Skupštinski odbori i komisije
RADNA TIJELA SKUPŠTINE

(Poslovnik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 22-50, „Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj 10/08)

Član 22.
(1) U svrhu olakšanja rada Skupštine i unaprijeđenja efikasnosti i efektivnosti ukupnog skupštinskog rada, Skupština formira svoja stalna, povremena i privremena radna tijela.

(2) Radna tijela formiraju se za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, za razmatranje i davanje mišljenja i prijedloga na nacrte i prijedloge zakona, uključujući Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u /daljem tekstu: Budžet Kantona/ i drugih akata koje Skupština donosi, kao i druge poslove u skladu sa potrebama Skupštine.

(3) Mandat radnih tijela ne može trajati duže od mandata Skupštine.

Član 23.

(1) Radna tijela daju mišljenja, stavove, podnose prijedloge i izvještavaju Skupštinu o pitanjima iz svog djelokruga.

(2) Na osnovu zaključka Skupštine radna tijela, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, provode istragu i u tu svrhu mogu zahtijevati svjedočenja, dokaze i dokumente.

(3) Radna tijela donose odluke samo o pitanjima u skladu sa ovim Poslovnikom ili za koja ih ovlasti Skupština.

(4) Sva radna tijela obrazuju se u skladu sa ovim Poslovnikom i na osnovu odluka Skupštine.

Član 24.

(1) Radna tijela formiraju se proporcionalno stranačkom sastavu Skupštine.

(2) Prijedloge za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove radnih tijela podnose političke partije koje participiraju u Skupštini i nezavisni kandidati.

(3) Skupština bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika i članove radnih tijela na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, većinom glasova od broja prisutnih poslanika u Skupštini.

(4) Poslanik može biti član najviše dva stalna radna tijela.

(5) Poslanik koji istupi iz Kluba poslanika u toku mandata ostaje član stalnog radnog tijela do isteka mandata tog radnog tijela.

Član 25.

(1) Stalna radna tijela u svom sastavu mogu imati članove koji nisu poslanici u Skupštini, a koji predstavljaju relevantne stručnjake iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela.

(2) Većinu članova stalnog radnog tijela moraju činiti poslanici Skupštine.

(3) Ukupan broj članova stalnog radnog tijela ne može biti veći od 5.

Član 26.

(1) Stalna radna tijela razmatraju pitanja iz svoje nadležnosti po nalogu Skupštine, predsjedavajućeg Skupštine ili vlastitoj inicijativi.

(2) Stalna radna tijela imaju obavezu da razmatraju pitanja iz svoje nadležnosti koja su na dnevnom redu narednog zasjedanja Skupštine i o tome dostave pisani izvještaj Skupštini, najkasnije tri dana prije zasjedanja. Izuzetno, izvještaji se mogu dostaviti najkasnije prije razmatranja tačke dnevnog reda na koju se izvještaj odnosi.

(3) Dva ili više radnih tijela Skupštine mogu održavati zajedničke sjednice radi razmatranja pitanja iz njihovog djelokruga. Odluku o održavanju zajedničke sjednice donose predsjednici radnih tijela. Odluke radna tijela donose samostalno.

(4) Stalna radna tijela vode zapisnik o svojim sjednicama.

(5) Stalna radna tijela godišnje izvještavaju Skupštinu o svom radu.

Član 27.

(1) Povremena radna tijela razmatraju pitanja iz nadležnosti Skupštine koja nisu kontinuirano predmet skupštinske rasprave ili odlučivanja.

(2) Povremena radna tijela imaju stalno članstvo, a sastaju se po ukazanoj potrebi koju utvrđuje Skupština.

(3) Članovi povremenih radnih tijela biraju se između poslanika u Skupštini i odražavaju skupštinski sastav.

(4) Povremena radna tijela vode zapisnik o svojim sjednicama.

(5) Povremeno radno tijelo može imati do 5 članova.

Član 28.

