• OBJAVLJENO: 30.12.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala novogodišnju press konferenciju
Uz postignute rezultate u radu, Vlada BPK Goražde će i u narednoj, kalendarskoj godini nastojati održati budžetsku stabilnost

– Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojim aktivnostima i u ovom teškom periodu borbe protiv pandemije koronavirusa uspjela je da stabilizira sveukupno stanje na ovom prostoru.  U tom pogledu, za Budžet BPK Goražde za 2021.godinu, koji će biti realizovan u iznosu od približno 43 miliona KM, može se reći da je bio socijalno – razvojni. Prioriteti u djelovanju su bili zaštita zdravlja građana BPK Goražde i njeno poboljšanje, podrška privredi i poljoprivredi, izmirivanje socijalnih davanja, rješavanje nagomilanih problema u obrazovanju, podrška lokalnim zajednicama  u sastavu BPK Goražda, kao i svim sportskim klubovima koji na takmičenjima predstavljaju ovaj kanton, – istaknuto je na početku novogodišnje press konferencije koju su danas organizovali premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Socijalna i zdravstvena zaštita stanovništva

U protekloj godini realizovano je pet miliona maraka po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Vlada je poseban senzibilitet pokazala prema štićenicima domova za smještaj nezbrinute djece, osoba sa invaliditetom i starih lica,  rješavajući  dugogodišnji problem dugovanja prema tim ustanovama. U toku 2021.godine, iz budžeta  za ove namjene izdvojeno  je 1.191.128,27 KM, a ukupna dugovanja za 15 ustanova koje zbrinjavaju štićenike iz BPK Goražde su svedena na iznos od 123.797,50 KM. U tim ustanovama zbrinuto je 69 osoba iz BPK Goražde, a među njima je 9 maloljetnih lica.

Obezbijeđeno je besplatno obavezno zdravstveno osiguranje svim osobama starijim od 65 godina života te djece do polaska u osnovnu školu, koji to pravo nisu mogli ostvariti ni po kojem drugom osnovu.

Kada su u pitanju socijalna davanja za civilne žrtve rata, dječiji doplatak, tuđa njega, žena – majka, Vlada je u 2021. godini izdvojila 3.272.434,00 KM, od čega je 289.005,00 KM dug iz decembra 2020. godine koji je isplaćen.

U oblasti zdravstvene zaštite, Vlada BPK Goražde bila je u stalnoj komunikaciji sa zdravstvenim ustanovama kako bi se osigurala efikasna i kvalitetna zaštita građana od koronavirusa. Zahvaljujući naporima naših zdravstvenih radnika, epidemiološka situacija u BPK Goražde je tokom ove godine bila pod kontrolom.

Uprkos otežanim uslovima rada, poduzete su brojne aktivnosti i mjere da se osigura adekvatna zdravstvena zaštita stanovništva i od ostalih bolesti i zdravstvenih teškoća. Ponosni smo na činjenicu da će već početkom naredne godine biti otvoren Hemodijalizni centar u Goraždu. Za tu namjenu iz budžeta je izdvojeno 830.000 maraka za građevinske radove, a za nabavku neophodne opreme sredstva su osigurana posredstvom donatora.

Podrška privredi i poljoprivredi

Svjesni da se privreda, a posebno obrtnici još uvijek oporavljaju od negativnih efekata pandemije  koronavirusa,  i ove se godine nastavilo sa programima podrške privredi. U te svrhe uplaćeno je ukupno 1.088. 640 KM podrške privrednicima. Ministarstvo privrede pomagalo je poljoprivrednicima. Za razvoj ove značajne grane privrede i ruralni razvoj izdvojeno je 330.000 KM, a ono što je važno napomenuti isplaćena su sva dugovanja iz ranijih godina. Uz to, nižim nivoima vlasti se pomoglo u oblasti vodoprivrede za što je izdvojeno 136.281,17 KM.

