Kantonalna uprava civilne zaštite

Direktor: Mithat Hadžiomerović
Adresa: ul. 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 027
Fax: ++ 387 38 228 729
e-mail: kocbpk@gmail.com ; kucz@bpkg.gov.ba
web:/https://kucz.bpkg.gov.ba/

 

Kantonalna uprava civilne zaštite obavlja slijedeće poslove:

 • organizuje, priprema i prati funkcionisanje zaštite i spašavanja na području kantona;
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje kantona;
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području kantona;
 • predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 • prati stanje, priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unapređivanje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite kantona i općina;
 • organizuje i prati realizaciju obuke nosilaca civilne zaštite;
 • organizuje i koordinira provođenje mjera zašite i spašavanja;
 • predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica iz oblasti zaštite i spašavanja;
 • predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom štabova, jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;
 • priprema propise iz oblasti civilne zaštite iz nadležnosti kantona;
 • u svom sastavu organizuje kantonalnu službu (centar) osmatranja i uzbunjivanja i osigurava njeno fukcionisanje;
 • prikuplja informacije o minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS-a) na području kantona i održava bazu podataka o tome;
 • prati, koordinira i usmjerava rad općinskih službi civilne zaštite;
 • vrši inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite i spašavanja;
 • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.

KANTONALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite kao poseban stručno-operativni organ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde funkcioniše u miru u slučajevima kada prijeti opasnost ili je već nastala priodna ili druga nesreća, kao i za vrijeme vježbi civilne zaštite, a u ratu funkcioniše stalno.
U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja Kantonalni štab civilne zaštite vrši slijedeće poslove:

 • odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite i spašavanju ugroženih i stradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;
 • naređuje provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koja će provoditi te mjere;
 • usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 • rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažovanjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana;
 • naređuje opštinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica i službama zaštite i spašavanja koje formira Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da učestvuju u preduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;
 • naređuje angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite s područja jedne općine na ugroženo područje druge općine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članovi Kantonalnog  štaba Civilne zaštite

Predsjedavajući Skupštine BPK
Komandant
Načelnik Kantonalne uprave civilne zaštite BPK
Načelnik
Ministar za unutrašnje poslove BPK
Član
Ministar za finansije BPK
Član
Ministar za privredu BPK
Član
Ministar za soc. politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice BPK
Član
Ministar za urbanizam,
prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK
Član
Sekretar Crvenog križa BPK
član


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.