• OBJAVLJENO: 15.03.2018.
Program rada Vlade BPK Goražde za 2018. godinu
Planirana realizacija velikog broja aktivnosti u okviru svih resora

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je na posljednjoj održanoj sjednici Ciljeve i politiku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Program rada za 2018. godinu.

Ovim dokumentima planirane su aktivnosti po svim resorima u nadležnosti Vlade koje će omogućiti nastavak realizacije projekata i aktivnosti koje su započele u prethodnom periodu te  početak novih aktivnosti koje će doprinijeti postizanju što većeg broja ciljeva iz usvojenih strateških dokumenata koji imaju za cilj poboljšanje situacije u svim segmentima u nadležnosti kantonalnih ministarstava.

Kako je istaknuto, programski okvir Vlade u ovoj godini usmjeren je na viziju po kojoj je BPK Goražde region sa kvalitetnim ljudskim resursima, konkurentnim privatnim sektorom, efikasnom administracijom i održivim korištenjem prirodnih resursa. Također, tu su i ciljevi povezani s euroatlanskim integracijama na nivou države, kao i ciljevi iz reformske agende.

Od svih planiranih programskih aktivnosti u Programu rada su izdvojene one koje su, prema ocjeni Vlade, prioritetne.

U oblasti finansija i finansijske politike planirano je provođenje mjera i politika koje će dovesti do rasta privredne aktivnosti te boljeg pozicioniranja ovog kantona u sistemu raspodjele javnih prihoda što će se, u konačnici, pozitivno odraziti i na sam budžet.

Važno je napomenuti i planirane aktivnosti na stvaranju povoljnije poslovne klime na nivou BPK Goražde, pri čemu se nastavak aktivnosti u vezi s uspostavljenim kreditnim aranžmanom za povoljnije finansiranje privrede i obrta, nastavak Projekta poboljšanja privrednog ambijenta koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, donošenje Zakona o lokalnom poslovanju i Zakona o turizmu izdvajaju kao prioritet.

U dijelu koncesione aktivnosti, u ovoj godini planirano je raspisivanje javnog poziva za koncesiju rude gipsa te okončanje započetih postupaka dodjele koncesija.

Programom rada za ovu godinu predviđena je jača saradnja sa JP Ceste FBiH radi modernizacije magistralnih cesta te nastavak aktivnosti na dijelu regionalnog puta R448 – dionica u ulicama Meha Drljevića i 1. slavne višegradske brigade. U dijelu putne infrastrukture, također je planirana pomoć nižim nivoima vlasti u saniranju i modernizaciji lokalnih puteva.

S ciljem jačanja u segmentu poljoprivrede, planirano je donošenje Strategije razvoja poljoprivrede BPK Goražde koja bi u narednom periodu trebala dovesti do vidljivih poboljšanja u ovoj oblasti, dok je u oblasti vodoprivrede, između ostalog, planiran nastavak aktivnosti na čišćenju korita rijeke Drine u užem gradskom području, s fokusom na adu ispod industrijske zone.

Kada je u pitanju jačanje administracije, u ovoj godini nastavljaju se aktivnosti na legalizaciji i opremanju zgrade Vlade radi stvaranja jedinstvenog administrativnog centra, pri čemu je akcenat stavljen na uspostavu šalterskog sistema poslovanja koje će u značajnoj mjeri unaprijediti komunikaciju s građanima, a kvalitet pruženih usluga podići na viši nivo.

U kontekstu primjene novog radno-pravnog zakonodavstva i potpisanih granskih kolektivnih ugovora, u 2018. godini planirano je povećanje ličnih dohodaka od minimalno 3 posto, kao i početak izrade te usvajanje Zakona o plaćama.

U oblasti stručnog osposobljavanja i zapošljavanja i u ovoj godini planirana je realizacija različitih programa u saradnji sa Službom za zapošljavanje, kao i implementacija zacrtanih ciljeva iz Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde.

Glavna odrednica u oblasti obrazovanja bit će nastavak aktivnosti na modernizaciji sistema obrazovanja, kao i infrastrukturni projekti koji će poboljšati uslove za rad u školama, pri čemu će se posebna pažnja dati projektima energetske efikasnosti.

Poboljšanja u zdravstvu planirana su kroz nekoliko značajnijih aktivnosti, od kojih se izdvaja uspostava Dijaliznog centra pri Kantonlanoj bolnici, informatizacija u sektoru zdravstva, ljekarske specijalizacije, nabavka medicinske opreme te implementacija potpisanih kolektivnih ugovora.

U oblasti raseljenih lica i izbjeglica te socijalne zaštite planirana je realizacija projekta zatvaranja kolektivnih centara, kao i daljnja potpora JU Dom za stara i iznemogla lica.

Naglasak u sistemu boračke zaštite je na nastavku implementacije stečenih prava boraca i njihovih porodica te poboljšanje statusa boračke populacije. U ovom dijelu također su planirane aktivnosti na izgradnji centralnog spomen obilježja braniocima i spomen obilježja rahmetli Zaimu Imamoviću, kao i izrada Monografije „Goražde 1992-1995.“

Kada je riječ o aktivnostima u oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, u ovoj godini planiran je početak Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela H3“u okviru kojeg će biti omogućena kupovina stana po povoljnijim uslovima, kao i donošenje zakona u oblasti upravljanja zajedničkim prostorijama i u oblasti građenja. Tu su još i projekti iz oblasti unaprjeđenja okoliša, te nastavak projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, u okviru kojeg je planirano utopljavanje najmanje dva javna objekta u ovoj godini.

Jačanje saradnje sa Ekonomsko-socijalnim vijećem te osnivanje Stručno-konsultativnog tijela za razvoj socijalnih i ekonomskih politika na nivou kantona također je jedan od definisanih planskih ciljeva Vlade u ovoj godini, kao i povećanje materijalno-tehničke opremljenosti kantonalnih službi i uprava.

Programom rada naročito je naglašena saradnja sa višim nivoima vlasti i različitim organizacijama, u okviru koje će se realizovati projekti usmjereni na unaprjeđenje u svim oblastima od značaja za život građana.

PROGRAM RADA VLADE BPK GORAZDE ZA 2018.GODINU

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.