• OBJAVLJENO: 02.03.2018.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 139. redovu sjednicu
Usvojen Prijedlog strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018-2022. godina

Na danas održanoj 139. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde za period 2018-2022. godina. Strategija nosi naziv „Obrazovanje za sljedeće doba“, a njen osnovni cilj je da u predstojećem periodu stvori što bolje uslove za obrazovanje odraslih na području ovog kantona. Dio tog cilja, kako se navodi u Strategiji, je i mobilizacija svih dostupnih potencijala i talenata, s ciljem pronalaska rješenja u novoj demografskoj i ekonomskoj stvarnosti koja se svakodnevno mijenja pod utjecajem globalizirane ekonomije.

U skladu sa zahtjevom JP Autoceste FBiH za imenovanje predstavnika u Odboru za praćenje realizacije Projekta cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, dionica Goražde – Hranjen – Hrenovica, Vlada je donijela zaključak o imenovanju premijera BPK Goražde za člana ovog Odbora sa zadatkom praćenja realizacije projekta te posredovanja i olakašanja komunikacije između institucija uključenih u ovaj projekat.

Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2018. godinu. Radi se o programu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica)“ i programu „Kapitalni transferi za zdravstvo od značaja za Kanton“ kojim je kao prioritetna aktivnost u ovoj godini planirana uspostava Dijaliznog centra pri Kantonlanoj bolnici Goražde, kao i informatizacija zdravstvene zaštite na području BPK Goražde.

Na prijedlog Minsitarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2017/2018. studijsku godinu te imenovala pregovarački tim za pripremu granskog kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja.

Vlada je primila na znanje Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK Goražde za januar 2018. godine te je ovom ministarstvu dala saglasnost za nabavku jednog mobilnog radara s ciljem podizanja sigurnosti saobraćaja na području BPK Goražde na veći nivo.

Ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom, kao i Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za 2018. godinu.

Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2018. godinu, a radi se o programima „Tekući transfer za visoko školstvo“, „Tekući transfer za kulturu“ i „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade“.

U oblasti Ministarstva za privredu Vlada data je saglasnost na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK Goražde za 2018. godinu.

JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde Vlada je dala saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji Projekta opremanja radionice praktične nastave tekstilne struke.

U okviru tačaka iz nadležnosti Vlade, razmatran je niz informacija i zaključaka dostavljenih od Vlade Federacije BiH i federalnih ministarstava. Shodno ovim informacijama, Vlada je dala zadužila resorna kantonalna ministarstva da rade na provedbi ovih zaključaka te u vezi s tim imenovala radne grupe.

Razmatrane informacije odnose se na provedbu Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH i inkorporiranje preporuka iz ove oblasti u programe resornih ministarstava, projekte energetske efikasnosti i projekte putne infrastrukture, kao i pitanje regulisanja suosnivačkih prava na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Na prijedlog Ministarsrtva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, premijeru BPK Goražde data je saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji stana u ulici Maršala Tita u Goraždu na kojem postoji stanarsko pravo.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu Komisije za nabavku dodatnih elektroinstalaterskih radova na 3. spratu i potkrovlju zgrade Vlade, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje pomenutih radova.

U oblasti Vlade, do kraja sjednice, usvojeni su Programi utroška sredstava u budžetu za 2018. godinu. Riječ je o programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerske zajednice“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima“.

 

           

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.