• OBJAVLJENO: 19.12.2019.
32.sjednica
JU Dom za stara i iznemogla lica odobreno 30.000 KM

D n e v n i  r e d

 1Usvajanje Zapisnika sa 29. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme JU Centar za socijalni rad BPK  Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti vršiocu dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za raspisivanje Javnog oglasa za prijem u radni odnos jednog uposlenika na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva;

2.3. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava Javnoj ustanovi „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja hitne sanacije putnog pravca u povratničkom naeslju Jošanica-Opština Foča;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde;

2.6. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2020.godinu.                          

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 

3.1. Zakiljučak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.                     

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Odluka o potvrđivanju Odluke o povratu uplaćenih sredstava na ime kaucije Starhonić Muhamedu iz Goražda, na ime učešća u postupku kupovine poslovnog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu;

4.2. Odluka o potvrđivanju Odluke o povratu uplaćenih sredstava na ime kaucije Aidi Adžović-Kadrić iz Goražda, na ime učešća u postupku kupovine poslovnog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika;

5.2. Stavljanje van snage Zaključka Vlade Kantona broj: 03-14-1599/19 od 31.10.2019.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga cestovnog prijevoza učanika osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime izgradnje spomen obilježja „Grebak“ Goražde;

7.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja projekta i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru BPK-a Goražde u budžetskoj 2019.godini.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Razmatranje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora;

10.2.Dostava Nacrta izvještaja revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja „Unapređenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH“;

10.3. Prijedlog Odluke o plaćanju računa za uslugu obnove domene – registra BPK-a  Goražde o korištenju Web Hosting servisa;

10.4. Preporuka Instituta ombudsmena/ombudsmana.

11.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 2. tačkom dnevnog reda povlači se podstačka 2.6.

Na prijedlog ministrice Nizame Rišljanin, pod 8. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 8.2.
8.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje  Ugovora o nabavci policijske obuće-gojzerica.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod 6. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 6.2.
6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju  člana privremenog Nadzornog odbora JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde društvo sa ograničenom odgovornošću  i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom imenovanju   Nadzornog odbora JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde društvo sa ograničenom odgovornošću

Na prijedlog premijera Aida Obuća, pod 10. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 10.5.
10.5. Odluka o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Odluka o imenovanju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog ministra Mensada Arnauta, pod 3. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 3.2.
3.3. Zaključak, Rješenje o razrješenju  predsjednika i članova Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrajući na početku sjednice odluke i zaključke iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjegliceVlada je dala saglasnost JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za nabavku računarske opreme za koju je sredstva obezbijedilo federalno Ministarstvo finansija.

 Javnoj ustanovi „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 30.000 KM za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funcionisanja ustanove, te izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika.

Udruženju građana povratnika i raseljenih lica Opštine Foča iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobreno je 1000 KM za finansiranje hitne sanacije putnog pravca u povratničkom naselju Jošanica-opština Foča.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, po skraćenom postupku, u skupštinsku proceduru upućen je Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Za razliku od prethodne odluke donesene na 23.sjednici Vlade, ponovnom analizom načina organizovanja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola , promijenjen je način plaćanja kao i obuhvat učenika, tako da će svi učenici imati besplatan prijevoz bez sufinansiranja od strane roditelja, što predstavlja veliki napredak u stvaranju optimalnih uslova za odvijanje nastavnog procesa, stoji u obrazloženju ove odluke.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, općini Foča u Federaciji BiH odobreno je 20.000 KM na ime sufinansiranja izgradnje spomen obilježja „Grebak“ čime prestaju obaveze Vlade kantona utvrđene Sporazumom zaključenim između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona.

Za finansiranje/sufinansiranja projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru BPK-a Goražde u budžetskoj 2019.godini odobreno je 2.932 KM. Ovim sredstvima finansirat će se dva projekta Organizacije porodice šehida i poginulih boraca BPK Goražde i zahtjev Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i saboraca.

Policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove data je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci policijske obuće- gojzerica sa firmom iz Tešnja, u vrijednosti od 15.893 KM.

Donesena su rješenja o razrješenju i imenovanju privremene Komisije za koncesije BPK Goražde, kao i jednog člana privremenog Nadzornog odbora JP RTV BPK Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i rješenje o razrješenju direktora Uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te imenovala novog direktora.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.