Premijer

EDIN ĆULOV, dipl.ing.maš./mr javne uprave
premijer
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: + 387 38 221 212
fax: +387 38 224 161
e-mail: premijerbpk@bpkg.gov.ba

Premijer je nadležan za:

 • predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
 • zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton do iznosa od 500.000,00 KM (petstotinahiljada KM), s tim da se za ugovore veće vrijednosti od 500.000,00 KM (petstotinahiljada KM) i ugovore iz oblasti međunarodne saradnje mora pribaviti saglasnost Skupštine;
 • podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
 • razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za ljudska prava, obezbjeđenje preduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;
 • obezbjeđivanje saradnje sa organima Bosne i Hercegovine i Federacije;
 • imenovanja i smjenjivanja utvrđena ovim Ustavom i zakonima;
 • predlaganje donošenja propisa iz nadležnosti Skupštine;
 • predlaganje budžeta Kantona i instrumenata neophodnih za njegovo izvršavanje;
 • predlaganje mjera ekonomske i razvojne politike Kantona;
 • potpisivanje akata kojima se vrši proglašavanje Ustava i zakona;
 • vršenje drugih poslova utvrđenih Ustavom i drugim propisima Kantona.

Kabinet premijera:
Šef Kabineta:
Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 221 212
Fax: ++ 387 38 224 161
e-mail:

Kabinet vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Premijera koji se odnose na:

 • organizovanje rada u Kabinetu,
 • pripremanje materijala, pismena po nalogu Premijera i po potrebi praćenje izvršenja istih,
 • osiguranje dokumentacionog materijala i podataka od značaja za rad Premijera,
 • organizovanje protokolarnih poslova,
 • usmeno i pismeno prevođenje i obezbijeđivanje prevođenja sa stranih i na strane jezike
 • izrada pravnih i finansijskih akata od značaja za rad Kabineta,
 • administrativno-tehničke i stručno-operativne poslove

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.