Podrška lokalnim zajednicama u sastavu BPK Goražde

Sa lokalnim zajednicama nastavljena je saradnja i kroz osiguranje redovnih tranši i sredstava za realizaciju projekata. Po tom osnovu, za sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde izdvojena su značajna finansijska sredstva.  Gradu Goražde izdvojena su sredstva u iznosu 1.052.489,13KM, od čega 200.000 kao tranša,   a  852.489,13 KM za realizaciju projekata sa kojim su oni aplicirali prema Vladi BPK Goražde.

Općini Foča u FBiH u toku 2021.godine, iz budžeta BPK Goražde,  uplaćena su sredstva u iznosu od  454.825,00 KM, od čega 330.000 KM po transferima, a 124.825,00 KM po projektima za koje su aplicirali.

Općini Pale u FBiH uplaćeno  je 520.840,00 KM, od čega 330.000 KM po transferima, a 190.840,00 KM po projektima.

Uz ovo, sa ekonomskog  koda Vlade su dodatno podržani i drugi projekti lokalnih zajednica. Za sufinansiranje realizacije infrastrukturnih projekata Grada Goražde izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 98.235KM. Osim sanacije lokalnih puteva, sredstva su odobrena sa uređenje Planinarskog doma „Nedim Pilav Jogi“ na Rudoj glavi, zamjenu stolarije na prostorijama Gradske Art-galerije te obezbjeđenje goriva za adekvatno zagrijavanje JU Sportski centar Goražde.

Za učešće u projektima  Socio-ekonomsko osnaživanja lokalnog stanovništva „SELLS 2019-2023 – Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije” Općini Foča u FBiH odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 40.000KM, dok je za općinu Pale u FBiH izdvojeno 50.000 KM. Finansijska podrška projektima ove lokalne zajednice pružena je i za uspostavu nove autobuske linije za vrijeme ljetnog vremenskog perioda na relaciji Prača-Goražde i Goražde-Prača u iznosu od  2.000,00 KM, nabavku mehanizacije-opreme za potrebe Civilne zaštite općine Pale FBiH – 50.000,00 KM te izradu projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte ove općine u iznosu od  10.000,00 KM .

Ono što je važno napomenuti jeste da je  Bosansko-podrinjski kanton jedini kanton u FBiH  koji iz poreza na dobit izdvaja sredstva jedinicama lokalne samouprave. U toku 2021.godine , iz sredstava prikupljenih na osnovu poreza na dobit u iznosu od 2.547.657,00 KM,  sredstva su raspoređena na način da je iznos od  1.783.360,00 KM ostao u budžetu BPK Goražde. dok su  Gradu Goražde uplaćena sredstva u iznosu od  756.139,00 KM, Općini Foča u FBiH 7.893,00 KM i Općini Pale u FBiH 256,00 KM.

Podrška obrazovnim i kulturnim institucijama, sportskim klubovima, vjerskim zajednicama i ostalim neprofitnim organizacijama

Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo u ovoj godini  uspjeli su riješiti i dugogodišnji problem prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,  za što su izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 700.000 KM, a ugovor sa odabranim prijevoznicima, potpisan je na period od dvije godine.

Sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja potpisani su kolektivni ugovori, a nakon usvajanja Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika stvorene su pretpostavke za usklađivanje plaća u prosvjeti.

I ove godine, Vlada BPK Goražde posebnu pažnju posvetila je podršci sportskim klubovima. Za tu namjenu izdvojeno je ukupno 600.000 maraka, od čega 400.000 KM kroz transfer iz resornog ministarstva, a 200.000 KM kao dodatna podrška Vlade BPK Goražde. Osim sportskih klubova nije izostala podrška neprofitnim organizacijama i institucijama kulture.

Za podršku Udruženjima i vjerskim zajednicama izdvojeno je preko 100.000 maraka. Značajna podrška pružena je i Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod”.

Podrška boračkoj populaciji i udruženjima boračkih populacija

Kao i uvijek trudili smo se da boračka populacija uživa sva prava koja su joj zagarantovana. Uspjeli smo osigurati neometano i kontinuirano korištenje dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica, uključujući i isplatu novčane egzistencijalne naknade za cca 330 nezaposlenih demobilisanih boraca (cca 742.000,00 KM).

