoj godini.

Takođe, prihvaćen je prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za korekciju cijena lijekova, te data saglasnost za ovjeru godišnjih finansijskih izvještaja za 2018.godinu za budžetske korisnike.

Vlada je potvrdila Odluku Nezavisnog odbora o godišnjoj ocjeni rada Policijskog komesara za period 01.01- 31.12.2018.godine, te imenovala članove drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Nacrt rang-liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnim objektima „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor u zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča u Federaciji BiH sa privrednim društvom „Agroideja“ d.o.o. Sarajevo, kao i anex ugovora sa privrednim društvom Auto kuća „AS“ d.o.o. Goražde.

Odobrena su i akontativna sredstva u iznosu od 17.700 KM za devet sportskih klubova, nosioca sportskih djelatnosti na području Kantona, novčana sredstva za obilježavanje godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića i saboraca, kao i isporuka 1.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde.

Vlada je nakon razmatranja predočenog materijala dala punu podršku privrednom subjektu „Oniprom“ u prevazilaženju aktuelne situacije, uz preporuku da se ubrza proces koji će dovesti do njegove finansijske stabilizacije i normalnog funkcionisanja.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Izvještaj Direkcije robnih rezervi o potrošnji energenata i radu kotlovnica za 2018.godinu, te utvrdila Program i Finansijski plan obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na području ovog Kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.