• OBJAVLJENO: 24.03.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 95.redovnu sjednicu
Prihvaćena inicijativa Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji

IMG_4785

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u skuštinsku proceduru.

Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za unutrašnje poslove o Nacrtu Zakona o prijevozu opasnih materija FBiH, koje je takođe upućeno Skupštini BPK-a na razmatranje.

Ministar za boračka pitanja BPK Goražde dobio je saglasnost Vlade da potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu za 2017.godinu . U prošloj godini  ovaj vid zdravstvene zaštite koristilo je 197 korisnika za koje je Vlada BPK-a, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja u budžetu obezbijedilo 50.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice , Vlada je dala saglasnost na Protokol o vođenju pregovora, te imenovala predstavnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u pregovarački tim radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je prihvatila inicijativu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji koji bi predstavljao daljnji korak u unaprjeđenju komunikacije i koordinacije aktivnosti usmjerenih na podizanju razine učinkovitosti borbe protiv korupcije u BiH.

IMG_4775

Razmatran je i usvojen Izvještaj Uprave policije o provedenim mjerama pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine, s ciljem sprječavanja nelegalnog vađenja materijala i devastacije njenog korita i obale. Prema ovom izvještaju, u proteklom mjesecu, na području policijskih stanica Goražde i Ustikolina, nije zaprimljena niti jedna prijava koja se odnosi na nezakonit izvoz šljunka i pjeska iz korita rijeke Drine.

Vlada je takođe usvojila Odluku o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom kao i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart ove godine.

Usvojen je i Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.10.2016-31-12.2016.godine, koji je upućen Skupštini na usvajanje.

Izjašnjavanje o prijedlozima zaključaka sa 4. tematske sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o temi „Informacija o procesuiranju predmeta ratnih zločina na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je odgodila za nastavak sjednice koja će se održati u ponedjeljak nakon sastanka sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.