• OBJAVLJENO: 28.01.2014.
Mjere zaštite od poplava u slivu rijeke Drine

1656

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, održali su u Sarajevu sastanak sa predstavnicima Svjetske banke i Agencije za vodno područje rijeke Save gdje su razgovarali o projektu Svjetske banke koji se odnosi na urgentne mjere zaštite od poplava na slivu Drine u Bosni i Hercegovini.

Poslije dvije godine pripremnih radnji na pomenutom projektu, u toku su zaključne aktivnosti Svjetske banke na izradi Dokumenta o procjeni projekta (PAD), zatim Jedinice za implementaciju projekta (PIU šumarstva i  poljoprivrede), koja je nadležna za izradu okolišnih i socijalnih studija za lokacije, te Agencije za vodno područje rijeke Save koja će konačno definirati pod-projekte za radove i procjene sredstava za realizaciju potrebne projektne i tenderske dokumentacije, radova i nadzora na radovima zaštite od poplava na sljedećim lokacijama u Federaciji BiH:

-Pale-Prača (rijeka Prača),

-Pale-Hrenovica (rijeka Prača),

-Ustikolina (rijeka Drina),

-Ustikolina (Kosovska rijeka),

-Goražde centar (rijeka Drina),

-Goražde centar (Podhranjenski potok),

-Goražde uzvodno, Bačanski i Vitkovići (rijeka Drina).

Priprema PAD-a je uslov za podnošenje prijedloga projekta Upravnom odboru Svjetske banke na odobrenje, te provođenje potrebnih procedura odobrenja ovog kreditnog projekta kod Vlade i Parlamenta Federacije. Očekuje se da finalni PAD bude dostavljen početkom februara 2014. godine.

Za navedene lokacije planirano je izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji (regulacija vodotoka) zaštitnih građevina za obranu od poplava od velikih voda povratnog perioda 1/100 godina. Za ove namjene planirano je da se obezbijede sredstva u iznosu od oko 10 miljuna US$, kombinovano iz IDA i IBRD kreditnih sredstava.

Za planirane mjere zaštite od poplava kreditno se zadužuje Federacija BiH, a općine su u obvezi ishodovati građevinske dozvole za lokacije izvršenja radova. Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, obezbjeđuje tehničku i financijsku potporu za pripremu i realizaciju projekta, dok je za izvršenje nabavki za radove i nadzor (prema pravilima Svjetske banke), zadužen PIU šumarstva i poljoprivrede.

U toku su postupci nabavke za izradu projektne (glavni projekti) i tenderske dokumentacije za radove na zaštiti od poplava, koja se financira posudbom sredstava iz tekućeg projekta navodnjavanja, što bi trebalo biti završeno do septembra 2014. godine. Potpisivanje prvih  ugovora za radove planira se nakon okončanja procedure verifikacija kredita od strane BiH, koje se očekuje u aprilu 2015. godine.

Preuzeto sa: www.fmpvs.gov.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.