• OBJAVLJENO: 19.02.2020.
41.sjednica
Pokrenuta provjera diploma zaposlenih u kantonalnim institucijama

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 40.redovne i 3. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za pokretanje procedure popune upražnjenog radnog mjesta državnog službenika – Stručni saradnik za uzgoj i selekciju;

2.2. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencinaranje dijela profitne marže za JZU Apoteka „9.maj“ Goražde;

2.3. Odluka o davanju sagalsnosti za isplatu subvencija trećeg dijela profitne marže privrednom društvu „Hasanagić company“ d.o.o. Goražde:

2.4. Odluka o davanju sagalsnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za modernizaciju regionalnog puta R448a Osanica-Ilovač-Prača, dionica Jezero-Brzača;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju vršioca dužnosti direktora i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde  o imenovanju direktora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za nastavak modernizacije dijela regionalnog puta R448.                         

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politikum, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

3.1. Zaključak o odobravanju isporuke lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde o razrješenju i Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora  o imenovanju vršioca dužnosti JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i Zaključak;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 271/20 od 31.01.2020.godine;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjenu i dopunu Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 003) – Tekući transferi pojedincima – Zdravstveno osiguranje za 2020.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o godišnjoj ocjeni rada Policijskog komesara za period 01.01.-31.12.2019. godine;

4.2. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnosti iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec januar 2020.godine.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci zaposlenih u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština BPK Goražde i javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu BPK Goražde da izvrše provjeru diploma o stečenoj stručnoj spremi svih svojih zaposlenika;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2020.godinu;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući transfer za sport za 2020.godinu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na realizaciju Kalendara takmičenja ministarstva.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Zaključak kojim se daje saglasnost za prijem namještenika;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK-a“ Goražde;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu da zaključi Ugovor o djelu.                  

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje BPK-a Goražde za period od 20 godina.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Dostava Izvještaja o mjerama aktivne politike zapošljavanja za četiri godine (2016-2019) dostavljeno od JU „Službe za zapošljavanje BPK-a“ Goražde;

9.2. Rješenje o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za izradu Stretegije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godine;

9.3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku i plaćanje dekorativnih zastava;

9.4. Dopis OHR-a i Unije samostalnih sindikata policije.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi:           

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 50,4 tona drvene peleteti;

10.2. Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2019.godinu;

10.3. Odluka o davanju saglasnosti da izvrši nabavku 30.000 litara lož ulja.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta.

12. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Mensada  Arnauta, s dnevnog reda povlače se podtačke 2.4 i 2.6., te ubacuje podtačka 2.5.
2.5. Informacija o uspostavljanju poligona za uništavanje ekspozivnih sredstava.

Na prijedlog ministra Mirsada Agovića,  s dnevnog reda povlači se podtačka 6.1.

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod 9.tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 9.5.
9.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 01.marta-Dana nezavisnosti BiH

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 41.redovnoj sjednici usvojila je Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci zaposlenih u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština BPK Goražde i javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu BPK Goražde da izvrše provjeru diploma o stečenoj stručnoj spremi svih svojih zaposlenika.

Osnovni ciljeve ove provjere, kako je istaknuto, je vraćaje i jačanje povjerenja u institucije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te otklanjanje bilo kakve sumnje i nedoumice o vjerodostojnosti diploma u institucijama čije je osnivač Bosansko-podrinjski kantona Goražde.

Provjera vjerodostojnosti svih diploma, koju će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona po prvi put izvršiti za sve uposlene u institucijama u kojima je ona osnivač, ili se finansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde, vršit će se u skladu sa Uputstvom koje je donijelo Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje BPK-a Goražde za period od 20 godina, koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Inicijativu za izmjenu ove odluke pokrenulo je Ministarstvo za privredu, a izmjenom se predlažu izvjesne korekcije u pogledu utvrđivanja poljoprivrednog zemljišta i omogućavanje njegovog pretvaranja u građevinsko u ruralnim područjima, u okviru naseljenih mjesta, na osnovu stručnog mišljenja komisije.

Predloženim izmjenama takođe je definisana obaveza uspostavljanja i razvijanja jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prosotornog planiranja i uređenja kantona (GIS).

Na prijedlog ministrice Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na osnovu prijedloga ocjene koja je dostavljena od strane Nezavisnog odbora, Vlada je ocjenom ne zadovoljava ocijenila rad policijskog komesara za period 01.01-31.12.2019. godine.

U obrazloženju odluke, stoji da je odredbama člana 43. i 44. Zakona o unutrašnjim poslovima BPK Goražde propisan postupak praćenja rada i ocjenjivanja rada policijskog komesara. Članom 45.  propisano je da Nezavisni odbor prati rad policijskog komesara na osnovu izvještaja i druge dokumentacije te u skladu s tim vrši utvrđivanje prijedloga godišnje ocjene rada za policijskog komesara. Iz naprijed navedenih odredbi, jasno je da Nezavisni odbor ima pravo i zakonsku obavezu da da Prijedlog godišnje ocjene o radu policijskog komesara.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnosti iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec januar 2020.godine.

Takođe, Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o uspostavljanju poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava Ministarstva za privredu koja je proslijeđena Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojeni su programi utroški sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Tekući transfer za sport i Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2020.godinu u iznosima od 300.000 i 25.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja o obaveznom zdravstvenom osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Usvojeno je i Rješenje o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za izradu Strategije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godine, a na prijedlog Ministarstva za  pravosuđe, upravu i radne odnose, doneseno je rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK-a“ Goražde.

Vlada je dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju vršioca dužnosti direktora i imenovanju direktora ovog javnog preduzeća.

Takođe, saglasnost je data na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde o razrješenju i imenovanju vršioca dužnosti JU Centar za socijalni rad te usvojen zaključak kojim je Upravnom odboru ove javne ustanove naloženo da odmah, u skladu sa zakonom, raspiše javni konkurs i provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja direktora.

Usvojen je i Izvještaj Direkcije robnih rezervi o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2019.godinu , te data saglasnost Direkciji za nabavku novih količina drvene peleti i lož ulja.

JU Dom za stara i iznemogla lica odobrena je isporuka 2000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja ove ustanove.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.