(1) Privremeno radno tijelo Skupštine formira se u svrhu nadzora ili ispitivanja stanja vezanog isključivo za pitanje u nadležnosti Skupštine.

(2) Inicijativu za osnivanje privremenog radnog tijela Skupštini podnosi Kolegij ili najmanje 3 poslanika u Skupštini.

(3) Inicijativa mora sadržavati precizno definisano pitanje koje će biti pod nadzorom ili predmet ispitivanja stanja od privremenog radnog tijela.

Član 29.

(1) Privremeno radno tijelo može biti ustanovljeno isključivo na osnovu odluke Skupštine donesene većinom glasova od broja prisutnih poslanika u Skupštini.

(2) Odluka o osnivanju privremenog radnog tijela za nadzor ili ispitivanje stanja mora sadržavati: sastav tijela, precizno navedeno područje djelovanja, dužinu mandata privremenog tijela i ovlaštenja koja tijelo dobija od Skupštine.

(3) Privremeno radno tijelo ne može imati mandat duži od godinu dana od dana donošenja odluke o osnivanju.

(4) Mandat privremenog radnog tijela ne može prelaziti vremenski okvir mandata Skupštine.

Član 30.

(1) Privremeno radno tijelo može imati do 7 članova.

(2) U članstvu ovog tijela mogu biti i izvanskupštinski predstavnici institucija ili organizacija relevantnih za predmet nadzora ili ispitivanja.

(3) Broj izvanskupštinskih članova ne može biti veći od 1/3 od ukupnog broja članova privremnog radnog tijela.

Član 31.

(1) Privremeno radno tijelo podnosi izvještaj o svom radu u toku mandata, po vlastitoj inicijativi, ako to zatraži Kolegij Skupštine, jedan od klubova naroda, jedan od klubova poslanika, odnosno najmanje 1/4 poslanika.

(2) Privremeno radno tijelo je obavezno podnijeti izvještaj Skupštini po završetku svog mandata.

(3) Izvještaj privremenog radnog tijela mora sadržavati izdvojene ili manjinske stavove pojedinog člana radnog tijela, ukoliko su bitni za proces odlučivanja u Skupštini.

(4) Skupština je obavezna održati raspravu o izvještaju.

Član 32.

(1) Privremeno radno tijelo ima predsjednika, imenovanog odlukom o osnivanju;

(2) Predsjednik ima i funkciju izvještača Skupštini o radu, nalazima, odlukama i preporukama radnog tijela.

(3) Predsjednik privremenog radnog tijela obavezan je pratiti poduzimanje akcija koje proiziđu iz nalaza privremenog radnog tijela i o tome redovno obavještavati Skupštinu.

Član 33.

(1) Radna tijela rade u sjednicama.

(2) Sjednice radnih tijela saziva i njima rukovodi predsjednik tijela, prema odredbama ovog Poslovnika ili Poslovnika radnih tijela.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika radnog tijela ili njegovog odbijanja da sazove sjednicu, sjednicu radnog tijela može sazvati zamjenik predsjednika, predsjedavajući Skupštine ili 1/3 članova radnog tijela.

(4) Kvorum na sjednici radnog tijela postoji, ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a zaključke, mišljenja i prijedloge donosi većinom od ukupnog broja članova radnog tijela.

(5) Izvještaj radnog tijela mora sadržavati izdvojene ili manjinske stavove pojedinog člana radnog tijela, ukoliko su bitni za proces odlučivanja u Skupštini.

(6) Na sjednicama se vodi zapisnik koji se predočava Skupštini i čini sastavni dio skupštinske arhive.

Član 34.

(1) sjednicama radnog tijela prisustvuje predlagač, odnosno predstavnik predlagača nacrta, odnosno prijedloga zakona, drugog propisa ili općeg akta, koje ono razmatra. Premijer ili ovlašteni predstavnik Vlade Kantona može učestvovati u radu radnog tijela i kada Vlada Kantona nije predlagač.

