• OBJAVLJENO: 17.12.2019.
U Ministarstvu za finansije BPK Goražde upriličena press konferencija
O utvrđenim prijedlozima Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu govorio ministar za finansije BPK Goražde

Na 31. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđeni su prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020. godinu.

Prijedlog Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu usvojen je u iznosu od 40.347,706KM i u odnosu na nacrt Budžeta nije pretrpio neke veće izmjene, istaknuo je na  današnjoj press konferenciji  ministar za finansije BPK Goražde Mirsad Agović.

Prema njegovim riječima, usvajanju Prijedloga Budžeta prethodile su javne rasprave u sve tri lokalne zajednice, ali se zahtjevima budžetskih korisnika za dodatnim transferima nije moglo udovoljiti, zbog nemogućnosti povećanja prihodovne strane, ali su napravljene određene korekcije unutar budžeta.

„Budžet bi trebao biti stabilizirajući i nadam se da ćemo iznosom budžeta koji je planiran uspjeti da izmirimo sve obaveze te da će ova godina biti sa suficitom a da ćemo kumulativni deficit koji je bio prisutan godinama pokušati smanjiti u 2019. i 2020. godini, uzimajući u obzir činjenicu da je punjenje budžeta zadovoljavajuće, i da će biti ostvaren planirani iznos za ovu godinu. Najveći dio prihoda, kao i prethodnih godina, ostvaren je od indirektnih poreza, a ove godine to je negdje oko osamdeset posto“-riječi su ministra za finansije BPK Goražde Mirsada Agovića.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o izvršenju budžeta za 2020.godinu, u odnosu na nacrt, takođe je došlo do manjih izmjena, a jedna od njih je u pogledu tretiranja neutrošenih sredstava sa namjenskih podračuna.

“U prijedlogu Zakona definisano je da se namjenska neutrošena sredstva knjiže kao prihodovna strana budžeta, a ne kako je to ranije bilo da se tek po završenom obračunu, uvode i knjiže istovremeno na prihodovnu i rashodovnu stranu. Naime, zbog ove novine svi budžetski korisnici će imati zadatak da osmisle programe i utroše namjenski ta sredstava kako je predviđeno zakonom” riječi su ministra finansija Mirsada Agovića.

Ovom prilikom, ministar za finansije BPK Goražde govorio je i o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK Goražde, koji je takođe utvrdila Vlada BPK Goražde. Radi se o izmjenama koje se tiču raspodjele prihoda po osnovu poreza na dobit, imovinu, poklon, naslijeđivanje i porez na promet nekretnina.

„Prethodnih godina taj dio se znatno izmijenio u korist Kantona i iz nekadašnjeg omjera raspodjele 50% lokalnim zajednicama, 50% Kantonu stavljen u odnos 70% u korist Kantona, 30% lokalnim zajednicama.

Ovim dijelom, na pritisak lokalnih zajednica, pokušat će se ubuduće izaći u susret lokalnim zajednicama, obzirom da to ne možemo iz tekućeg budžeta. Transfer prema njima će ići u omjeru 60% Kanton, 40% lokalne zajednice. Iznos sredstava oko 2 miliona ostvarenih prihoda Kantona, taj dio će se umanjiti za nekih 10%, ali mi očekujemo jednu dobru saradnju i zalaganje lokalnih zajednica, a cilj ovakvog zakona je da se lokalne zajednice stimulišu da učine dodatni napor i dostave adekvatne podatke vezane za imovinu, za sve transfere vezane za oporezive procese koji funkcionišu na nivou Kantona i lokalnih zajednica i da se značajno poveća efikasnost naplate tih prihoda. Općina Pale je to uradila u segmentu naplate poreza na imovinu, i oni su, iako ukupno stanovništvo kantona čini statistički 3,06% , uspjeli da te prihode ostvare na nivou 17,5%, što je značajan napredak. Lokalne zajednice se moraju potruditi da evidentiraju imovinu i dostave Poreznoj upravi sve podatke da ona može raditi svoj posao. Radi se o imovini, odnosno objektima koji se ne koriste i koji služe za rekreaciju“-kazao je ministar Agović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.