• OBJAVLJENO: 05.09.2019.
17.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvajanjem programa utroška sredstava na kodu Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) omogućeno sufinansiranje uspostave Dijaliznog centra u Goraždu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 17.redovnoj sjednici koja je održana juče u poslijepodnevnim satima, dala je saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te ovlastila ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u ime Vlade potpiše usaglašeni tekst ovog ugovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za  socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja Kanton) za 2019.godinu. Sredstva u iznosu od 300.000 KM iz ovog programa, kako je istaknuto, usmjeriće se na uvođenje novih medicinskih discipina kroz finansiranje-sufinansiranje izgradnje Dijaliznog centra, a u svrhu poboljšanja dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdravstvenim uslugama dijaliznih pacijenata s područja ovog kantona i šire koji primaju tretman hemodijalize.

Dio sredstava iz ovog programa namijenjen i jačanju zdravstvenog sektora u vidu unaprjeđenja i razvoja integralnog informacionog sistema i komunikacionih tehnologija u zdravstvenom sektoru, kao i nabavke neophodne medicinske opreme.

Iz bužeta ovog ministarstva, sa ekonomskog koda Tekući transferi za zdravstvo, sa po 5.000 KM sufinansiraće se i projekti jačanja i poboljšanja nivoa i obima usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domovima zdravlja u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH.

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, koja je stupila na snagu danom donošenja.

Usvojen je Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi odobrenih za 2018.godinu, te data saglasnost ministru za privredu za zaključivanje Aneksa Ugovora o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji „Zebina Šuma“, Ustikolina za smještaj radio-relejne opreme sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Odobrena su novčana sredstva za rad boračkih udruženja za juli, kao i sredstva za odlazak njihovih predstavnika u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari .

Vlada je dala saglasnost Školskom odboru JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde na formiranje odjeljenja prvog razreda za zanimanje hemijsko-tehnološkog tehničara u školskoj 2019/2020.godini.

Odobrena su i službena putovanja u inostranstvo – Španija, nastavnicima pratiocima učenika JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde.

OŠ „Husein ef.Đozo“ dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na rekonstrukciji podova u školskim učionicama, a Ministarstvo za urbanizam za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na oblaganju prilaznog stepeništa zgradi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojena je Odluka o utvrđivanju osnovice  za plaću i naknade za topli obrok budžetskih korisnika.

Na kraju sjednice, Vlada je od Komisije za koncesiju BPK Goražde zatražila dostavljanje izvještaja o radu za 2018.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.