(2) Ako predlagač ne uputi svog predstavnika na sjednicu radnog tijela, a radno tijelo ocijeni da je prisustvo predlagača neophodno, može odložiti razmatranje tog pitanja i o tome obavijestiti predlagača, koji je dužan osigurati da njegov predstavnik prisustvuje sjednici radnog tijela.

9. Stalna radna tijela Skupštine

Član 35.

Stalna radna tijela Skupštine su:

-Ustavna i zakonodavno-pravna komisija;
-Komisija za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo;
-Komisija za ravnopravnost spolova;
-Komisija za privredu i ekonomsku politiku;
-Komisija za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport;
-Komisija za mlade;
-Komisija za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša;
-Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu;
-Komisija za pitanje boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica i povratnika;
-Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja;
-Komisija za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa;
-Komisija za izbor i imenovanja.

USTAVNA I ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA

 

Poslovnik Skupštine, član 36.
Ustavna i zakonodavno-pravna komisija nadležna je da:
• prati i po potrebi izvještava Skupštinu najmanje jednom godišnje o primjeni Ustava i procesu realizacije ustavnih prava građana i institucija;
• inicira i daje prijedloge Skupštini za promjene i usklađivanje ustavnih odredbi sa promjenama u nadređenim ustavnim aktima;
• priprema tekst prijedloga akta o izmjenama i dopunama kao i o promjeni Ustava Kantona,
• daje Skupštini mišljenje o prijedlozima promjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine;
• razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Skupština u pogledu njihove usklađenosti sa nadređenim zakonskim aktima i podnosi pismeni izvještaj o tome;
• prati procese zakonodavne procedure kod donošenja zakona i drugih akata u nadležnosti Skupštine i daje mišljenja u pismenom obliku;
• razmatra stavove klubova naroda o nacrtu i prijedlogu zakona koji idu na skupštinsko razmatranje;
• razmatra opća akta organizacija i institucija na koje Skupština daje saglasnost i daje mišljenja Skupštini u pismenom obliku, iz aspekta usklađenosti sa odnosnim zakonima;
• utvrđuje prijedlog Poslovnika Skupštine;
• utvrđuje i podnosi Skupštini na uvid prečišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Skupština;
• priprema plan rada zakonodavne djelatnosti Skupštine i vrši usklađivanje ukupnog plana rada Skupštine;
• prati implementacije odluka Skupštine i redovno izvještava Skupštinu o tome, u roku zadatom za implementaciju;
• utvrđuje odgovore ustavnim sudovima u slučajevima pokretanja postupka pred ustavnim sudovima;
• obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom i potrebama Skupštine.

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA, GRAĐANSKE SLOBODE, PREDSTAVKE, ETIČKI KODEKS I CIVILNO DRUŠTVO

 

           Poslovnik Skupštine, član 37.

Komisija za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo nadležna je da:
– razmatra i prati ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija, a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;
– radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
– razmatra prijedloge građana, građanskih udruženja, institucija i organizacija o mjerama za unaprijeđenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
– podnosi Skupštini prijedloge za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
– razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine iz aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine, a po potrebi i Skupštini;
– sarađuje i daje mišljenje i prijedloge drugim radnim tijelima Skupštine iz aspekta zaštite prava i sloboda o pitanjima iz nadležnosti tih tijela;
– predlaže Skupštini etički kodeks za izabrane zvaničnike u organima zakonodavne i izvršne vlasti Kantona;
– sarađuje sa organizacijama civilnog društva.

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Poslovnik Skupštine, član 38.
Komisija za ravnopravnost spolova nadležna je da:
– razmatra pitanja u vezi sa ostvarivanjem ravnopravnosti među spolovima u Kantonu;
– razmatra predložene zakone i druge propise Kantona sa stanovišta ravnopravnosti spolova i spriječavanja diskriminacije;
– razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija Kantona koji se odnose na ostvarivanje ravnopravnosti spolova i provođenje platforme za akciju Pekinške deklaracije u cjelini, odnosno po pojedinim oblastima;
– razmatra pripreme za učešće delegacije Kantona na skupovima unutar države i međunarodnim skupovima kada se razmatra provođenje Pekinške deklaracije;
– razmatra i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.

