• OBJAVLJENO: 06.04.2011.
Održan nastavak 6.redovne sjednice Vlade BPK-a Goražde

Odobreno 600.000 KM za tekuće transfere općinama u sastavu Kantona

sjednica_vlade_060411_b.jpg

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak svoje 6.redovne sjednice.

Na početku sjednice, razmatrani su i usvojeni izvještaji Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava po programima Ministarstva za privredu „Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“, „Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti“ i „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ za 2010.godinu. Vlada je zadužila Ministarstvo za privredu da zatraži od korisnika sredstava koji nisu utrošili sredstva u roku i za namjene određene ugovorima, da hitno pristupe realizaciji sredstava prema odredbama Ugovora o korištenju sredstava.

Vlada nije dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JP RTB BPK-a Goražde i na visinu koeficijenata za uposlene određene u ovom Pravilniku, iz slijedećih razloga:
– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JP RTV BPK-a Goražde ne sadrži obrazloženje, a naročito pojašnjenje potrebe da se postojeći broj uposlenika sa 29 predviđenih radnih mjesta povećava na 42,
– Zakonom o Radio-televiziji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde predviđeno je budžetsko finansiranje do 20 uposlenih, tako da nije jasno na koji način bi se finansirao veći broj uposlenika, uzimajući u obzir da u svom dosadašnjem poslovanju JP RTV BPK-a Goražde konstantno iskazuje gubitke,
– visina predviđenih koeficijenata u sistematizaciji je znatno veća od koeficijenata koja za ista ili slična radna mjesta (iste školske spreme) imaju uposlenici koji se finansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde, te je iste potrebno uskladiti sa ovim koeficijentima, a naročito uzimajući u obzir da se najveći dio sredstava za finansiranje JP RTV BPK-a Goražde uplaćuje iz Budžeta BPK-a Goražde,
stoji u obrazloženju ovog zaključka.

Direktorima osnovnih škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ i „Fahro Baščelija“ Vlada je dala saglasnost za potpisivanje ugovora o isporuci prehrambenih artikala za školsku kuhinju sa privrednim društvom MPI „Mlin“ Ustikolina. Saglasnost Vlade za popunu upražnjenog radnog mjesta : nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, na određeno vrijeme do 30.06.2011.godine dobila je i JU STŠ „Hasib Hadžović“.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znanju Informaciju o starateljstvu kao obliku zaštite maloljetnih osoba bez roditeljskog staranja i punoljetnih osoba koje nisu sposobne ili koje nisu u mogućnosti starati se o sebi, svojim pravima, interesima i obavezama, predloženu od strane Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Upravnom odboru i v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko – podrinjskog kantona Goražde naloženo je da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka izvrše dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sistematizuju novo radno mjesto – stručni saradnik za poslove starateljstva (dva izvršioca), koji će u okviru svojih radnih zadataka vršiti i dužnost staratelja za štićenike koji su smješteni u odgovarajuće ustanove.

Nakon što realizuju ovaj zaključak, Upravni odbor i v.d. direktora JU Centar za socijalni, prema nalogu Vlade, trebalo bi da odmah ukinu i stave van snage rješenja o odobravanju mjesečnih novčanih naknada na ime vršenja poslova staratelja za one uposlenike Centra za socijalni rad čija se isplata vrši iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Ministru za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 10.260 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja, na ime novčane naknade za mjesec januar i februar 2011. godine korisnicima boračko-invalidske zaštite, kao i računa od 5.040 KM RRC “Fojnica” za banjsko-klimatsko liječenje 8 pripadnika boračke populacije.

Vlada je odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona za januar i februar 2011.godine u iznosima od po 200.000 KM.

Na kraju ove sjednice, Vlada je prihvatila primjedbe i sugestije kantonalnih ministarstava za pravosuđe i socijalnu politiku na Strateški dokument “Djeca u sukobu sa zakonom u Bosni i Hercegovini 2011-2014”, te ih proslijedila Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.