• OBJAVLJENO: 29.10.2019.
23.sjednica
Odobrena isplata pete rate studentskih stipendija studentima s prostora BPK Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora;

2.2.  Program javnih investicija BPK Goražde za period 2020-2022;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2018.godinu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za II polugodište profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde.                       

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o odobravanju isporuke lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na sanaciji dvorišta koji se nalazi u sklopu objekta;

4.2. Odluke o odobravanju službenog putovanja policijskim službenicima.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate V (pete) rate studentskih stipendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2018/2019.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu i Nacrt Zakona o izvršenju budžeta za 2020.godinu.              

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1.Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području BPK-a Goražde i Odluka o registru imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Zahtjev za finansiranje Projekta „Edukacijom do borbe protiv proroka i zdravog življenja“;

8.2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu  isporuku i servisiranje kompjuterske opreme;

8.3. Zahtjev za davanje saglasnosti – Skupština Kantona;

8.4. Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača usluga cestovnog prevoza i Rješenje o formiranju Komisije.

9. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod petom tačkom razmatrat će se podtačka 5.2.

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde društvo sa ograničenom odgovornošću;

5.3.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju  člana privremenog Nadzornog odbora JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde društvo sa ograničenom odgovornošću.

Na prijedlog ministrice Nataše Danojlić, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 7.2. i 7.3.

7.2. Rješenje o razrješenju  predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ Goražde i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ Goražde

 7.3. Rješenje o razrješenju  predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ Goražde i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ Goražde

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podčka 2.5.

2.5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Mirsada Agovića, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.2.

6.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec oktobar 2019. godine

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod trećoj tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 3.2. i 3.3.

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je zaključak kojim se usvaja Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde, što se odnosi na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti za 2018.godinu prema „Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2018.godinu“.

Takođe, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde  koji se upućuje u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Usvojena je i odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija za drugo polugodište profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak o odboravanju isporuke 2000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada BPK Goražde, zadužila je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline  da u cilju energetskih ušteda, u skladu sa evropskim direktivama, u narednom periodu sačini plan prelaska na racionalnije energente za zagrijavanje, institucija i ustanova koje se pomažu ili finansiraju iz budžeta.

Na prijedlog Ministarstva, usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu BPK Goražde u iznosu od 3.000 KM na ime obezbjeđenja sredstava za sufinansiranje dijela godišnjih operativnih troškova i redovnih programskih aktivnosti.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate pete rate studentskih stipendija studentima s područja našeg kantona.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojena je i odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora JP „Radio-televizija BPK Goražde“, te odluka o privremenom imenovanju ovog odbora.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, usvojena je Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde i Odluka o registru imenovanih lica u BPK Goražde.  Naredne aktivnosti Vlade su usmjerene na uvođenje informacionog sistema primjenom najboljih praksi iz zemlje, kao što su Registar zaposlenih u javnom sektoru, Registar imenovanih osoba i registar javnih nabvaki u skladu sa zaključcima Konferencije za borbu protiv korupcije koju je organizovala Misija OSCE-a u BiH, a u kojima su navedeni uslovi za jačanje kapaciteta institucija u sprječavanju korupcije uvođenjem informacionih tehnologija. Kako je istaknuto, Misija ostaje opredijeljena za nastavak podrške Vladi i Timu,  sve u cilju jačanja transparentnosti u procesu imenovanja državnih službenika i upravljanja javnim nabavkama,  a naš kanton svrstava se među vodeće u BiH po ovom pitanju, što predstavlja prelaz sa deklarativne na stvarnu borbu protiv korupcije.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, usvojeno je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“,te Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora. Takođe, Vlada BPK Goražde usvojila je rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“  i rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora te s tim u vezi usvojila zaključke  kojim se zadužuje Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose da u skladu sa važećim zakonskim propisima raspiše javne  oglase te provede proceduru izbora i imenovanja ovih odbora.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde  da pokrene postupak nabavke za izvođenje radova na sanaciji dvorišta koje se nalazi u sklopu objekta Ministarstva.

Do kraja zasjedanja, Vlada je usvojila  Odluku  o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola  s prostora BPK Goražde  te  Rješenje o formiranju komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec OKTOBAR 2019.godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.