KOMISIJA ZA PRIVREDU I EKONOMSKU POLITIKU

Poslovnik Skupštine, član 39.

Komisija za privredu i ekonomsku politiku nadležna je da:
– razmatra strategiju i politiku ekonomskog razvoja Kantona i o tome daje mišljenje i podnosi prijedloge Skupštini;
– razmatra prijedloge mjera ekonomske politike i prijedloge programa razvoja u pojedinim oblastima i daje svoje prijedloge na iste;
– prati realizaciju programa strateškog plana razvoja Kantona, vrši procjenu realizacije i predlaže mjere za reviziju strategije razvoja;
–  ostvaruje saradnju sa općinama Kantona, drugim Kantonima i regijama radi unaprijeđenja razvoja, usklađivanja planova, planiranja i realizacije programa od zajedničkog interesa;
– razmatra pitanja i podnosi prijedloge programa razvoja poljoprivredne djelatnosti iz nadležnosti Skupštine;
– razmatra pitanja i podnosi prijedloge u oblasti svih industrijskih grana iz nadležnosti Skupštine;
– razmatra pitanja i podnosi prijedloge za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta, šumskih i vodnih resursa iz nadležnosti Skupštine;
– razmatra pitanja i podnosi prijedloge u oblasti trgovine i turizma iz nadležnosti Skupštine;
–  razmatra pitanja i podnosi prijedloge u oblasti saobraćaja iz nadležnosti Skupštine;
– prati provođenje politike izvršenja propisa Skupštine u oblasti privrede i daje prijedloge za unaprijeđenje odnosa u ovoj oblasti i razmatra pitanja od značaja za privredni razvoj Kantona.

KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE I SPORT

Poslovnik Skupštine, član 40.
Komisija za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport nadležna je da:
– razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
– razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;
– razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
– razmatra i podnosi prijedloge Skupštini o pitanjima zaštite objekata kulturno-historijskog naslijeđa;
–  razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unaprijeđenje sporta i javnih sportskih objekata, te prati primjenu propisa iz ove oblasti;
– razmatra pitanja informisanja javnosti o radu Skupštine i njenih radnih tijela i predlaže odnosno preduzima mjere za unaprijeđenje informisanja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Skupštini;
– stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Skupštine u javnim preduzećima informativne djelatnosti čiji je osnivač Kanton, u skladu sa Zakonom, te razmatra nacrte i prijedloge Zakona, drugih propisa i općih akata i drugih pitanja iz oblasti informisanja i daje mišljenja i prijedloge Skupštini.

KOMISIJA ZA MLADE

Poslovnik Skupštine, član 41.
Komisija za mlade nadležna je da:
– razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koja se na bilo koji način tiču statusa djece i mladih ljudi;
–  inicira nova zakonska rješenja koja direktno ili indirektno imaju veze sa mladima;
– daje inicijative, savjete i preporuke za razvoj omladinske politike u Kantonu;
– daje prijedloge za unaprijeđenje učešća mladih u javnom životu;
– daje preporuke za razne vidove neformalne edukacije mladih /seminari i sl./;
– prati provedbu evropskih dokumenata i konvencija iz oblasti prava djece i mladih;
– održava komunikaciju sa institucijama, organizacijama i pojedincima koji se bave omladinskom problematikom;
– inicira i predlaže različita omladinska istraživanja;
– predlaže mjere za unaprijeđenje informativne politike i transparentnosti prema mladim ljudima;
– predlaže i traži od izvršne vlasti da svake godine predvidi sredstva za mlade, za finansiranje projekata mladih ljudi.

