• OBJAVLJENO: 05.02.2016.
Vlada BPK-a Goražde održala 49.redovnu sjednicu
Odobren Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

IMG_1868

Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde na današnjoj 49.redovnoj sjednici odobrila je Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te dala saglasnost premijeru za njegovo potpisivanje.

Riječ je o udruživanju sredstava Vlade i UNPD-a u iznosima od po 150.000 KM za realizaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ i aktivnostima na povećanju energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ovim projektom biće obuhvaćena tri javna objekta, a sredstva za njegovu implementaciju obezbjeđena su u Budžetu BPK-a za ovu godinu.

Premijer je dobio saglasnost za podnošenje prijave na Javni oglas za Program pomoći održivog povratka-izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica sa projektom „Izrada idejnog i glavnog projekta trase za povezivanje Goražda sa dionicom Sarajevo-Vardište I faza.“

Vlada je razmatrala i Informaciju o dosadašnjim aktivnostima Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na izradi dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-2022. godina.

Nakon provedenog konkurentskog zahtjeva, za najpovoljnijeg ponuđača za izradu ovog plana izabrana je firma „ENOVA“ iz Sarajeva, koja je nosilac ponude u ime konzorcija kojeg čini sa Institutom za hidrotehniku Sarajevo. Izradu KEAP-a u iznosu od 40.429 KM, prema riječima ministra urbanizma Slobodana Jankovića sa 34. 000 KM finansiraće Fond za zaštitu okoliša FBiH, dok će ostatak sredstava obezbijediti resorno ministarstvo.

Nakon što je Ministarstvo za urbanizam dobilo pohvale za pomenute aktivnosti, Vlada je  zadužila ovo ministarstvo kao i ministarstva socijalne politike, privrede i unutrašnjih poslova, te Kantonalnu upravu civilne zaštite, da firmi „Enova“ dostave sve potrebne podatke za izradu KEAP-a.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za decembar 2015.godine. Kako je članove Vlade informisao resorni ministar Nijaz Musić, u razmatranom mjesecu zabilježeno je smanjenje broja saobraćajnih nesreća, te registrovanih krivičnih djela i prekršaja u odnosu na isti mjesec 2014.godine.

Na dnevnom redu sjednice Vlade nalazio se i Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu „Podsticaj za šumarstvo“ utvrđenim budžetom Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde za 2015.godinu za „Provođenje izdaničkih šuma u visoke šume putem pošumljavanja“.

Ovaj izvještaj je nakon obrazloženja resornog ministra Eseda Radeljaša usvojen, a ministar je dobio saglasnost Vlade i na zaključivanje više ugovora o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa javnim preduzećem Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, odnosno općinama Goražde i Foča u Federaciji BiH.

Direktori osnovnih škola „Husein ef. Đozo“, „Fahrudin Fahro Baščelija“Goražde  i „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača dobili su saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem zaposlenika, a za narednu sjednicu Vlada je odgodila davanje prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.

Za narednu sjednicu odgođeno je i usvajanje Odluke o utvrđivanju amandmana na prijedlog Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su danas razmatrani.

Nakon razmatranja Informacije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2015/2016.godinu, Vlada je zbog dorade za narednu sjednicu odgodila i davanje saglasnosti ministru obrazovanja Damiru Žugi za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu kredita.

Vlada je uz određene izmjene usvojila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar 2016.godine u iznosima od po 48.400 KM, kao i prva tranša sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 37.133 KM.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Vlada je usvojila Odluku o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje telekomunikacijskih usluga, a na kraju sjednice usvojen je i Izvještaj Direkcije za robne rezerve o nabavci i utrošku energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za 2015.godinu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.