• OBJAVLJENO: 08.06.2017.
106.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odobrena isplata studentskih kredita studentima s područja BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 106.sjednicu.

Prije razmatranja dnevnog reda za ovu sjednicu, Vlada je okončala 105.redovnu sjednicu usvajanjem Odluke o utrošku sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu za „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“, kao i  Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“, nakon čega je donesen zaključak o raspisivanju Javnog oglasa i rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije  u ovim organima upravljanja.

Razmatrajući na početku 106.sjednice materijale iz oblasti Ministarstva obrazovanja, Vlada je odobrila 33.000 KM za isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/2017 godinu za mjesec januar ove godine, kao i 38.475 KM za petu, redovnu tranšu Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Redovne novčane tranše za mart odobrene su za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja, a u skladu sa Programom utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Vlada je odobrila 2.700 KM za sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma mjesnim zajednicama Orahovice i Zupčići, te Udruženju demobilisanih boraca Ustikolina.

Na današnjoj sjednici usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije,  prema kome se u skladu sa Akcionim planom za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde 2016-2018.godina, ukida jedno radno mjesto koje je bilo previđeno za namještenike, a za dva radna mjesta se predviđa niže službeno zvanje.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za finansije BPK-a Goražde sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2017.godinu u iznosu od 15.000 KM, gdje se po prvi put u budžetu ovog ministarstva uvodi finansiranje projekata neprofitnih organizacija edukativnog karaktera iz oblasti finansija, kao i aktivnosti koje imaju za cilj akcije unapređenja stanja i zaštite životne sredine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluku o početku primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovoj odluci, javne zdravstvene ustanove s područja BPK dužne su u  roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke, usaglasiti pravilnike o radu saglasno Kolektivnom ugovoru i potpisanom Sporazumu/Anexu, kojim se pojedine odredbe prilagođavaju raspoloživim finansijskim sredstvima na nivou Kantona.

Vlada je odobrila i 20.000 KM za redovne aktivnosti JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prijedlog izmjena ovog zakona koji se odnosi na produženje roka za pokretanje naknadnog postupka za odobravanje građenja do 31.12.2018.godine, upućen je u dalju skupštinsku proceduru.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa ekonomskog koda – Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u iznosu od 120.000 KM, koja su planirana za sufinansiranje izrade i realizacije projekata rekonstrukcije javnih objekata pod nadležnošću BPK-a Goražde u svrhu poboljšavanja njihove energetske efikasnosti.

Vlada je odobrila i projekt Općine Foča u FBiH pod nazivom „Cestovno povezivanje Ustikolina-Grebak-Trnovo“, te dala saglasnost premijeru za potpisivanje ugovora o njegovom sufinansiranju u iznosu od 50.000 KM.

Iz oblasti Ministarstva privrede, Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila „Program ruralnog razvoja“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu– Tekući transferi neprofitnim organizacijama-ruralni razvoj za 2017.godinu u iznosu od 100.000 KM.

Na zahtjev ovog ministarstva, usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za dodjelu slobodnih licenci za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. prema kojoj se u Gradu Goražde i općini Pale u Federaciji BiH mogu dodijeliti po dvije slobodne licence prevoznika za taksi prijevoz putnika.

Do kraja sjednice, Vlada je dala  saglasnost Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Okvirnog sporazuma za sukcesivnu isporuku artikala za kafe kuhinje i održavanje čistoće, te usvojila Odluku o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok budžetskih korisnika za maj ove godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.