KOMISIJA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU I INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA             

Poslovnik Skupštine, član 42.
Komisija za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu i zaštitu okoliša nadležna je da:
– razmatra i podnosi prijedloge Skupštini u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na nivou Kantona;
– razmatra pitanja i daje prijedloge iz oblasti komunalnih djelatnosti vezanih za organiziranje, razvoj, unaprijeđenje i finansiranje komunalnih usluga na nivou Kantona;
– daje prijedloge u području politike stambene izgradnje;
– daje mišljenje i prijedloge za finansiranje održavanja i upravljanja stambenim zgradama u državnom vlasništvu;
– razmatra pitanja i daje Skupštini prijedloge za poduzimanje potrebnih mjera u oblasti zaštite čovjekove okoline, prirodnih resursa i prirodnog nasljeđa;
– razmatra i daje prijedloge vezane za spriječavanje zagađivanja okoliša, posebno zraka, tla i vode,
– razmatra pitanja zaštite čovjekove okoline, pitanja zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda i pitanja iz domena meteorološke, hidrološke i seizmološke službe.

KOMISIJA ZA RAD, ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Poslovnik Skupštine, član 43.

Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu nadležna je da:
– razmatra pitanja iz oblasti rada, zaštite prava na rad, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, zaštite na radu, pitanjima penzijsko-invalidskog osiguranja i drugim pitanjima iz ove oblasti i nadležnosti Skupštine;
– razmatra pitanja zdravstvene zaštite građana i organizacije zdravstvene službe, pitanja prava građana iz oblasti zdravstvenog osiguranja, pitanja iz oblasti javnog zdravstva, kao i druga pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite, posebno, zaštite građana u oblasti ispravnosti hrane i vode;
– prati provođenje mjera za unaprijeđenje sistema edukacije građana iz oblasti zdravlja ljudi i ispravnosti hrane i vode;
–  prati i izvještava Skupštinu o stanju iz oblasti socijalne zaštite kategorija građana u stanju socijalne potrebe i penzionera, te predlaže mjere iz nadležnosti Skupštine za poboljšanje njihovog statusa.

KOMISIJA ZA PITANJA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, IZBJEGLIH, RASELJENIH LICA I POVRATNIKA

Poslovnik Skupštine, član 44.
Komisija za pitanja boračko-invalidske zaštite, izbjeglih, raseljenih lica i povratnika nadležna je da:
– razmatra pitanja položaja, statusa i posebne zaštite boraca, RVI, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga;
– prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koje mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o eventualnim povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
– razmatra pitanja i predlaže Skupštini mjere za provođenje Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, o stvaranju pretpostavki za povratak izbjeglih i raseljenih lica u svoje domove, izgradnji i popravci stambenih objekata i infrastrukture u svrhu njihovog povratka, naknade štete za imovinu uništenu ratnim djejstvima i druga pitanja iz oblasti izbjeglih i raseljenih lica iz nadležnosti Skupštine.

KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I ADMINISTRATIVNA PITANJA

Poslovnik Skupštine, član 45.
Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja, nadležna je da:
– razmatra prijedloge politike opće i zajedničke potrošnje;
– razmatra uslove i način finansiranja odgovarajućih kantonalnih organa i javnih preduzeća, ustanova i izvanbudžetskih fondova;
–  razmatra zaduženje Kantona;
– razmatra nacrt i prijedlog Budžeta Kantona i izvanbudžetskih fondova;
– razmatra Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona i izvanbudžetskih fondova;
–  razmatra opći bilans sredstava i druga pitanja iz oblasti finansija;
– priprema prijedlog budžeta Skupštine i isti podnosi Vladi Kantona i Skupštini;
– prati realizaciju odobrenog budžeta Skupštine;
– daje prijedloge Skupštini za unaprijeđenje administrativnog i finansijskog menadžmenta vezanog za rad Skupštine;
– priprema i utvrđuje prijedloge akata i donosi podzakonske akte kojima se uređuju plaće, naknade i druga primanja poslanika i funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština;
– priprema prijedloge akata kojima se uređuju naknade poslanika za njihov rad u Skupštini;
–  utvrđuje prijedloge akata kojima se uređuju naknade za članove radnih tijela Skupštine;
– podnosi Skupštini prijedloge za rješavanje drugih pitanja vezanih za budžet Skupštine;
– priprema prijedloge akata kojima se uređuje koji poslanici i izabrani funkcioneri imaju status poslanika ili funkcionera na stalnom radu u Skupštini;
– priprema prijedloge akata kojima se uređuju prava i dužnosti poslanika koji profesionalno obavljaju svoju dužnost u Skupštini.