Ministarstvo za boračka pitanja pružilo je pomoć u realizaciji 15 projekata od značaja za udruženja boračkih populacija, za što je izdvojeno cca 55.000,00 KM.

U skladu sa epidemiološkim mjerama, Ministarstvo je na dostojanstven način obilježilo značajne događaje, datume i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina.

Ostaje obaveza da u narednom periodu realizujemo plan obnove spomen obilježja poginulim braniocima.

Stambena izgradnja i razvoj infrastrukture

U narednom periodu čeka nas i završetak započetih aktivnosti iz resora Ministarstva za urbanizam i zaštitu okoliša na izgradnji zgrade Lamela L. Ove godine, u pripremu realizacije ovog projekta izdvojeno je 156.000 maraka.

Iz ovog ministarstva realizovana je i dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projekata nižih nivoa vlasti s područja BPK-a u iznosu od 98.700 KM. Osigurana je i podrška javnim preduzećima u iznosu 42.000 KM.

Značajnu pažnju Vlada BPK Goražde ove godine posvetila je razvoju infrastrukture. U te svrhe utrošeno je 892.856.25  KM, uglavnom na modernizaciju i sanaciju regionalnih putnih pravaca u nadležnosti BPK Goražde.

Rad na sigurnosti građana

Zadovoljni smo činjenicom da je BPK Goražde zahvaljujući radu policije i prošle godine bio sigurno mjesto za život. Značajno je da nije bilo puno krivičnih djela, s tim da se na sigurnosti građana mora svakodnevno raditi. Ove godine MUP je potpisao ugovor o međusobnoj saradnji sa Federalnom upravom policije i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova o razmjeni informacija sa Europolom. Otvoren je detašman Federalne uprave policije u Ministarstvu za unutrašnje poslove BPK-a Goražde, a novim pravilnikom je sistematizovano i mjesto „istražitelj za ratne zločine“.

Jačanje transparentnosti rada javne uprave i unaprjeđenje aktivnosti u borbi protiv korupcije

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose i  ove godine  uspješno je  implementiralo obavezu pripreme i usvajanja Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ovo ministarstvo je dalo značajan doprinos povećanju transparentnosti u BPK Goražde. Objavljen je jedinstven registar udruženja registrovanih na području BPK Goražde, sa imenima osoba koje ih predstavljaju i zastupaju.

Također, radi što potpunijeg uvida u ljudske potencijale javnog sektora na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u cilju jačanja transparentnosti rada javne uprave i unapređenja aktivnosti u borbi protiv korupcije, izvršena je nadogradnja postojećih kapaciteta registara zaposlenih i imenovanih lica, u saradnji sa Gradom Goražde, Općinom Foča u FBiH i Općinom Pale u FBiH i Misijom OSCE-a u BiH, tako da su registri  nadograđeni i nadopunjeni sa podacima o zaposlenim licima iz tih organa.

Budžetska stabilnost

Uz postignute rezultate u radu, Vlada BPK Goražde će i u narednoj kalendarskoj godini nastojati  održati budžetsku stabilnost, racionalno donoseći odluke koje će biti usklađene sa raspoloživim sredstvima i odobrenim operativnim planovima.

ČESTITKA

“ S obzirom da je godina koju ostavljamo iza sebe bila po mnogo čemu  teška i nepredvidiva, uz puno izazova, želim da u Novu godinu uđemo s nadom da će budućnost donositi sve više razloga za zadovoljstvo. Želim da vjerujem da će predstojeća godina biti obilježena prije svega dobrim  zdravljem, boljim rezultatima i napretkom, stoga  želim da ovaj praznik provedete u dobrom raspoloženju sa članovima porodice, prijateljima i komšijama”, – čestitka je koju je na kraju novogodišnje press konferencije svim građanima našeg kantona uputila premijerka BPK Aida Obuća, a njenoj čestitki pridružili su se i svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.