• OBJAVLJENO: 29.08.2019.
16.sjednica
Usvojen Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu

D n e v n i  r e d

1.Usvajanje zapisnika sa 14 i 15. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde za 2019.godinu;

2.2. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subevencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Agros“ d.o.o. Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu;

2.5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period od 01.01.-31.12.2018.godine.                     

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

3.2. Zaključak o prihvatanju Informacije o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, Rješenje o razrješenju  i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK   Goražde;

3.3. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju (privremenog) Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure;

3.4. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde;

3.5. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava za realizaciju obaveza po zaključenom Protokolu o saradnji za otvaranje Resursne sobe/Cetantra za rani rast i razvoj:

3.6. Razmatranje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teriotirji BPK-a Goražde.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku elektronske opreme Upravi policije MUP-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora BPK-a Goražde, sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova prijevoza boračkih populacija na manifestaciju „Odbrana BiH-Igman 2019“;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja XIX Međunarodnog memorijalnog turnira „Mirsad Hurić-Huro 2019“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, naukuku, kulturu i sport:

 6.1. Rješenje o razrješenju privremenog Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i Rješenje o imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići;

6.2. Zaključak o razmatranju Informacije o sportu BPK-a Goražde sa usvojenim prijedlogom mjera definisanim kroz istu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije: 

 7.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme;

7.2. Odluka o povratu sredstava na Escrow podračun;

7.3. Odluka o preraspodjeli sredstava.                       

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

 8.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za deponiju zemljanog materijala sa predusjeka izlaznog portala tunela „Hranjen“;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Dostava sudske nagodbe na plaćanje – Informacija;

9.2. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.3. Razmatranje zahtjeva udruženja;

9.4. Odluka o plaćanju računa;

9.5. Odluka o nabavci motrnog vozila;

9.6. Dopisi upućeni prema Vladi BPK-a Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 30.000 litara lož ulja;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 50,4 tone drvene peleti.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa

11.1.Informacija po Zaključku Vlade BPK-a Goražde, broj: 03-14-733-2/19 od 08.07.2019.godine.

12. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod drugom tačkom dnevnog reda podtačka 2.1. se povlači, a  razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da  zaključi Ugovor o djelu na period do 2 (dva) mjeseca

Na prijedlog sekretara Vlade, pod tačkom 9. razmatrat će se podtačke 9.7,  9.8 i 9.9.

9.7. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2018.godinu;

9.8. Izvještaj o radu Službe za odnose s javnošću za 2018.godinu:

9.9. Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi BPK  za 2018.godinu;

Nakon razmatranja, Vlada je bez primjedbi u skupštinsku proceduru uputila informaciju Ministarstva za privredu o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu.

Kao materijal za tematsku sjednicu, Skupštini BPK proslijeđena je i Informacija o sportu BPK-a Goražde Ministarstva za obrazovanje, sa usvojenim prijedlogom mjera, definisanim kroz ovu informaciju.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora BPK-a Goražde, sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža. Prema obrazloženju resornog ministra, za ovu namjenu iz budžeta Ministarstva biće izdvojeno 165.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila Odluku o povratu sredstava na Escrow podračun u iznosu od 184.588 KM, čime je po prvi put ispoštovana naredba koju je Ured za reviziju institucija naložio u svom Konačnom izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja BPK za 2012. i 2018.godinu, a koja se odnosi na povrat posuđenih sredstava sa ovog računa.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojen je Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu u iznosu od 50.000 KM. Ovaj program namijenjen je malim i srednjim preduzećima koji doprinose razvoju privrede.

Vlada je odobrila i predloženi ugovor između BBI banke i privrednog društva „Agros“ d.o.o Goražde o dugoročnom finansijskom partnertvu, uz subvencionuranje dijela profitne marže.

Na prijedlog Ministarstva  za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Na zahtjev Ministarstva urbanizma, Vlada je usvojila Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za deponiju zemljanog materijala sa predusjeka izlaznog portala tunela „Hranjen“, površine 13.000 m² koja je upućena u skupštinsku proceduru. Kako je obrazložio resorni ministar, na osnovu ove odluke Ministarstvo za privredu će pokrenuti postupak izdavanja dozvole za krčenje šuma, a Ministarstvo za urbanizam steći uslove za izdavanje okolinske dozvole za ovu deponiju.

Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove data je saglasnost za nabavku elektronske opreme: tri kamere za pokrivanje video-nadzorom dijela Grada Goražda.

Nakon što je primila k znanju informacije o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova upravnih odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo i Kantonalne bolnice, te ih proglasila neuspješnim, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih upravnih odbora ovih javnih ustanova, uz nalog resornom ministarstvu da obnovi konkursnu proceduru.

Usvojena su takođe i rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići koji će tu dužnost obavljati naredne četiri godine.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu 15.000 KM humanitarnoj organizaciji SOS Kinderdorf, Dječiji vrtić Goražde za realizaciju obaveza po zaključenom Protokolu o saradnji za otvaranje Resursne sobe/Centra za rani rast i razvoj.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, odobrena su novčana sredstva za sufinansiranje  XIX Međunarodnog memorijalnog turnira „Mirsad Hurić-Huro 2019“, kao i za troškove prijevoza boračkih populacija na manifestaciju „Odbrana BiH-Igman 2019“.

 Zbog obimnog dnevnog reda, današnja sjednica je prekinuta, a njen nastavak zakazan je za sutra ujutro.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.