• OBJAVLJENO: 04.09.2019.
17.sjednica
Usvajanjem programa utroška sredstava na kodu Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) omogućeno sufinansiranje uspostave Dijaliznog centra u Goraždu

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odgovor na poslanička pitanja sa 4. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde;

1.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde za zaključivanje Aneksa Ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji „Zebina Šuma“, Ustikolina za smještaj;

1.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi odobrenih za 2018.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2019.godinu;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juli 2019.godinu;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije o očekivanim efektima primjene Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Španija, nastavnicima pratiocima učenika JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Školskom odboru JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde na formiranje odjeljenja prvog razreda Hemijsko-tehnološkog tehničara u školskoj 2019/2010.godini.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec avgust 2019.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka za davanju saglasnosti za oblaganje vanjskih stepenica.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019.godinu;

6.2. Odluka o sufinansiranju Projekta  „Laboratorija-hemoglobin A1c, CRP, lipidogram“ u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava po Projektu  „Laboratorija-hemoglobin A1c, CRP, lipidogram“ u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina;

6.4. Odluka o finansiranju zahtjeva „Proširenje obima i kvaliteta, te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Prača;

6.5. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava JU Dom zdravlja Prača za finansiranje zahtjeva „Proširenje obima i kvaliteta, te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Prača.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke;

7.2. Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu postupka javne nabavke službenog motornog vozila.

8. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.6.

6.6. Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i stomatologije u oblasti  zdravstva na teritoriji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog ministrice Nataše Danojlić,  pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.1.

7.1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nema karakter plaće

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.3.

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Huesin ef. Đozvo“ Goražde za pokretanje procedure na rekonstrukciji podova u školskim učionicama

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se Zaključak kojim se traži da Komisija za koncesije podnese Izvještaj o svom radu za 2018. godinu.

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, sa dnevnog reda povlači se podtačka 2.3., a razmatrat će se:

 – Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja odlaska predstavnika boračkih udruženja BPK Goražde u MC „Potočari“

Pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se Zaključak o davanju saglasnosti na višak radova pri izgradnji spomen obilježja šehidima i poginulim borcima.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 17.redovnoj sjednici koja je održana juče u poslijepodnevnim satima, dala je saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te ovlastila ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u ime Vlade potpiše usaglašeni tekst ovog ugovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za  socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja Kanton) za 2019.godinu. Sredstva u iznosu od 300.000 KM iz ovog programa, kako je istaknuto, usmjeriće se na uvođenje novih medicinskih discipina kroz finansiranje-sufinansiranje izgradnje Dijaliznog centra, a u svrhu poboljšanja dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdravstvenim uslugama dijaliznih pacijenata s područja ovog kantona i šire koji primaju tretman hemodijalize.

Dio sredstava iz ovog programa namijenjen i jačanju zdravstvenog sektora u vidu unaprjeđenja i razvoja integralnog informacionog sistema i komunikacionih tehnologija u zdravstvenom sektoru, kao i nabavke neophodne medicinske opreme.

Iz bužeta ovog ministarstva, sa ekonomskog koda Tekući transferi za zdravstvo, sa po 5.000 KM sufinansiraće se i projekti jačanja i poboljšanja nivoa i obima usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domovima zdravlja u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH.

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, koja je stupila na snagu danom donošenja.

Usvojen je Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi odobrenih za 2018.godinu, te data saglasnost ministru za privredu za zaključivanje Aneksa Ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji „Zebina Šuma“, Ustikolina za smještaj radio-relejne opreme sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Odobrena su novčana sredstva za rad boračkih udruženja za juli, kao i sredstva za odlazak njihovih predstavnika u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari .

Vlada je dala saglasnost Školskom odboru JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde na formiranje odjeljenja prvog razreda za zanimanje hemijsko-tehnološkog tehničara u školskoj 2019/2020.godini.

Odobrena su i službena putovanja u inostranstvo – Španija, nastavnicima pratiocima učenika JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde.

OŠ „Husein ef.Đozo“ dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na rekonstrukciji podova u školskim učionicama, a Ministarstvo za urbanizam za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na oblaganju prilaznog stepeništa zgradi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojena je Odluka o utvrđivanju osnovice  za plaću i naknade za topli obrok budžetskih korisnika.

Na kraju sjednice, Vlada je od Komisije za koncesiju BPK Goražde zatražila dostavljanje izvještaja o radu za 2018.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.