• OBJAVLJENO: 30.07.2019.
13.sjednica
Utvrđen Prijedlog zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde; odobrena isplata studentskih stipendija

D n e v n i  r e d

1.Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o unaprjeđenju lokalnog poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.2. Zaključak o razmatranju Informacije o stanju RTV – predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2018.godinu;

2.3. Zaključak o razmatranju Informacije o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI Banka d.d. Sarajevo;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava – opreme;

2.5. Odluka o usvajanju „Programa o izmjenama i dopunama Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi nerpofitnim organizacijama za 2019.godinu;

3.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2019.godinu, sa ekonomskog koda 614200-Tekući transferi pojedincima (JAM 001-Izdaci za raseljena lica) za 2019.godinu;

3.4. Odluka o sufinansiranju Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2019.godini i Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2019.godini.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:  

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juni 2019.godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juni 2019.godine;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boračka pitanja da potpiše Ugovor o djelu.                   

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača  za nabavku ogrevnog drveta za školsku 2019/2020;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku ogrijevnog drveta i mrkog uglja za školsku 2019/2020 godinu;

5.3. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova prikupljanja, sređivanja i obrade podataka iz nadležnosti Pedagoškog zavoda BPK Goražde;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim škola sa područja BPK Goražde;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih stipendija studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2018/2019 godinu I rata od ukupno IV (šest).

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2020/2022 (korigovani) dokument sa dopunom koja se odnosi na plafonirane budžete budžetskih korisnika.

6.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za finansije da zaključi Ugovor o djelu;

6.3. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juli 2019.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđa, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika BPK Goražde za učešće u pregovorima za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti  u Federaciji BiH;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu;

7.3. Prijedlog Uredbe o medijatorima državne službe u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

7.4. Prijedlog Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu BPK Goražde;

7.5. Prijedlog Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Sglasnost, traži se-dostavljena od strane Kantonalnog pravobranilaštva;

8.2. Dostava nerealizovanih tačaka iz Programa rada Skupštine BPK Goražde za II kvartal 2019.godine;

8.3.Razmatranje zahtjeva udruženja građana;

8.4. Dopis upućen Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Arhiva Kantona:

9.1. Zaključak kojim se daje saglasnosti direktoru Arhiva BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o djelu.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog premijera Aide Obuća, pod devetom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.2.

8.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Plan i  Program Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

Prilikom glasanja za ovu odluku suzdržan je bio ministar Mirsad Agović, a protiv je bio Mensud Arnaut.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod trećoj tačkom dnevnog reda dodaju se podtačke 3.5. i 3.6.

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde da zaključi Ugovor o djelu

3.6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti UO JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za donošenje Odluke o prijevremenom razrješenju direktora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i Odluka o davanju prethodne saglasnosti UO JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centa za socijalni rad BPK Goražde.

 Na prijedlog ministrice Nataša Danojlić, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka  7.6.

7.6. Informacija vezano za donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Na prijedlog ministra Mensuda Arnauta, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.7.

5.7. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji a koji se odnosi na nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa privrednim društvom Svjetlostkomerc d.d.Sarajevo, podružnica Goražde -prodavnica br. 717.

Na svojoj današnjoj, 13. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde.

Cilj zakona, kako se navodi u prijedlogu, je da se na obuhvatan način riješe najvažnija pitanja koja se odnose na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i unaprjeđenje poslovanja privrednih subjekata na području BPK Goražde, prvenstveno kroz definisanje oblika i načina dodjele potpore i podsticaja privrednim društvima, definisanje izvora iz kojih će se oni finansirati, te definisanje drugih bitnih elemenata koji će omogućiti ravnomjeran privredni razvoj, brži ekonomski rast, kao i povećavanje investicija i zapošljavanja na prostoru BPK Goražde.

Vlada je usvojila korigovani Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2020-2022. godina sa dopunom koja se odnosi na maksimalne iznose budžeta svih budžetskih korisnika.

Odlukom Vlade, odobrena je isplata prve od ukupno šest studentskih stipendija koje će biti isplaćene studentima I i II ciklusa studija s područja BPK Goražde u akademskoj 2018/2019. godini.

U nastavku sjednice usvojen je Program o izmjenama i dopunama Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu. Na ovaj način, osigurana je realizacija LOT-a 2 ovog programa u vrijednosti od 248.589,25 KM koji se odnosi na podsticaje u poljoprivredi za ovu godinu. Treba podsjetiti da je Programom novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu odnosno njegovim LOT-om 1 koji je usvojen ranije ove godine, obuhvaćena isplata duga za poljoprivredne podsticaje za 2018. godinu u iznosu od 201.410,75 KM.

Vlada je također usvojila dva programa utroška sredstava za 2019. godinu iz nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Oba programa su u vrijednosti od po 30.000,00 KM, a radi se o programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u okviru kojeg će, uz potporu  neprofitnim organizacijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i potporu invalidskim udruženjima, biti osiguran i rad Resursne sobe u Goraždu u ovoj godini. Drugi usvojeni program nosi naziv „Tekući transferi pojedinicima – izdaci za raseljena lica“.

Vlada je dala saglasnost za sufinaniranje projekta JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde pod nazivom „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK Goražde za 2019. godinu“, kao i isplatu novčanih sredstava u iznosu od 7.000,00 KM za njegovo sufinansiranje.

JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na ime osiguranja normalnog funkcionisanja ove javne ustanove te izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja njenih usposlenika.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava po Projektu poboljšanja statusa boračke populacije, kao i na ime pomoći za rad boračkih udruženja za juni 2019. godine.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Uredbu o medijatorima državne službe, Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu, kao i Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde.

Na sjednici je razmatran i u daljnju skupštinsku proceduru upućen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste BPK Goražde za 2018. godinu.

Kako bi se osigurao nesmetan rad RTV predajnika u vlasništvu BPK Goražde, Ministarstvu za privredu data je saglasnost za nabavku klima uređaja koji će biti postavljeni u postojeće RTV objekte.

U sklopu priprema za početak nove školske godine, osnovnim školama „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača i Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići data je saglasnost za nabavku ogrjeva za zagrijavanje školskih prostorija.

Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika BPK Goražde za učešće u pregovorima za izmjene i dopune produženja Kolektivnog ugovora za službenike u organima uprave i sudskoj vlasti u FBiH, za novog člana pregovaračkog tima imenovan je novi ministar finansija Mirsad Agović

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada za topli obrok budžetskih korisnika za juli 2019. godine.

Na ovoj redovnoj sjednici Vlade razmatrana je i primljena na znanje Informacija o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2018. godinu, kao i Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI Bankom putem koje se obezbjeđuje povoljnije finansiranje poslovnih aktivnosti privrednih društava i obrtnika na prostoru BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.