• OBJAVLJENO: 28.02.2022.
23. sjednica
Usvojena Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2022.godinu

D n e v n i   r e d

1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19),

2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – skraćeni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, za 2022. godinu,

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spomen obilježja poginulim vojnicima iz Velike Britanije u periodu 1994.-1995. godina,

7. Prijedlog Odluke Upravnog odbora KCUS-a o usvajanju Elaborata firme Expertiza d.o.o. Sarajevo o procjeni vrijednosti građevinskih objekata KCUS-a, broj: 65-04-2-59566 od 17.12.2021. godine,

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde, broj: 01-37-710/13 od 08.10.2013. godine,

9. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, za period 01.07.2021.-31.01.2022. godine,

10. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.10.2021.-31.12.2021. godine,

11. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Na 23. redovnoj sjednici, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19). Kako je istaknuto, trenutna epidemiološka situacija na području BPK Goražde je zadovoljavajuća, što stoji u informacijama javno zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona koje je dostavila Vlada BPK Goražde.

Na sjednici je razmatran, a potom po skraćenom postupku  i usvojen Zakon o izmjenama Zakona o turizmu  BPK Goražde, uz zaključak Skupštine kojim se zadužuje Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da iznađe finansijska sredstva neophodna za izmirivanje  stvorenih obaveza  na ime poreza i doprinosa za dva uposlenika Turističke zajednice BPK Goražde, zaključno sa mjesecom februarom 2022.godine. Rok za realizaciju zaključka je 60 dana.

Skupština BPK Goražde na današnjoj sjednici usvojila je i nekoliko odluka. Osim odluke o imenovanju sekretara Skupštine BPK Goražde, usvojena je Odluka  o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2022.godinu, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spomen obilježja poginulim vojnicima iz Velike Britanije u periodu 1994-1995.godina,  a saglasnost je data i na Odluku  Upravnog odbora KCUS-a o usvajnju Elaborata firme Expertiza d.o.o Sarajevo o procjeni vrijednosti građevinskih objekata od 17.11.2021.godine. Također, data je saglasnost i na  Odluku  o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanu prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove „Kantonalna bolnica“ Goražde od 2013.godine.

Na današnjoj sjednici Skupština je usvojila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, za period 01.07.2021-31.01.2022.godine te Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.10.-31.12.2021.godine.

Povodom rasta cijena na području Federacije BiH, na sjednici je usvojena Rezolucija.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.