KOMISIJA ZA BEZBJEDNOST, NADZOR NAD RADOM POLICIJE, BORBU PROTIV KORUPCIJE I PITANJA IZ NADLEŽNOSTI INSPEKCIJSKIH ORGANA

Poslovnik Skupštine, član 46.

Komisija za bezbjednost, nadzor nad radom policije, borbu protiv korupcije i pitanja iz nadležnosti inspekcijskih organa nadležna je da:
– razmatra opća pitanja po oblastima u vezi sa izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata i u vezi s tim prati rad izvršnih organa vlasti i nadzor nad radom policije;
– razmatra trošenje sredstava iz Budžeta Kantona od strane budžetskih korisnika, prati raspolaganje javnim fondovima i drugim vidovima javne potrošnje, kao i raspolaganje sredstvima u javnim preduzećima, javnim ustanovama i preduzećima sa većinskim državnim kapitalom, koji su u nadležnosti Kantona;
– sarađuje sa drugim državnim organima i sličnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim kantonima, kao i međunarodnim organizacijama i tijelima u okviru borbe protiv korupcije;
– ukazuje Skupštini na pojave nezakonitog ili nesavjesnog korištenja sredstava u oblastima koje prate i podnose mišljenja i prijedloge Skupštini u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti u okviru borbe protiv korupcije;
– donosi program prevencije, te daje mišljenja o prijedlozima, propisima i drugim aktima od značaja za spriječavanje korupcije;
– sarađuje sa sudskim i tužilačkim organima vlasti;
– vrši i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Poslovnik Skupštine, član 47.
Komisija za izbor i imenovanja, nadležna je da:
– razmatra pitanja vezana za izbor, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
– priprema prijedloge i potrebnu dokumentaciju za izbor, imenovanja, potvrđivanje ili razrješenje svih osoba, nosilaca funkcija za čiji je izbor, imenovanje, potvrđivanje ili razrješenje nadležna Skupština sa obrazloženjem;
– prati primjenu propisanih procedura kod izbora, imenovanja, potvrđivanja i razrješenja u nadležnosti Skupštine;
– pokreće procedure izbora i imenovanja iz nadležnosti Skupštine;
– vodi proces unutar skupštinskih dogovora vezanih za izbor, imenovanja, potvrđivanje ili razrješenje nosilaca funkcija u nadležnosti Skupštine.

10. Povremena radna tijela Skupštine

Povremena radna tijela Skupštine su:

MANDATNO – IMUNITETSKA KOMISIJA

Poslovnik Skupštine, član 49.

Mandatno-imunitetska komisija nadležna je da:
– razmatra pitanja u vezi sa imunitetom poslanika u Skupštini;
– obavještava Skupštinu o slučajevima koji se odnose na prestanak mandata poslanika;
– razmatra i druga pitanja u vezi sa imunitetom, mandatom i sukobom interesa poslanika u Skupštini.

11. Privremena radna tijela Skupštine

Član 50.

(1) Privremena radna tijela Skupštine mogu biti formirana prema odredbama ovog Poslovnika za pitanja iz nadležnosti Skupštine, a koja nisu obuhvaćena i definisana u oblasti stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine.Skupštinski odbori i komisije – RADNA TIJELA, 2006-2010. GODINEwebmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.